"loppua" English translation

FI

"loppua" in English

volume_up
loppua {vb} [idiom]

FI loppua
volume_up
[lopun|loppunut] {verb}

Tämän kierteen päättyminen merkitsisi teoriassa kansakuntien loppua.
The conclusion of this spiral of events would in theory be the end of individual nations.
Tähän EU:n sekaantumisen Euroopan talouteen pitäisi kuitenkin loppua.
This is where the intervention of the EU in Europe’s economy should end, however.
Jos tälle liukkaalle tielle lähdetään, loppua ei ymmärtääkseni ole näkyvissä.
However, I can see that, if we take this slippery slope, there will be no end to it.
Viime viikolla ilmoitettiin, että Thorpin ydinvoiman jälleenkäsittelylaitoksen toiminta saattaa loppua piakkoin.
It was reported last week that operations at the Thorp nuclear reprocessing plant may cease sooner rather than later.
Kompromissiin kuuluu osana myös se, että ohjelma loppuu vuoden 2006 lopussa.
As part of the compromise, too, the programme will cease at the end of 2006.
Vaihtoehtoisten menetelmien kehittämisessä on selvästi hyväksytty velttous, jonka pitää loppua tämän direktiivin myötä.
There has most definitely been an acceptance of laxity in developing alternative methods, and that laxity must cease with this directive.
loppua (also: lakata)
Veljeilyn ja kollektiivisuuden taakse kätkeytymisen täytyy loppua.
The culture of cronyism and hiding behind collective decision-making has to come to an end.
Ja loppua lähestyessäni haluan keskittyä otsakkeen 5 kahteen keskeiseen kohtaan.
And, as I come to the end, I want to focus on two fundamental points relating to Category 5.
Toiminnan vähentämistukien pitäisi loppua vuonna 2007.
Closure aid is to come to an end in 2007.
Venäjä on päättänyt saattaa neuvottelut päätökseen ennen tämän vuoden loppua voidakseen liittyä vuonna 2007.
Russia has decided to conclude negotiations before the end of this year in order to be able to join in 2007.
Tavoitteemme on saada neuvottelut päätökseen kaikkien niiden ehdokasvaltioiden kanssa, jotka ovat valmiita jäsenyyteen ennen tämän vuoden loppua.
Our aim is to conclude the negotiations with all the applicant countries that are ready by the end of the year.
Sopimusta, joka on määrä tehdä ennen tämän kuukauden loppua, ei saa kuitenkaan tehdä harkitsemattomasti.
However, the agreement to be concluded before the end of the month must not be hastily negotiated.
Arvoisa puhemies, tästä ansastuskeskustelusta ei näytä tulevan loppua.
Mr President, it seems as if the debate on leghold traps will never finish.
Kalastuskriisillä ei ole muuten loppua, toisin kuin kalastuksella.
Otherwise the crisis in the fisheries sector will not finish, but fishing will.
Jos Kroatia saa aikaan kaikki uudistukset, se voi päättää neuvottelut Euroopan unionin kanssa ennen vuoden loppua.
If Croatia completes all the reforms, it can finish negotiations with the European Union before the end of the year.
Tietämättömyyteen perustuvan hysterian on aika loppua Yhdistyneessä kuningaskunnassa!
It is time for this misinformed hysteria in the UK to stop.
Minusta on yksi asia, jonka voisimme lopettaa: Kreikan pilkkaaminen voisi jo loppua.
I think there is one thing we could stop doing, and that is ridiculing Greece.
Millään muulla tavalla ei voida tehdä loppua ihmisten pakenemisesta maasta.
Nothing else will stop people from fleeing the country.
loppua (also: lakata)

Context sentences for "loppua" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTeho-osastojen vuodepaikat alkavat loppua ja veriplasmaa tarvitaan kiireellisesti.
Intensive care beds are running out, and blood plasma is needed urgently.
FinnishOtamme sen hyödyllisenä varoituksena konferenssin loppua varten tällä viikolla.
We will take it as a salutary warning, I think, for the rest of our conference this week.
FinnishMielestäni kansallistaminen tarkoittaisi yhteisen maatalouspolitiikan loppua.
As I see it, renationalisation would mean our abandoning the common agricultural policy.
FinnishMeidän pitäisi myöntää, että voimamme alkavat jossain määrin loppua.
We should at least admit that the whole thing is making us somewhat breathless.
FinnishEmme ole vielä nähneet loppua tällaiselle käytökselle, siitä olen varma.
We have therefore not seen the last of such behaviour, of that I am sure.
FinnishVenäjän kauhistuttavalle toiminnalle Tšetšeniassa ei näytä tulevan loppua.
It would appear that there is no limit to the appalling nature of Russian policy in Chechnya.
FinnishJos EU kannattaa jotain tiettyä poliittista puoluetta, se merkitsee tuon puolueen loppua Iranissa.
EU backing for a single political party would be death to that party inside Iran.
FinnishViimeinen askel otettiin 1. toukokuuta 2004, ja se merkitsi Jaltan maailmanjärjestyksen loppua.
And the last step was taken May 1, 2004, marking the ending of the Yalta world order.
FinnishNyt minusta vaikuttaa siltä, että SIS II -järjestelmän taru ei ole lähelläkään loppua.
Now it seems that the long SIS II saga is far from being finished.
FinnishTalousarvion valvontavaliokunta pyytää saamaan tämän prosessin valmiiksi ennen vuoden 2009 loppua.
The Committee on Budgetary Control is asking for this to be completed before 2009.
FinnishOlen oikeutetusti ylpeä, koska tulen maasta, joka on sallinut pysähtyneisyyden tilan loppua.
I am justifiably proud to come from a country that has allowed the deadlock to be broken.
FinnishKonfliktiin ei ole 30 vuodessa löytynyt ratkaisua, ja leireissä alkaa kärsivällisyys loppua.
After thirty years with no solution to the conflict, patience is running out in the camps.
FinnishLisäksi perustamme ennen tämän vuoden loppua naapuruuspolitiikan investointivälineen.
In addition, before the year is out we shall have established the Neighbourhood Investment Facility.
FinnishToivon, että pääsemme näin lähellä loppua olevassa menettelyssä tyydyttävään lopputulokseen.
I hope that this procedure, so close to the finishing line, will have a satisfactory outcome.
FinnishRanskan valtio ehdottaa tätä jakoa komissiolle ennen joulukuun loppua.
The distribution will be proposed to the Commission by the French State before 31 December next.
FinnishIlman perusteellista omistautumistanne asialle se ei olisi saanut näin onnellista loppua.
Without your total dedication to this cause, it would not have come to this apparently happy ending.
FinnishEKP elää keskellä jatkuvia ristiriitoja, joiden loppua ei näy.
The ECB lives in a permanently paradoxical situation, from which it is not about to escape.
FinnishTyydymme päinvastoin yksinkertaisesti sanomaan suoraan, että tämä saa nyt loppua!
We simply have to say quite bluntly that it is over.
FinnishKreikkaa, Irlantia ja Portugalia riepotteleva kapitalistinen kriisi on pahentumassa eikä loppua näy.
The capitalist crisis in Greece, Ireland and Portugal is getting worse and will continue.
FinnishOhjelma uhkaa tämän vuoksi loppua, sillä anomuksiakaan ei enää käsitellä.
The programme is in danger of grinding to a halt because even the applications are not being processed.