"loppuun" English translation

FI

"loppuun" in English

See the example sentences for the use of "loppuun" in context.

Context sentences for "loppuun" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMielestäni koko komission täytyy olla paikalla tämän keskustelun loppuun saakka.
I consider that the whole Commission should attend until the end of this debate.
FinnishJos haluat pelata pelin loppuun myöhemmin, voit sulkea pelin ja valita Tallenna.
If you need to finish a game later, you can exit the game, and then click Save.
FinnishTämän lisäksi, voimmeko odottaa sen esittämistä tämän vuoden loppuun mennessä?
Moreover, can you anticipate the proposal to be tabled before the end of the year?
FinnishToivon, että saatamme asian nyt hyvään loppuun hyväksymällä tämän direktiivin.
I hope we are finally getting there, and that this directive will be approved.
FinnishOlen varma, että saamme laadittua kelvollisen talousarvion vuoden loppuun mennessä.
I am sure that we will be able, by the end of the year, to present a sound Budget.
FinnishTaiwan on ainoastaan ilmoittanut aikomuksestaan tehdä niin vuoden loppuun mennessä.
Taiwan has merely declared its intention to implement this by the end of the year.
FinnishViemme näin johdonmukaisesti loppuun sen, mitä olemme jo aloittaneet viime vuosina.
This follows on consistently from the steps we have already taken in recent years.
FinnishYleiskokouksen tehtävänä on nyt hyväksyä joku niistä vuoden loppuun mennessä.
It is now up to the General Assembly to decide on one by the end of the year.
FinnishLisätietoja on ohjeaiheessa Windows Sähköposti: tilin määrittäminen alusta loppuun.
For more information, see Windows Mail: Setting up an account from start to finish.
FinnishNäiden välineiden otaksutaan olevan käyttövalmiita tämän vuoden loppuun mennessä.
These instruments are supposed to be ready for use by the end of this year.
FinnishPyytäisin häntä laatimaan asiaa koskevan suunnitelman vuoden 1997 loppuun mennessä.
I would like to ask him if he will bring forward a plan by the end of 1997 on this?
FinnishLoppuun käytetyt ajoneuvot aiheuttavat suuren ympäristöongelman Euroopan unionissa.
End-of-life vehicles are a major environmental problem in the European Union.
FinnishEdellytyksenä on myös, että sisäiset oikeussuojakeinot käytetään ensin täysin loppuun.
It is also a precondition that internal legal remedies be fully exhausted first.
FinnishYhtenäismarkkinoiden loppuun saattamisen eri vaiheet olivat tästä hyvä esimerkki.
The various stages in the completion of the single market were a good example of that.
FinnishArvioinnin tulosten arvioidaan olevan käytettävissä vuoden 2004 loppuun mennessä.
The result of this risk assessment is expected to become available by the end of 2004.
FinnishAsia ei tosiaan ole loppuun käsitelty, sillä oikeustoimet ovat meneillään.
It is true that the case is not closed, since a judicial procedure is underway.
Finnish   Arvoisa puhemies, ehdotan, että 18 kohdan loppuun lisättäisiin seuraava virke:
   Mr President, I propose adding the following to the end of paragraph 8:
FinnishSotilaallisesta näkökulmasta tarkasteltuna operaatiot on pääasiassa saatettu loppuun.
From a military point of view, the operations have essentially been completed.
FinnishTämä syrjintä pysyy sikäli, että naiset saavat kärsiä siitä elämänsä loppuun asti.
This discrimination lives on, in that women suffer from it to the end of their lives.
FinnishAloitan myönteisillä asioilla ja säästän kielteiset asiat puheeni loppuun.
I shall begin with the positive ones and leave the negative ones until the end.

Other dictionary words

Finnish
  • loppuun

Even more translations in the English-Korean dictionary by bab.la.