"lisäkuluja" English translation

FI

"lisäkuluja" in English

See the example sentences for the use of "lisäkuluja" in context.

Context sentences for "lisäkuluja" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTältä osin on myös varottava luomasta maanviljelijöille turhia lisäkuluja.
In this respect, too, we must be careful not to create useless additional costs for farmers.
FinnishOlisi kuitenkin lapsellista luulla, ettei siirtymisestä aiheutuisi lisäkuluja kuluttajille.
It would, however, be naïve to believe that the transition did not involve increased costs for consumers.
FinnishLuxemburgilainen yritys ei hyväksy lisäkuluja ja lisäkustannuksia, ja työpaikka vaarantuu.
Luxembourg firms are fighting against additional expenditure and additional costs, and so jobs are at risk.
FinnishWindows ei tuo lisäkuluja, sillä 32-bittinen ja 64-bittinen Windows-versio maksaa saman verran.
Windows doesn't add a cost factor, since the 32-bit and 64-bit versions of Windows both cost the same.
Finnish3 ja 5 kohdissa annetaan seikkaperäinen selonteko mielestämme tarpeettomista lisäkuluja aiheuttavista velvoitteista.
Paragraphs 3 and 5 detail what we feel to be unnecessary extra spending commitments.
FinnishMayerin tarkistukset keskittyvät ajoittaiseen kesannointiin, mistä ei syntyisi EMOTR: lle lisäkuluja.
Mr Mayer's amendments focus on temporary set-aside, a system which would not burden the EAGGF with extra costs.
FinnishEikö tämän järjestelmän käyttöönottoa pitäisi harkita uudelleen, koska se on halpa eikä edellytä lisäkuluja komissiolta?
Should such a system not be reconsidered, given that it is cheap and would not involve additional expenditure for the Commission?
FinnishMietinnöistä seuraisi myös lisäkuluja, ja niissä kohdellaan väärin tukialoja, joita on pikemminkin vähennettävä kuin lisättävä.
These two reports would also lead to new expenditure, and they sanction areas of subsidy that should be reduced rather than extended.
FinnishEI — Työnantajasi tarvitsee palkkasi maksamiseen ainoastaan pankkitilisi IBAN- ja BIC-numerot, eikä hänelle koidu tästä mitään lisäkuluja.
NO — all your employer needs to transfer your salary — without any additional costs — is the IBAN and BIC numbers for your bank account.
FinnishAlankomaiden hallitus äänesti yhteistä kantaa vastaan, sillä se merkitsisi yksin Alankomaissa 160� miljoonan euron lisäkuluja vuosittain.
The Dutch Government voted against the common position since it would mean an extra EUR 160 million expenditure per year in the Netherlands alone.
FinnishTiedän, että Berliinissä te sanotte "ei kiitos" koordinoinnille, koska se tarkoittaa lisäkuluja Saksan hallitukselta muille hallituksille.
I know that in Berlin you are saying 'no thanks' to coordination because that means further expenditure from the German Government to other governments.
FinnishAsiaan ei liity mitään lisäkuluja Euroopan parlamentille, koska edustajat suostuivat siihen, että he esittävät pyyntönsä päivää ennen puhettaan täysistunnossa.
It does not involve any extra costs for the EP, as the representatives agreed to submit their claim the day before their speech at the plenary session.
FinnishTästä huolimatta totean ryhmäni puolesta, että edut ovat lisäkuluja merkittävämpiä, koska epäiltyjä on suojeltava tehokkaasti riippumatta siitä, missä he ovat.
Even so, I would say on behalf of my group that the benefits outweigh the extra costs, because suspects have to be protected effectively wherever they are.
FinnishOn kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että kaikista tällaisista muutoksista, joilla pyritään parantamaan maatalouden turvallisuutta, aiheutuu huomattavia lisäkuluja.
It is important to bear in mind, however, that all such changes aimed at tightening up safety conditions in agriculture result in significant cost increases.
FinnishNykyisen talouskriisin aikana meidän olisi pyrittävä varmistamaan, etteivät yritykset, ja erityisesti pienet perheyritykset, joudu maksamaan lisäkuluja vasten tahtoaan.
At this time of economic crisis, we should be trying to ensure that businesses, especially small family businesses, do not incur further expenses against their will.

Other dictionary words

Finnish
  • lisäkuluja

Even more translations in the English-Dutch dictionary by bab.la.