"lisätä entisestään" English translation

FI

"lisätä entisestään" in English

See the example sentences for the use of "lisätä entisestään" in context.

Similar translations for "lisätä entisestään" in English

lisätä verb

Context sentences for "lisätä entisestään" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMeidän pitää ennen kaikkea lisätä entisestään asiantuntemusta ja koulutusta tietotekniikan alalla.
Firstly, we still need to improve skills and training in information technology.
FinnishTällainen maillemme tuotettu onnettomuus voi vain lisätä kaaosta entisestään.
The blow that this would deal to our countries could contribute to destabilising them even further.
FinnishTämä on kuitenkin syy lisätä entisestään toimia tehokkaan YUTP:n luomiseksi eikä antaa periksi.
But that is a reason to redouble our efforts to build an effective CFSP, not to abandon them.
FinnishTalousuudistukset vaativat uusia tuskallisia päätöksiä, jotka voivat lisätä työttömyyttä entisestään.
Economic reform will require further painful decisions which might raise it even higher.
FinnishMietinnössä on tehty useita ehdotuksia siitä, miten EU voi lisätä tätä lisäarvoa entisestään.
We have made a series of proposals in the report as to how Europe can increase this added value even further.
FinnishMielestäni meidän pitäisi lukita ovi Brysselin vaivihkaiselta halulta lisätä keskittämistä entisestään.
In my opinion, we should be bolting the door against Brussels' creeping desire for ever more centralisation.
FinnishKuilun syveneminen saattaisi vain entisestään lisätä nationalismin ja fundamentalismin esiintymistä sekä sotia.
The effect of this widening gap can only be to increasingly foster the most violent forms of nationalism, fundamentalism and war.
FinnishRiskien maailmanlaajuistumisen on määrä lisätä entisestään Euroopan viranomaisten halua kehittää valvontasääntöjä kansainvälisesti.
The globalisation of risks should further encourage the European authorities to develop supervision rules at international level.
FinnishTämän vuoksi yhä useamman paikallisen yhteisön harjoittamaa hajautettua yhteistyötä pitäisi entisestään lisätä.
In this respect, the decentralized cooperation which is pursued by a growing number of local communities will be called to play an ever more important role.
FinnishOlemme erityisen huolissamme "kyllä"-äänten puolesta kampanjointiin käytetyistä julkisista varoista ja suunnitelmista lisätä näitä varoja entisestään.
We are particularly concerned about public money being spent on the ‘yes’ campaign, and about the plans to spend even more on it.
FinnishSikäli kuin se on mahdollista ja sille on tarvetta, Georgialle myönnettävää apua pitäisi lisätä entisestään, mitä haluan erityisesti painottaa.
As far as is possible, and if there is such a need, that assistance to Georgia should be increased yet further, and I want to stress this clearly.
FinnishMenettelyjä ei voi lisätä ja hankaloittaa entisestään alalla, jossa saatetaan joutua tekemään nopeita päätöksiä kansanterveyden turvaamiseksi.
To add to and further complicate these procedures would not be feasible in an area where quick decisions may have to be taken to protect public health.
FinnishYhteisön säännöstön toteuttamisesta johtuvat muutokset saattavat vielä lisätä entisestään sosiaalisia jännitteitä ehdokasvaltioissa.
There is a risk that the changes resulting from the implementation of the Community acquis will further accentuate the social tensions in the candidate countries.
FinnishMeillä on valtavat mahdollisuudet lisätä entisestään tämän politiikanalan merkitystä, ja odotamme innokkaasti komission kertovan vihreästä kirjasta omassa puheenvuorossaan.
We have a great potential to make this policy even more relevant and we look forward to hearing about the Green Paper in the Commissioner's speech.
FinnishTyöntekijöidemme koulutuksen edistäminen ja heidän elinikäiseen työllistymiseensä investoiminen ovat kestäviä tapoja lisätä entisestään Euroopan taloudellista kilpailukykyä.
Promoting training for our workers and investing in their lifelong employability are sustainable ways of achieving greater competitiveness in the European economy.
FinnishAjatus on aina vain sama: lisätä entisestään Eurooppaan suuntautuvaa maahanmuuttoa ja tehdä perheenyhdistämistä koskevasta oikeudesta tämän yhteisön politiikan liikkeellepaneva voima.
The idea is always the same: to promote ever more immigration in Europe and to make the right to family reunification the driving force behind this Community policy.
FinnishJos mikä, niin tarve lisätä entisestään taloutemme kasvuvalmiuksia ja kykyä sietää häiriöitä osoittaa epäilemättä unionin heikkouden maailmanlaajuisen taantuman edessä.
If one thing demonstrates the Union's weakness in the face of a global slowdown, it is undoubtedly the need to further strengthen our economy's capacity for growth and its resistance to shocks.
FinnishJo lukuisia kertoja vaaditun tutkimuksen lisäksi on mielestäni eriteltävä monipuolisesti niitä tekijöitä, jotka saattavat lisätä Uzbekistanin epävakautta entisestään.
I believe that alongside the investigation that has been demanded any number of times, there must be a comprehensive analysis of the sources of any further potential destabilisation in Uzbekistan.

Other dictionary words

Finnish
  • lisätä entisestään

In the English-Dutch dictionary you will find more translations.