"lisärahoitus" English translation

FI

"lisärahoitus" in English

See the example sentences for the use of "lisärahoitus" in context.

Context sentences for "lisärahoitus" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishEsimerkiksi Tanskassa lisärahoitus tapahtuu osittain julkisten varojen avulla.
In Denmark, for example, some additional financing is via government funds.
FinnishKeskushallinnon varoista on myös saatava sopiva täysimääräinen lisärahoitus.
There must also be full and additional matching funding from central government funds.
FinnishKannatan päätöslauselmaa, jonka mukaan olisi myönnettävä 150 miljoonan punnan lisärahoitus.
I strongly support the resolution to provide GBP 150 million of additional funding.
FinnishKansallinen lisärahoitus on siksi ainoa keino, ja sitä on löydyttävä.
Extra national funding is, therefore, the only resort and has to be found.
FinnishEi voida kuitenkaan olettaa, että lisärahoitus merkitsee automaattisesti parempaa ohjelmaa.
It must not be assumed, however, that more money automatically means a better programme.
FinnishKomissio ei pystynyt vielä eilenkään ilmoittamaan meille, mihin lisärahoitus käytetään.
Even yesterday, the Commission was unable to tell us what the additional funds are to be spent on.
FinnishLisärahoitus riippuu tällä hetkellä rahoitusta lahjoittavista ja sitä vastaanottavista jäsenvaltioista.
Additional financing depends at present on the donating and receiving Member States.
FinnishSama koskee yritystä saada romutusrahastoille 32 miljoonan euron lisärahoitus.
The same is true of the attempt to have scrapping funds funded to the tune of an additional EUR 32 million.
FinnishNyt me näemme, että lisärahoitus eurooppalaisille tilastoille olisi ollut oikea investointi.
Today, we can see that putting more money into European statistics would have been a sound investment.
FinnishJulkisista varoista saatava lisärahoitus osoittautuu nimittäin erittäin tärkeäksi nykyisistä rajoituksista huolimatta.
It is, in fact, vital that public finances are contributed, in spite of current restrictions.
FinnishLisärahoitus voisi kuitenkin toteutua, kuten jo mainittiin, vain osana rahoituskehyksen tarkistusta.
However, the additional funds could only materialise, as already mentioned, as part of a review of the financial framework.
FinnishLisäisin, että lisärahoitus ei voi korvata aitoja uudistuksia, jotka ovat Lissabonin strategian ydin.
I would add that increased funding cannot be a substitute for the genuine reforms that are the essence of the Lisbon Strategy.
FinnishLisärahoitus olisi järkevämpi ehdotus.
More funding would be a more reasonable suggestion.
FinnishNäiden alueiden saama lisärahoitus, jota myönnetään 35 euroa asukasta kohti, helpottaa myös osaltaan niiden tarpeisiin vastaamista.
The additional specific allocation of EUR 35 per inhabitant will also enable us in part to meet their needs.
FinnishMyös lisärahoitus tuomioistuinten työn nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi sekä oikeusalan koulutusta koskevat johdonmukaiset toimenpiteet ovat välttämättömiä.
Increased funding for courts to work fast and efficiently and consistent measures for training judges are also necessary.
FinnishEn esimerkiksi olisi uskonut, että parlamentin ehdotus hyväksyä erillinen lisärahoitus uutta Itämeren strategiaa varten kohtaisi vastustusta.
For example, I did not think that Parliament's proposal to allow the new Baltic Sea Strategy to receive new money of its own would be opposed.
FinnishSopimuksellamme on saatu käyttöön 7,9 miljardin euron lisärahoitus, ja juuri siksi sitä on kannatettava Euroopan unionin edun nimissä.
It is precisely because our agreement has mobilised an additional EUR 7.9 billion that it needs, in the interests of the European Union, to be supported.
FinnishEU:n yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan on joustovälineestä tarkoitus irrottaa 70 miljoonan euron lisärahoitus.
Moreover, through the mobilisation of the Flexibility Instrument, the EU Common Foreign and Security Policy (CFSP) is also to receive a further EUR 70 million in funding.
FinnishNeuvoston yhteinen kanta, jolla parlamentin edellyttämä lisärahoitus tyrmätään, on suorastaan käsittämätön tätä taustaa vasten.
The common attitude of the Council, the result of which the extra funding required by Parliament is rejected, is totally incomprehensible in the light of the issue.
FinnishYhdeksännestä Euroopan kehitysrahastosta mobilisoidaan lyhyellä aikavälillä noin 13,1 miljoonan euron lisärahoitus Tšadille ja Keski-Afrikan tasavallalle.
Additional funding from the 9th European Development Fund of about EUR 13.1 million are to be mobilised in the short term for Chad and the Central African Republic.

Other dictionary words

Finnish
  • lisärahoitus

In the English-Danish dictionary you will find more translations.