FI

lisätä [lisään|lisännyt] {verb}

volume_up
Voit lisätä tulostimen valitsemalla Lisää tulostin ja noudattamalla sitten ohjeita.
To add a printer, tap or click Add a printer, and then follow the instructions.
Voit lisätä tulostimen valitsemalla Lisää tulostin ja noudattamalla sitten ohjeita.
To add a printer, tap or click Add a printer, then follow the instructions.
Helpoin tapa lisätä kohteita indeksiin on lisätä kansio kirjastoon.
The easiest way to add something to the index is to include a folder in a library.
Luonnonmukainen maatalous antaa maanviljelijöille mahdollisuuden lisätä tulojaan.
Organic farming provides an opportunity for farmers to increase their income.
Suhtaudun myönteisesti sitoumukseen lisätä tietoja tupakkatuotteiden merkinnöissä.
I welcome the commitment to increase information in cigarette labelling.
Yhtiön tavoitteena on lisätä tuottavuutta valtion hankintatoimeen.
The company's aim is to increase the profitability of State procurement.
Tarkistusten 8, 9 ja 10 tarkoitus on lisätä ainesosia liitteessä olevaan luetteloon.
The purpose of Amendments Nos 8, 9 and 10 is to add ingredients to the list in the annex.
Pahoittelen komission päätöstä lisätä liitteeseen 10-BDE vastoin tieteellisten asiantuntijoidensa neuvoja.
I regret the Commission's decision to add DecaBDE to the annex against the advice of its scientific advisors.
Komissio aikoo tutkia lisää erityisvaatimuksia, joiden avulla voitaisiin lisätä nestekaasulla toimivat polttolämmittimet liitteeseen VIII.
The Commission will further investigate specific requirements for LPG combustion heaters to be added in Annex VIII.
Tunnisteet eivät ole ainoa tapa lisätä tietoa kuviin.
Tags are not the only way to attach information to your pictures.
Kannatamme teidän ehdokkuuttanne vahvasti ja yksiselitteisesti ja myös - sallinette minun lisätä - asettamatta poliittisia ehtoja.
We are strongly and unequivocally in favour of your candidacy and, I should add, we attach no political strings.
Haluaisin lisätä, että Ranskassa sosiaaliasioihin liittyen me pidämme vähimmäispalkkaa erittäin tärkeänä.
I would like to add that in France, in terms of social matters, we attach a great deal of importance to the minimum wage.
Tämän aloitteen tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä kehitysmaissa.
This Coalition aims to enhance renewable energy deployment within developing countries.
Lopuksi mainitsen, että haluamme lisätä Euroopan unionin ulkoisten toimien näkyvyyttä.
Finally, we wish to enhance the visibility of the European Union's external action.
Yhteisö on sittemmin päättänyt lisätä tuntuvasti tukeaan HIPC II -aloitteeseen.
The Community has since decided to considerably enhance support for the HIPC II Initiative.
Uskomme myös, että tärkeintä on lisätä työmarkkinoiden joustavuutta nuorten työnsaannin varmistamiseksi.
And we believe that the most important element is to ensure that labour markets are flexible enough to ensure that young people can gain employment.
Tuottavuutta voidaan tietenkin lisätä jo tämän esimerkin perusteella.
Of course these productivity gains can be drawn already on this example.
Voisimme lisätä paljonkin tehokkuutta, ja ennen kaikkea politiikkamme olisi tehokkaampaa.
We would make great gains in efficiency and, above all, our policy would be more effective.
Meidän olisi syytä säilyttää kiintiöjärjestelmä ja lisätä maitotuotteiden markkinointiketjun avoimuutta.
We should maintain the quota system and introduce transparency into the milk marketing chain.
Olisi myös ollut suotavaa lisätä viittaus julkisten asiakirjojen saatavuuden aikarajoihin.
It would also have been desirable to introduce a reference to periods of accessibility of public documents.
Silloin Euroopan unionin varat ovat tiedossa, eikä niitä tarvitse lisätä erikseen.
Then we will know what the European Union's assets are and we will not have to introduce them separately.
Tästä syystä on hyvinkin järkevää lisätä alalle myönnettävää tukea.
It therefore makes complete sense to step up support for this sector.
Voisimmeko mielestänne toisin sanoen lisätä aloitteita myös tällä alueella?
In other words, do you think we could step up these initiatives in this area too?
How will the Commission step up the support it provides?
On meidän tehtävämme ja velvollisuutemme suojella ja lisätä noita varoja.
It is our duty and responsibility to conserve and augment these reserves.
Haluaisin pyytää komissiota tukemaan ehdotustamme, jonka tarkoituksena on lisätä näitä määrärahoja.
I would like to ask the Commission to support our motion that these amounts be augmented.
lisätä (also: kasvattaa)
On kansainvälisen yhteisön velvollisuus lisätä ponnistuksiaan ratkaisun löytämiseksi.
It is incumbent on the international community to redouble its efforts to find a solution.
Tämä on kuitenkin syy lisätä entisestään toimia tehokkaan YUTP:n luomiseksi eikä antaa periksi.
But that is a reason to redouble our efforts to build an effective CFSP, not to abandon them.
Näin ollen meidän velvollisuutenamme on toimia yksissä tuumin ja lisätä Euroopan unionin puolesta toteuttamiamme toimia.
Consequently, it is incumbent on us to pull together and redouble our efforts on behalf of the European Union.

