"lisätty" English translation

FI

"lisätty" in English

EN

FI lisätty
volume_up
{adjective}

lisätty (also: parannettu, kasvatettu)

Context sentences for "lisätty" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKun kuviin on lisätty tunniste Kuvat-kirjastossa, ne on helppo löytää uudelleen.
Once you've tagged pictures in the Pictures library, it's easy to find them again.
FinnishToinen uusi näkökohta on se, että mahdollisten seuraamusten lukumäärää on lisätty.
Another new aspect is that there has been some increase in the possible penalties.
FinnishKummassakin tapauksessa Euroopan parlamentin valtuuksia on lisätty tuntuvasti.
In both cases, the powers of our Parliament have been considerably enhanced.
Finnish   Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, terrorismin vastaisia toimia on lisätty.
   Mr President, Commissioner, the fight against terrorism has been stepped up.
FinnishMietinnössä mainitaan Nato vain kerran - ilmeisesti se on lisätty jälkeenpäin.
The report makes only one mention of NATO, seemingly as an afterthought.
FinnishTalousarviota on lisätty 213 miljoonasta eurosta 305 miljoonaan euroon vuosina 2004-2008.
It has increased from EUR 213 million in 2004 to EUR 305 million this year, 2008.
FinnishSisämarkkinoilla on luotu miljoonia työpaikkoja sekä lisätty vaurautta.
The internal market has created millions of jobs, as well as increased prosperity.
FinnishArvoisa puhemies, yksi junavuoro on poistettu sen sijaan että sellainen olisi lisätty.
Madam President, a train service has been axed rather than an additional one laid on.
FinnishNyt tätä aihetta koskeva suositus on lisätty direktiivin johdanto-osaan.
A recommendation to that effect has now been included in a recital to the directive.
FinnishMiksi Hizbollahia ei ole vielä lisätty EU:n terroristijärjestöjen luetteloon?
Why is Hezbollah still not on the EU's list of terrorist organisations?
FinnishMitä tulee bioteknologian määrärahoihin, niitä on lisätty selvästi.
With regard to the allocation for biotechnology, this has been vastly increased.
FinnishParlamentin valtuuksia on vähitellen lisätty jokaisen uuden EU-perussopimuksen myötä.
Parliament's powers have been gradually extended with every new treaty.
FinnishEhdotukseen on lisätty joitakin tärkeitä osia, joista muutama olisi syytä mainita.
In particular, some important elements have been introduced and a number should be mentioned.
FinnishYUTP-varoja on hiljattain lisätty huomattavasti kuluvalle vuodelle.
The CFSP budget has recently been increased considerably for the current year.
FinnishSen jäsenmäärää on lisätty, ja siihen kuuluu nykyään 11 komission yksikköä.
Its membership has increased and now comprises 11 Commission services.
FinnishMyös opiskelijoiden, tutkijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta on lisätty.
Measures have also been taken to promote the mobility of students, researchers and workers.
Finnish(EN) Tämä järjestys johtuu siitä, että tarkistukseen 163 on lisätty sana ”vakava”
The reason it has been placed in this order is the addition of the word 'severe' in Amendment 163.
FinnishLisäksi on lisätty "käytä tai menetä" -säännön kohdalla sovellettavien poikkeuksien määrää.
In addition, the range of exemptions to the 'use-it-or-lose-it' rule has been broadened.
FinnishTutkimuskuluja on myös lisätty ensi vuonna 4,8 miljardiin euroon.
Research expenditure is also permitted to grow next year to EUR 4.8 billion.
FinnishMyös Euroopan parlamentin toimivaltaa on lisätty huomattavasti.
Last, but not least, the powers of this House have been considerably extended.