"lisätä arvoa" English translation

FI

"lisätä arvoa" in English

FI lisätä arvoa
volume_up
{verb}

Similar translations for "lisätä arvoa" in English

lisätä verb
arvo- adjective

Context sentences for "lisätä arvoa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishRyhmäni on jättänyt useita tarkistuksia, joilla voidaan lisätä tekstien ja toimivallan arvoa.
My group proposed several amendments which would help to reduce the inflated number of texts and competences.
FinnishJo nyt tunnustetaan laajalti, että EU:n tasolla esitetyillä ja koordinoiduilla toimilla voidaan luoda synergiaa ja lisätä arvoa.
It is now widely recognised that measures inspired and coordinated at EU level can create synergy and added value.
FinnishKoko yhteisen ja jaetun ponnistuksemme arvo on siinä, että yritämme lisätä erityistä eurooppalaista arvoa, joka tarjoaa huippuosaamista.
The whole value of our joint and common effort is that we are trying to add a special European value, providing excellence.
FinnishSiis tarvittavat tiedot ja vain tarvittavat tiedot, nimittäin suuret tietokokonaisuudet voivat pikemminkin heikentää kuin lisätä tietojen arvoa ja tehokkuutta.
The necessary data and only that, nothing more, since bulk data sometimes has a negative effect on its own value and effectiveness.
FinnishHälyttävää on se, että on ilmennyt suuntauksia, jotka kertovat näiden erojen kasvamisesta, mikä voi lisätä epätasa-arvoa ja johtaa eristymiseen.
What is alarming is that trends are being observed indicating that these disparities are growing, which may increase inequality and lead to isolation.
Finnish   – Arvoisa puhemies, minäkin haluaisin viitata ensiksi niihin tutkimuksen ja kehittämisen näkökohtiin, joiden avulla on mahdollista lisätä liiketoiminnan arvoa.
   – Mr President, I too would like to refer first to aspects of research and development that can be the driving forces generating value for businesses.
FinnishTarvitsemme toimia, joiden avulla voidaan lisätä työmarkkinoihin osallistumista, tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista myös väestöllisten haasteiden kohtaamisen kannalta.
We also need measures for increased participation in the labour market, greater equality and lifelong learning, to address the demographic challenges.
Finnish(PT) Sertifiointijärjestelmien avulla olisi mahdollista lisätä viljelijöiden työn arvoa, parantaa heidän tulotasoaan ja edistää laatua sekä elintarvikkeiden turvallisuutta.
(PT) Certification mechanisms could constitute a contribution to increasing the value of farmers' work, improving their income and promoting quality and food safety.