"loppuun käytetty" English translation

FI

"loppuun käytetty" in English

EN

FI loppuun käytetty
volume_up
{adjective}

loppuun käytetty (also: ehdoton, täydellinen, kuollut, ikävä)
volume_up
dead {adj.}

Similar translations for "loppuun käytetty" in English

käytetty adjective

Context sentences for "loppuun käytetty" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishJos sota syttyy, sen on tarkoitettava, että kaikki poliittiset vaihtoehdot on käytetty loppuun.
If war breaks out, it must mean that all political options have been exhausted.
FinnishMarraskuun loppuun mennessä yhteissummasta oli käytetty 6 miljardia.
By the end of November, EUR 6 billion of this overall amount had been used.
FinnishSen rahoitusnäkymissä oleva marginaali on käytetty lähes loppuun BSE-kriisin vuoksi.
The margin in its financial perspective has been almost used up as a result of the BSE crisis.
FinnishHyvä komission jäsen, kääntämiselle vuodeksi 2008 osoitettuja varoja ei ole vielä käytetty loppuun.
Commissioner, the funds earmarked for translation have not been used up for 2008 yet.
FinnishValitettavasti oikeudelliset keinot on mielestäni käytetty loppuun.
Unfortunately, I do not think we have more legal possibilities.
FinnishUskon, että tärkein syy tälle on se, että EU:n nykyinen rahoitusmalli on käytetty loppuun.
I believe that the main reason why this happens is that the EU’s current funding model has been exhausted.
FinnishErityistä huomiota on kiinnitetty mahdollisuuteen, että määrärahat on itse asiassa käytetty loppuun.
Special account has been taken of the possibility of the appropriations in actual fact having been used up.
FinnishTiedotusvälineiden antamien tietojen mukaan humanitaaristen järjestöjen elintarvikevarastot on käytetty melkein loppuun.
According to media reports, humanitarian organisations' food supplies have almost been exhausted.
FinnishSamalla tiedämme, että halvin energia on energiaa, jota ei ole käytetty loppuun, joten meidän on oltava järkeviä.
At the same time, we know that the cheapest energy is energy which has not been exhausted, and so we need to be rational.
FinnishValmiudet oli yksinkertaisesti käytetty loppuun.
FinnishToisaalta 700 miljardin euron pelastuspaketti on pian käytetty loppuun, ja se saattaa myös raunioittaa EU:n nettomaksajat.
On the one hand, the EUR 700 billion rescue package will soon be exhausted and may also drag the EU's net contributors into ruin.
FinnishOlemme hyväksyneet vuoden 2010 talousarvion, mutta siinä ei ole varattu rahaa noihin tarpeisiin; vuoden 2009 talousarvio on käytetty loppuun.
We have adopted the 2010 budget, but there is no money in this budget to provide for those needs; the 2009 budget is finished.
FinnishRautateiden kapasiteettia ei ole käytetty likimainkaan loppuun, kuten kaikki tiedämme, ei rahtiliikenteen eikä henkilöliikenteen osalta.
As we all know, the capacity of the railways is still far from exhausted, in relation to the transport of both goods and passengers.
FinnishTeknisiä mahdollisuuksia sen laadun parantamiseen ja valmistuksen tehostamiseen ei myöskään ole likimainkaan käytetty loppuun.
It is also the case that the technical possibilities of improving its quality and the efficiency of its manufacture are far from having been exhausted.
FinnishMyös rautatieliikenteen vapauttamista kannattavat näyttävät unohtaneen, että rautatieverkkojen nykykapasiteetti on jo käytetty loppuun.
Similarly, those who desire a liberalisation of rail transport do not seem to be aware that the existing capacities on the rail networks are already saturated.
FinnishKansainvälistä adoptiota voidaan pitää vaihtoehtona vasta sen jälkeen, kun kaikki toimenpiteet adoptioiden järjestämiseksi kansallisesti on käytetty loppuun.
International adoption can only be considered as an alternative after all the measures for arranging a national adoption have been exhausted.
FinnishTalousarvion kohdassa IV " Ulkosuhteet " kaavaillut varat on käytetty jo loppuun EU:n talousarviota koskevaan ehdotukseen sisältyvien varojen vuoksi.
The funds specified in Category 4, "External Actions" , of the Financial Perspective have already been exhausted by the funds assigned in the draft EU budget.
FinnishKansainväliset adoptiot olisi sallittava lapsen parhaaksi, mutta vain, jos adoptiomahdollisuudet kyseisessä jäsenvaltiossa on käytetty loppuun.
International adoption should be permitted for the good of the child, but only if the opportunities for adoption in the Member State in question have been exhausted.
FinnishNiitä ei ole vielä läheskään käytetty loppuun ja niitä voidaan parantaa ja mukauttaa paljon nopeammin kuin vaihtoehtoja, siitä huolimatta, miten kiinnostavia ne saattaisivat olla.
These are far from exhausted and can be improved and adapted far more quickly than any alternatives, however interesting they may be.
FinnishNe antavat oikeusasiamiehelle mahdollisuuden osoittaa tapaukset, joissa on kyse ilmeisestä hallinnollisesta epäkohdasta, jos kaikki keinot riitojen ratkaisemiseksi on käytetty loppuun.
They allow the Ombudsman to point out cases of blatant bad administration when all means of resolving disputes have been exhausted.