"lisätä tietoisuutta" English translation

FI

"lisätä tietoisuutta" in English

volume_up
lisätä tietoisuutta {vb}

FI lisätä tietoisuutta
volume_up
{verb}

lisätä tietoisuutta
Ensimmäisenä tehtävänämme on lisätä tietoisuutta naisten keskuudessa.
Our first task is to raise awareness among women.
Mietinnön tarkoituksena on lisätä tietoisuutta asiasta.
The report should raise awareness of this.
On hyvin tärkeää lisätä tietoisuutta vaaroista, niin lasten kuin heidän vanhempiensa ja hoitajiensakin parissa.
It is essential to raise awareness of the dangers, both among children and also among their parents and carers.

Similar translations for "lisätä tietoisuutta" in English

lisätä verb

Context sentences for "lisätä tietoisuutta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishOn näin ollen vielä tärkeämpää lisätä tietoisuutta sosialidemokraattisessa ryhmässä.
Awareness-raising in the Socialist Group is therefore of even greater importance.
FinnishSillä on tarkoitus lisätä yleisön tietoisuutta tämän ongelman vakavuudesta.
It is intended to raise public awareness of the serious nature of this problem.
FinnishMietinnön päätavoitteena on lisätä tietoisuutta kielten moninaisuuden käsitteestä.
The main aim of this report is to move forward the concept of plurality in languages.
FinnishTämä on ainoa tapa lisätä eurooppalaista tietoisuutta ja vähentää etäisyyttä.
This is the only way in which a European awareness can be created and the distance reduced.
FinnishOn moraalinen velvollisuutemme lisätä yhteiskunnallista tietoisuutta tästä asiasta.
It is our moral duty to increase social awareness of this matter.
FinnishHumanitaarisen avun peruskirjalla voitaisiin lisätä tietoisuutta tästä ilmiöstä.
A Charter for humanitarian aid might be the formula for a greater awareness about this phenomenon.
FinnishYmmärsimme, kuinka tärkeää on suojella uhreja ja lisätä yhteiskunnan tietoisuutta asiasta.
We realised the importance of protecting the victims and raising the awareness of society.
FinnishYhteiskunnassa pitäisi nyt lisätä tietoisuutta tämän kaikista puolista.
Awareness of all aspects of this in society should now be increased.
FinnishMe tiedämme, että yksi tehtävä energiatehokkuuden lisäämisessä on lisätä yleisön tietoisuutta.
We know that one of the tasks in increasing energy efficiency is to improve public awareness.
FinnishNäin mittava mediatapahtuma on tehokas keino lisätä tietoisuutta ja tiedottaa asiasta.
A media event on this scale is an effective method of increasing awareness and providing information.
FinnishSen avulla kuitenkin tietoisuutta pitäisi lisätä kuluttajien keskuudessa.
However, it should also serve to make consumers more aware.
FinnishNäin ollen on mielestäni ehdottoman tärkeää lisätä tietoisuutta keskitetyistä asiointipisteistä.
I therefore consider it vitally important to boost awareness of the points of single contact.
FinnishHeillä on valtava urakka, kun he yrittävät lisätä maailman tietoisuutta tästä entisen Neuvostoliiton aiheuttamasta ongelmasta.
They have a huge problem in raising world awareness of this former Soviet problem.
FinnishOlisi erittäin tärkeää lisätä yleisön tietoisuutta solidaarisuusrahastosta ja sen käytön tuloksista.
I would like to highlight the need to raise public awareness of the Solidarity Fund and the effects of its use.
FinnishMinusta tärkeintä on lisätä tietoisuutta, ja olen vakaasti sitä mieltä, että tavoite saavutetaan näiden mietintöjen avulla.
For me, the key issue is raising awareness and I believe these reports will help achieve this.
FinnishToimintojen tavoitteena on myös lisätä yleisön ja tiedotusvälineiden tietoisuutta tästä vakavasta ongelmasta.
The actions will also have the aim of improving public and media awareness with regard to this grave problem.
FinnishMe voimme siksi vain lisätä tietoisuutta.
So we can only try to raise their awareness of these issues.
FinnishOn välttämätöntä lisätä tietoisuutta siitä, että terveysohjelmia voidaan rahoittaa EU:n rakennerahastoista.
It is necessary to increase awareness of the possibility of financing healthcare programmes from EU structural funds.
FinnishAjatuksena on itse asiassa lisätä unionin kansalaisten tietoisuutta terrorismin todellisuudesta, ehkäistä terrorismia.
The idea, in fact, is to make European citizens more aware of the reality of terrorism, to prevent terrorism.
FinnishYhden projektin tarkoituksena on lisätä poliisin tietoisuutta siitä, miten raiskattujen naisten kohdalla on toimittava.
We have one which aims to increase awareness among the police about how to deal with women who have been raped.