Context sentences for "lisätä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishHinnat laskevat jatkuvasti, ja pakollisia laitteita voidaan lisätä kaiken aikaa.
Prices are constantly falling and compulsory equipment can be constantly extended.
FinnishTodellisuudessa tiedämme, etteivät Euroopan kansat halua lisätä ylikansallisuutta.
In reality, we know that the people of Europe do not want more supranationalism.
FinnishHerra Metten huomauttaa, että on tärkeää lisätä tuotannontekijöiden liikkuvuutta.
Mr Metten states that there is a need for greater mobility of production factors.
FinnishPainottaisin myös tarvetta lisätä synergiaa muiden politiikan välineiden kanssa.
I would also stress the need for more synergies with other policy instruments.
FinnishOn myös erittäin tärkeää lisätä seitsemänteen puiteohjelmaan kuuluvaa tutkimusta.
It is also vital that research under the seventh Framework Programme is increased.
FinnishAsiakirjojen ja kirjeenvaihdon salaaminen on varma tapa lisätä epäluottamusta.
Keeping documents and correspondence secret is a sure way of creating mistrust.
FinnishParlamentti on vakuuttunut siitä, että määrärahoja pitäisi päinvastoin lisätä.
Parliament’s conviction is that the appropriations should instead be increased.
FinnishVoit lisätä esimerkiksi luokituksen äänitiedostoon mutta et tekstiasiakirjaan.
For example, you can apply a rating to a song file, but not to a text document.
FinnishMeillä on nyt kasvua, mutta ei työpaikkoja, joten näin ei lisätä työllisyyttä.
We now have growth without jobs, so it is the wrong way to obtain more employment.
FinnishOn näin ollen vielä tärkeämpää lisätä tietoisuutta sosialidemokraattisessa ryhmässä.
Awareness-raising in the Socialist Group is therefore of even greater importance.
FinnishKuorma-auton kuljettajan ammatin kiinnostavuutta ja arvostusta pitäisi lisätä.
The profession of lorry driver should be made more attractive and also respectable.
FinnishTuotteiden alkuperämerkintöjen avulla voidaan lisätä kehitysmaiden vientiä.
Product marking can contribute to a growth in exports from developing countries.
FinnishTämä voi lisätä tuntuvasti Euroopan unionin demokraattista legitimiteettiä.
This is a potential leap forward for the European Union's democratic legitimacy.
FinnishTämä pitää lisätä tehtäväluetteloomme, jota meidän on tästä lähtien seurattava.
This should be added to our list of work that we have to pursue from now on.
FinnishTällöin palveluja voitaisiin lisätä vaarantamatta matkustajien turvallisuutta.
This would allow services to be enhanced with no cost in terms of passenger safety.
FinnishSe voi lisätä mietintöön kaikki ne uudet huomiot, jotka se haluaa siihen liittää.
It can build into that report all the new ones that it wants to incorporate.
FinnishEnsinnäkin sopeutumispolitiikka pitäisi lisätä yhteisön kaikkeen politiikkaan.
Firstly, the policy of adaptation should be added to all Community policies.
FinnishKannatan esittelijän kehotusta lisätä investointeja terveydenhuoltojärjestelmiin.
I support the rapporteur's call for investment in healthcare systems to be increased.
FinnishEn voi lisätä mitään siihen, mitä jo aiemmin sanoin, koska asiat ovat nyt näin.
I cannot say any more than I have already said, because this is the way things stand.
FinnishVoit lisätä välilyönnin sanojen väliin painamalla kaukosäätimen (0)-painiketta.
To enter a space between words, press the (0) button on the remote control.