"lisänä" English translation


Showing results for "lisä-". "lisänä" is currently not in our dictionary.
FI

"lisänä" in English

FI lisä-
volume_up
{adjective}

lisä-
volume_up
added {adj.}
Katson kuitenkin, että Euroopan unionin toimien tuoma lisä-arvo on äärettömän tärkeää.
Nevertheless, I believe that the added value of European action is extremely important.
Aivan kuten sanoitte, sisävesiliikenne ei ole ylimääräinen lisä.
Inland navigation is not, as you said, an added extra.
Leimaaminen on julma lisä taudin tuskien aiheuttamaan taakkaan ja, mikä vielä pahempaa, se kannustaa ihmisiä salaamaan tautinsa ja välttelemään testausta ja hoitoa.
Stigma is a cruel added burden to the pain of the disease and, what is worse, it encourages people to hide and not to come forward for testing and treatment.
lisä-
Yleensä parlamentit ehdottavat lisä- tai täydennysosia.
In general, parliaments propose additional and supplementary features.
Tehokas lisä tienkäyttäjien kaikkinaiseen turvallisuusjärjestelmään on eCall-järjestelmä.
The eCall system is an effective additional feature of the overall system for protecting road users.
Sen vuoksi tyhjä äänestyslippumme merkitsee jo itsessään yhtä lisä-ääntä, ja toivottavasti olemme väärässä!
That is why our abstention amounts to an additional vote in itself. Let us hope we are mistaken!
lisä- (also: ylimääräinen, ekstra-)
volume_up
extra {adj.}
Loppujen lopuksi turvallisuus ei ole luksusta tai mukava lisä, ei täällä eikä Kiinassa.
After all, safety is not a luxury or a nice extra, not here and not in China either.
Teollisuuskalastus on todellakin lisä.
Industrial fishing really is an extra.
Aivan kuten sanoitte, sisävesiliikenne ei ole ylimääräinen lisä.
Inland navigation is not, as you said, an added extra.
lisä- (also: avustava, apu-)
lisä- (also: kasvu-, inkrementaalinen)
Yleensä parlamentit ehdottavat lisä- tai täydennysosia.
In general, parliaments propose additional and supplementary features.
Tästä syystä meidän on asteittain korvattava kansalliset julkiset eläkejärjestelmät lisä- ja korvaavilla yksityisillä eläkejärjestelmillä.
For this reason, we must replace the national State pension schemes with private supplementary and alternative pension schemes.

Context sentences for "lisänä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishOn tärkeää, että Europol toimii Interpolin lisänä eikä korvaa sitä.
It is essential that Europol should complement Interpol, rather than replace it.
FinnishTämä olisi lisänä nykyisille yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän (SAPS) mukaisille tuille.
This would be in addition to the current subsidies within the SAPS system.
FinnishNykyisin niitä tarjotaan usein piristävänä lisänä tanssitilaisuuksissa.
These drugs are now even considered as a normal recreational activity in clubs and discos.
FinnishJäsenvaltiot eivät voi pitää tätä vain lisänä varakirstuihinsa.
Member States cannot simply look on this as an addition to their coffers.
FinnishTukea on käytettävä kansainvälisen kehitysapumme lisänä.
This support must be in addition to our Overseas Development Aid.
FinnishNämä ovat lisänä komission laaja-alaisessa hankkeessa tehokkaan eurooppalaisen tutkimusalueen kehittämiseksi.
These add to the Commission's impressive project of developing a valid European research area.
FinnishPidän kuitenkin tavoitteen 1 ja 2 välistä erityistä siirtymävaiheen mekanismia sopivana lisänä.
I do, however, regard a specific transition mechanism between Objectives 1 and 2 as an appropriate addition.
FinnishTuotteita on luonnollisesti käytettävä monipuolisen ruokavalion lisänä ja valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Of course, these products must be used in the context of a diversified diet and in line with manufacturers' instructions.
FinnishSillä kun puhumme viidestä tai kymmenestä kesantoprosentista, sen lisänä on aina ollut vapaaehtoista kesantoa.
Because when we talk about a 5 % or 10 % set-aside rate, there has also always been a certain percentage of voluntary set-aside.
FinnishTämän lisänä ovat kaikki ne kansalliset aloitteet, joihin on ryhdytty niin jäsenvaltioissa kuin ehdokasvaltioissakin.
In addition, there are all the national initiatives that have been started, both in Member States and in applicant countries.
FinnishVirallista kehitysapua ei luonnollisesti voida pitää kansainvälisen kaupan korvikkeena vaan sen välttämättömänä lisänä.
Obviously, there is no question of considering ODA as a substitute for international trade, but as a necessary addition to it.
FinnishMaanjäristykseen liittyvät avustustoimet toteutetaan maakohtaiseen strategiaamme Pakistanissa sisältyvien muiden kehitysohjelmien lisänä.
This earthquake response comes in addition to other development programmes in Pakistan under our country strategy.
FinnishSuunnittelemme myös Euroopan elintarvikeviranomaisen perustamista vuoteen 2002 mennessä uuden elintarviketurvallisuusjärjestelmän olennaisena lisänä.
We are also envisaging the establishment of a European food authority by 2002 as an essential complement to the new food safety regime.
FinnishOlen sitä mieltä, ettei sairausvakuutus kuuluisi edes nykyisille parlamentin jäsenille, koska se on mielestäni palkan lisänä oleva etu.
I am not even in agreement with the present Members of Parliament receiving this health insurance because I think that it is a bonus on top of salary.
FinnishSe, minkä olisi pitänyt merkitä Euroopan unionin talon peruskorjausta, on nyt vain seinä siellä, vaja täällä ja lisänä muutama kaunis kattoikkuna.
What should have been a thorough renovation of the European Union's house, has resulted in a little wall here, a shed there, and a nice dormer window.
FinnishTätä EU:n laajuista pakettia on nyt valmisteltu kaikkien niiden avustusosuuksien lisänä, joita jäsenvaltiot ovat jo myöntäneet ja luvanneet myöntää.
That is the EU-wide package that has now been prepared on top of all the contributions that are already being made and will be made by the Member States.
FinnishLisänä ovat monenväliset vuoropuhelut: meidän on otettava mukaan OPEC, meidän on keskusteltava entistä enemmän OPECin ja Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvoston kanssa.
Then there are multilateral dialogues: we have to bring in OPEC; we have to speak more with OPEC and with the Gulf Cooperation Council.
FinnishTämän lisänä on nationalististen mielialojen lietsominen boikotoimalla italialaisia tuotteita, mikä rikkoo assosiointisopimuksen ja tulliliiton määräyksiä.
The fermenting of nationalist feeling and the boycott of Italian goods constitutes a violation of the provisions of the Association Agreement and the Customs Union.
FinnishVanhojen menettelyjen ja kriisiolosuhteiden lisänä ovat niin sanotut yksipuoliset uhkat, ja tämän vuoksi Euroopan unionin on omaksuttava uusi kansainvälinen rooli.
So-called one-sided threats are completing older procedures and crisis conditions and thus the European Union is obliged de facto to play a new international role.
FinnishOma valiokuntani käyttää alle yhden prosentin EU:n talousarviosta, mutten halua kenenkään pitävän koulutusta, kulttuuria ja tiedonvälitystä harkinnanvaraisena lisänä.
This committee takes less than 1% of the EU budget, but I would not want anyone to think that we should see education, culture, media and information as optional extras.