"lisäarvoa" English translation

FI

"lisäarvoa" in English

See the example sentences for the use of "lisäarvoa" in context.

Context sentences for "lisäarvoa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMeidän on ponnisteltava päättäväisesti saadaksemme lisäarvoa Eurooppa-hankkeelle.
We need to make a determined effort to gain added value for our European project.
FinnishPäätöslauselma ei tarjoa mitään lisäarvoa Euroopan unionin naisille ja miehille.
This resolution does not offer any added value to women or to men or to the Union.
FinnishMeidän on tarjottava lisäarvoa kokemuksien, tehokkuuden ja valmiuksien muodossa.
We must offer added value in the form of experience, effectiveness and competence.
FinnishEU voi tuoda lisäarvoa tukemalla innovatiivisia ja uuden teknologian hankkeita.
The EU can bring added value by supporting innovative and new technology projects.
FinnishTätä lisäarvoa voidaan saavuttaa hyvinvoinnin, turvallisuuden ja vapauden aloilla.
This added value can be achieved in the areas of welfare, security and freedom.
FinnishOrganisaatioiden koko ei ole se, joka luo lisäarvoa vaan tieteellinen kehitys.
It is not the size of organisations but scientific progress that creates value.
FinnishMyös Europolin tuomaa lisäarvoa on tässäkin prosessissa tarkkaan selvitettävä.
The added value of Europol in this process must also be investigated carefully.
FinnishToisin sanoen matkailun sijoittaminen EU: n yhteyteen tuo mukanaan lisäarvoa.
In other words there is a clear added value in placing tourism in an EU context.
FinnishEuroopan komissio voi tuoda lisäarvoa matkailualalle tällaisten aloitteiden kautta.
The European Commission can lend added value to tourism with such initiatives.
FinnishEurojustilla on oltava todellista lisäarvoa suhteessa nykyisiin välineisiin.
Eurojust should bring real added value compared with the existing instruments.
FinnishNeuvotteluohjelman jokaisen vaiheen on tuotava mukanaan lisäarvoa kehitykselle.
Each part of the negotiation programme must have added value in terms of development.
FinnishSe antaa lisäarvoa meidän kykyymme saada rahoillemme vastinetta eri toimielimissä.
It does add value to our ability to get value for money in the institutions.
FinnishVoisitteko siis selittää vielä kerran, miksei tämä työryhmä toisi lainkaan lisäarvoa?
Could you, then, explain once more why this working party would not add any value?
FinnishNäin eurooppalaisesta turvapaikkapolitiikasta ei varmastikaan saada lisäarvoa.
This is clearly not where the added value of a European asylum policy lies.
FinnishUskon vakaasti, että heidän asiantuntemuksensa tuottaa toimielimillemme lisäarvoa.
I strongly believe that their expertise will give an added value to our institutions.
FinnishToisena tavoitteena on varmistaa, että se on talousarvio, jolla tarjotaan lisäarvoa.
The second goal is to ensure that it is a budget which provides added value.
FinnishMitä lisäarvoa yhteisölle tuo se, että annamme rahaa Yhdistyneiden Kansakuntien kautta?
What is the added value for Europe if we give the money via the United Nations?
FinnishVähemmistöt tuovat lisäarvoa kansalle, jos ne voivat säilyttää kulttuurisen arvonsa.
Minorities add value to a nation as long as they can preserve their cultural values.
FinnishKysymme siksi, mitä käytännön lisäarvoa EU:n ajatukset voivat tuoda tällä alalla.
We would therefore question what practical added value EU ideas in this area can bring.
FinnishLähestymistapa on innovatiivinen ja tuo mukanaan huomattavasti eurooppalaista lisäarvoa.
The approach is innovative and represents a high level of European added value.

Other dictionary words

Finnish
  • lisäarvoa

Even more translations in the English-Japanese dictionary by bab.la.