"loppututkinnon" English translation

FI

"loppututkinnon" in English

See the example sentences for the use of "loppututkinnon" in context.

Context sentences for "loppututkinnon" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishVarat on sijoitettava yrityksiin, jotka takaavat loppututkinnon suorittaneiden työllistymisen.
The money must be invested in enterprises which guarantee that graduates will find employment.
FinnishKiina tuottaa kaksi miljoonaa akateemisen loppututkinnon suorittanutta vuosittain.
China is producing two million graduates a year.
FinnishSiellä naispuolisten akateemisen loppututkinnon suorittaneiden osuus on poikkeuksellisen suuri.
It has an exceptionally high proportion of women graduates.
FinnishAkateemisen loppututkinnon jälkeen jatketaan lakikouluun.
And when I got to law school, I didn't do very well.
FinnishProfessorin viran haltijoista vain 15 prosenttia on naisia, vaikka yliopiston loppututkinnon suorittaneista suurin osa, 59 prosenttia, on naisia.
Only 15% of full professors are women, whereas the number of women graduating from university is higher than that of men, at 59% of the total.
FinnishKomission omien tutkimusten mukaan jo tässä vaiheessa 400 000 eurooppalaista tieteellisen ja tekniikan alan loppututkinnon suorittanutta on muuttanut muualle etsimään töitä.
Even today the Commission’s own survey says 400 000 European science and technology graduates have emigrated to find jobs.
FinnishSadattuhannet niin kutsutut ”kypsät opiskelijat” ovat valmistuneet avoimesta yliopistosta, monet heistä ovat loppututkinnon suorittaneita, jotka palaavat opintojen ääreen.
Hundreds of thousands of so-called 'mature students' have graduated from the Open University, many of them graduates returning to their studies.
FinnishOn hyvin tärkeää lisätä tieteellisen ja matemaattisen loppututkinnon suorittaneiden määrää jäsenvaltioissa, ja tätä varten kaikkien jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä.
It is essential to increase the number of graduates in science and mathematics in Member States, and all Member States should work together to this end.
FinnishYhdeksän vuoden aikana myönnetään 4 000 apurahaa sellaisille latinalaisamerikkalaisille akateemisen loppututkinnon suorittaneille, jotka haluavat täydentää opintojaan Euroopan yliopistoissa.
Over a period of nine years, 4 000 scholarships will be awarded to Latin American graduates wishing to complete their studies at European universities.
FinnishKoulutuksen alalla komissio on juuri käynnistänyt upouuden apurahaohjelman, ALBANin, jonka avulla 4 000 latinalaisamerikkalaista loppututkinnon suorittanutta voi täydentää opintojaan Euroopassa.
In the field of education, the Commission has just launched a brand-new scholarship programme, ALBAN, which will allow 4 000 Latin American postgraduate students to complete their training in Europe.

Other dictionary words

Finnish
  • loppututkinnon

Search for more words in the English-Japanese dictionary.