"loppusijoitus" English translation

FI

"loppusijoitus" in English

See the example sentences for the use of "loppusijoitus" in context.

Context sentences for "loppusijoitus" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishPuhuitte myös siitä, että maanalainen loppusijoitus on lopullisena ratkaisuna peruutettavissa.
You have also talked about the final solution for underground storage being reversible.
FinnishKäytöstäpoisto ja loppusijoitus ovat selvästi asioita, jotka kuuluvat kilpailulainsäädännön piiriin.
Decommissioning and final storage are clearly issues for competition law.
FinnishLoppusijoitus on keskeinen kysymys, jota meidän on pohdittava.
Final disposal is the key question we have to study.
FinnishOlen iloinen, että ydinjätteen loppusijoitus ja ydinturvallisuus on nyt erotettu selvästi toisistaan.
I am glad that a clear distinction has now been made between nuclear safeguards and nuclear safety and security.
FinnishSen vuoksi kannatan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on taata ydinjätteen turvallinen loppusijoitus.
This is why I support cooperation between Member States aimed at the safe storage of nuclear waste.
FinnishSe, miten ydinmateriaalien loppusijoitus järjestetään, on erittäin tärkeä kysymys sekä Euroopan unionin alueella että sen ulkopuolella.
Safeguards of nuclear materials are extremely important within and outside the European Union.
FinnishRadioaktiivisen jätteen huolto ja loppusijoitus ovat todellinen ongelma, joka on olemassa myös tulevaisuudessa.
The management and final disposal of radioactive waste is an existing problem, and will continue to exist in the future.
FinnishOlemme myös tehneet hyvin selväksi, että ydinjätteen loppusijoitus on ratkaistu vasta kun se on ratkaistu maailmanlaajuisesti.
We have also made it very clear that the issue of the final storage of nuclear waste remains unresolved until it is resolved worldwide.
FinnishVastuu tuottamansa käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen turvallisesta huollosta, loppusijoitus mukaan luettuna, on viime kädessä jäsenvaltiolla.
In the final analysis, it is the Member States that bear responsibility for the safe management of any spent fuel and radioactive waste that they produce, including its safe storage.
FinnishYmpäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan mielestä loppusijoitus- ja varastointivaihtoehdoista ei vallitse laajaa kansainvälistä yksimielisyyttä.
As far as the disposal or storage options are concerned, the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy is of the opinion that there is no broad international consensus.

Other dictionary words

Finnish
  • loppusijoitus

Translations into more languages in the bab.la English-Swahili dictionary.