"lisätoimia" English translation

FI

"lisätoimia" in English

See the example sentences for the use of "lisätoimia" in context.

Context sentences for "lisätoimia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishVerovähennyksiin kykenemättömien valtioiden olisi otettava käyttöön lisätoimia.
Countries that cannot afford to reduce taxes should introduce supplementary measures.
FinnishEnnen kuin niistä tulee jäsenvaltioita, vaaditaan tietenkin lisätoimia.
Before they become Member States, however, further efforts are of course required.
FinnishTältä osin tarvitaan vielä monia lisätoimia. Me olemme kuitenkin oikealla tiellä.
A great deal still remains to be done, but we are on the right track.
FinnishTämä on jatkuvaa työtä ja aina on parantamisen varaa, aina tarvitaan lisätoimia.
It is a continuous effort and there is always room for improvement, always a need to do more.
FinnishLisätoimia tarvitaan tämän ongelman lieventämiseksi lyhyellä aikavälillä.
Additional action is required to alleviate this problem in the short term.
FinnishTarkastelu osoitti, että säännöstöön lähentyminen edellyttää lisätoimia.
The evaluation showed that further progress is to harmonise the acquis communautaire.
FinnishLisätoimia siis tarvitaan, ja lämmitysala on asetettava etusijalle.
There will be a need for further action. A priority will be the heating sector.
FinnishOn selvää, että luottamuksen palauttamiseksi rahoitusmarkkinoihin tarvitaan lisätoimia.
It is clear that more is needed to regain trust in the financial markets.
FinnishArvoisa komission puheenjohtaja, tiedän 27 miljoonaa hyvää syytä toteuttaa lisätoimia.
President of the Commission, I have 27 million good reasons to do more.
FinnishTalous- ja rahoituskomitean raportissa esitettiin kolme haastetta, jotka edellyttävät lisätoimia.
The FSC report indicated three challenges revealing the need for further action.
FinnishTeitä varmasti kehotetaan toteuttamaan lisätoimia tässä asiassa.
I believe that you will be called on to take further steps as regards this issue.
FinnishMaailmassa tapahtuvien muutoksien vuoksi tarvitaan kuitenkin lisätoimia.
However, the changes taking place in the world demand further measures.
FinnishOnko komissio valmis toteuttamaan lisätoimia EU:n ulkorajojen vahvistamiseksi entisestään?
Is it willing to take measures further to strengthen external EU borders?
FinnishAikooko komissio toteuttaa lisätoimia todennäköisen kehityksen perusteella?
Will the Commission take further action on the likely developments?
FinnishJos lisätoimia on toteutettava, komissio on varmasti halukas yhteistyöhön.
If any further work needs to be done, I am sure the Commission is very willing to cooperate.
FinnishOn kuitenkin toteutettava lisätoimia vaihtoehtoisten, uusiutuvien energialähteiden löytämiseksi.
However, increased efforts are also needed to find alternative, renewable sources.
FinnishEU:n mustaa listaa olisi laajennettava, ja meidän on toteutettava tiukkoja lisätoimia.
There should be an extension of the EU blacklist, and we need to take further tough measures.
FinnishTarvitaan hyvin paljon lisätoimia, jos halutaan saada aikaan ihmeitä.
Very many more measures will have to be taken if we are to work wonders.
FinnishOn myös selvää, että lisätoimia tarvitaan, jos aiomme rajoittaa lämpötilan nousun kahteen asteeseen.
It is also clear that more is needed if we want to stay within the 2 °C warming.
FinnishKoska neuvosto panee toimeen noin 95 % talousarviosta, on tehtävä lisätoimia.
As the Council executes about 95 % of the budget it is necessary that more action should be taken.

Other dictionary words

Finnish
  • lisätoimia

Translations into more languages in the bab.la Turkish-English dictionary.