"loppusumma" English translation

FI

"loppusumma" in English

FI loppusumma
volume_up
{noun}

loppusumma (also: asia, lukumäärä, lasku, laskenta)
volume_up
count {noun}
loppusumma (also: yhteenlasku)

Context sentences for "loppusumma" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKymmenennen EKR:n talousarvion loppusumma nousee nyt 22 682 miljoonaan euroon.
The budget for the tenth EDF now amounts to EUR 22.682 billion.
FinnishKyse ei ole nollasummapelistä, vaan pelistä, jonka loppusumma on positiivinen.
This is not a zero-sum game: it is a positive-sum game.
FinnishTalousarvion loppusumma on 916 miljoonaa euroa, mikä on puhemiehistön esityksen mukainen.
The total amount for the budget is 916 million euros, which is in accordance with the Bureau's proposal.
FinnishKilpailukyky ei ole enää toiveajattelun loppusumma vaan hierarkkisten prioriteettien strategia.
Competitiveness is no longer the sum total of wishful thinking. It is a strategy of hierarchical priorities.
FinnishLoppusumma täytyy maksaa kansallisista lähteistä.
The remainder has to be found from the national Treasury.
FinnishTulevien menojen loppusumma on avainasemassa.
The grand total for future expenditure is crucial.
FinnishArvoisa puhemies, ensi vuoden budjetin loppusumma on jäsenvaltioiden bruttokansantuotteeseen verrattuna ennätyksellisen alhainen.
Mr President, the grand total for next year's budget compared to Member States' GNP is a record low.
FinnishNeuvostossa on päästy alustavaan yksimielisyyteen siitä, että lahjoitusta supistetaan 75 miljoonaan ja että loppusumma on lainaa.
The basic agreement in the Council has reduced the donation to 75 million, leaving the rest for loans.
FinnishLoppusumma veloitetaan nyt vuoden 1998 toisella puoliskolla samalla tavoin vuonna 1997 maksettavista hävittämisohjelmista.
The other half will be deducted in the same way in the second half of 1998 from payments for the eradication plan for 1997.
FinnishHyväksytty loppusumma, 312 miljoonaa euroa, ei tyydytä minua, vaikkakin se on suurempi kuin komission ja neuvoston ehdotukset.
The final sum of EUR 312 may be more than the sum proposed by the Commission or the Council, but it does not satisfy me.
FinnishArvoisa puhemies, ensi vuonna 25 maan EU:n budjetin loppusumma alenee alle yhteen prosenttiin jäsenvaltioiden bruttokansantuotteesta.
Mr President, the grand total for next year's budget for an EU of 25 countries will fall to less than 1% of the total GDP for the Member States.
FinnishNyt käsittelyssä olevan talousarvioesityksen loppusumma on 129 680 miljoonaa euroa, joka on 2 623 miljoonaa euroa alle monivuotisen rahoituskehyksen.
The sum total for the draft budget before us is EUR 129 680 billion, which is EUR 623 million under the multiannual financial framework.
FinnishTalousarvion loppusumma on nyt lähes 100 miljardia euroa.
Mr President, I would like to congratulate the rapporteurs for their work on the EU budget for 2003 which now stands at almost EUR 100 billion.
FinnishKun sen loppusumma on yli 54 miljardia euroa kaudella 2007-2013, sitä voidaan pitää yhtenä maailman tärkeimmistä tutkimusta tukevista ohjelmista.
With its budget in excess of EUR 54 billion for the period 2007-2013, we can consider it as one of the most significant programmes supporting research in the world.
FinnishPelkästään vuosittaiset korkomaksut, joilla tätä velkaa hoidetaan, ovat 230 miljardia euroa, mikä on kaksi kertaa suurempi kuin Euroopan unionin talousarvion loppusumma.
The annual interest payments alone, by which this debt is serviced, amount to EUR 230 billion per annum - more than double the European Union's Budget.
FinnishBudjetin loppusumma maksumäärärahojen osalta on 105 miljardia euroa eli 0,99 prosenttia bruttokansantulosta eli noin 9 miljardia euroa alle rahoitusnäkymien.
The total payment appropriations in the budget come to EUR 105 billion; that is, 0.99% of GNP, or approximately EUR 9 billion below the financial perspective ceiling.
FinnishTämän vuoden budjetin loppusumma on ainoastaan 87 miljardia ecua, ja on häpeällistä, että jokaisen vuoden lopussa noin viisi miljardia ecua palautetaan jäsenvaltioille.
The budget this year in total is only ECU 87 billion, and it is a disgrace that some ECU 5 billion are paid back to Member States at the end of every year.
FinnishEnsi vuoden budjettiesityksen maksumäärärahojen loppusumma on ainutlaatuisen alhainen.
on behalf of the GUE/NGL Group. - (FI) Madam President, Commissioner, the grand total for payment appropriations in next year's draft budget is lower than it has ever been.
FinnishTämän budjettikohdan loppusumma täytyy mahdollisuuksien mukaan voida laskea ajantasaisemmista menoarvioista eli hieman ennen toista käsittelyä.
The final figure in this budget category should continue to be adjusted for as long as possible on the basis of more current expenditure estimates, in other words, right up until the second reading.
FinnishSe ei olisi merkinnyt luopumista taloudellisesta kurinalaisuudesta, sillä EU:n ensi vuoden talousarvion loppusumma on bruttokansantuotteella mitattuna alhaisin lähes kahteenkymmeneen vuoteen.
It would not have meant abandoning financial discipline because the grand total in the EU’s budget for next year is the lowest for almost 20 years in terms of GDP.