"loppuunsaattaminen" English translation

FI

"loppuunsaattaminen" in English

FI loppuunsaattaminen
volume_up
{noun}

1. formal

loppuunsaattaminen (also: päätökseen saattaminen)
volume_up
accomplishment {noun} [form.]

Context sentences for "loppuunsaattaminen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishEnsimmäinen näistä on sisämarkkinoiden loppuunsaattaminen.
The first of these is the completion of the single internal market.
FinnishNeuvottelujen menestyksekäs loppuunsaattaminen on positiivista.
The outcome of the negotiations can be seen as positive.
FinnishLuonnollisesti sen suurin menestys oli Lissabonin sopimuksen ratifiointiprosessin loppuunsaattaminen.
Of course, its greatest success was bringing the ratification process for the Treaty of Lisbon to completion.
FinnishPahoittelemme itse asiassa sitä, että tämän mietinnön loppuunsaattaminen on nyt lykkäytynyt parlamentissa neljällä kuukaudella.
We regret, in fact, the delay of four months now in Parliament bringing the report to a conclusion.
FinnishOlen varma, että tämän menettelyn onnistunut loppuunsaattaminen torstaina poistaa tietyt ymmärrettäviä jännitteitä.
I am sure that a successful end to this procedure on Thursday will compensate for certain understandable tensions.
FinnishHaasteena on luonnollisesti kuluttajapolitiikan koordinoiminen oikealla tavalla ja sisämarkkinoiden loppuunsaattaminen.
The challenge, of course, is to properly coordinate consumer policy and the completion of the internal market.
FinnishJa siksi esittelijöiden lausunnot ja tarkistuksia käsittelevän keskustelun loppuunsaattaminen ovat niin merkittäviä.
And that is why the opinions of the rapporteurs and the full process of debating the amendments are so important.
FinnishToinen on Lissabonin sopimuksen loppuunsaattaminen ja toinen on uudet lääkkeet talous- ja finanssikriisiin.
One is completing the ratification of the Treaty of Lisbon, and the other is new cures for the economic and financial crisis.
FinnishTämä on toinen syy, jonka vuoksi puolustusmateriaalipakettia koskevan työmme loppuunsaattaminen huomenna on niin tärkeää.
This is another reason why the completion tomorrow of our work on the defence equipment package is so important.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kollegat, Euroopan sisämarkkinoiden loppuunsaattaminen lähestyy euron käyttöönoton myötä.
Madam President, ladies and gentlemen, with the introduction of the euro the completion of the European single market is coming ever closer.
FinnishYhtenäismarkkinoiden loppuunsaattaminen vaatii, euron lisäksi, päättäviä askeleita arvolisäveron jaottelun purkamiseksi.
The completion of the single market now demands the introduction of the euro and decisive measures to eliminate the patchwork of VAT rates.
FinnishSen loppuunsaattaminen kestää arviolta neljä kuukautta. Suunnitelman tavoitteena on saattaa SIS II-järjestelmä vakaalle ja suorituskykyiselle tasolle.
The objective of this plan is to bring the implementation of SIS II up to a satisfactory level of stability and performance.
FinnishTässä strategiassa on otettava huomioon tämänhetkinen taloudellinen ja väestörakenteellinen tilanne, mutta myös sisämarkkinoiden loppuunsaattaminen.
This strategy must take into consideration the current economic and demographic situation, but also the completion of the internal market.
FinnishTämän puheenjohtajuuskauden todellinen haaste on luonnollisesti laajentumisen loppuunsaattaminen, eikä jäljellä olevia vaikeuksia pitäisi aliarvioida.
The real challenge for this presidency, of course, is to deliver enlargement, and the difficulties that remain should not be underestimated.
FinnishVoiko neuvoston puheenjohtaja vahvistaa sen, että EU: n ja Etelä-Afrikan kauppaneuvottelujen loppuunsaattaminen kuuluu neuvoston ensisijaisiin tavoitteisiin.
Would the President-in-Office confirm that the conclusion of the EU trade negotiations with South Africa is a priority for the UK Presidency?
FinnishNyt jäljellä on enää ilmastokonferenssin loppuunsaattaminen Kööpenhaminassa - viimeinen ja hyvin tärkeä tehtävä, jolla on mitä merkittävin pitkäaikainen vaikutus.
All that remains now is to conclude the climate conference in Copenhagen - the last and most important task, with the greatest long-term impact.
FinnishSisämarkkinoiden loppuunsaattaminen on myös asia, jota voimme tukea, ja tässä palveludirektiivin tehokas täytäntöönpano on merkittävä tekijä.
The completion of the internal market is also something we can endorse and the effective implementation of the Services Directive will be an important element in this.
FinnishPuheenjohtaja voi vahvistaa, että Etelä-Afrikan kanssa käytävien kauppaneuvottelujen loppuunsaattaminen on Yhdistyneen kuningaskunnan puheenjohtajakauden ensisijainen tavoite.
The President-in-Office can confirm that the conclusion of the trade negotiations with South Africa is a priority for the UK Presidency.
FinnishSisämarkkinapolitiikan loppuunsaattaminen liittyy tiiviisti yhdentymiseen muiden politiikanalojen, kuten kilpailukyvyn, teollisuuden, energian ja liikenteen kanssa.
The completion of the Single Market policy is closely linked to integration with other policy areas such as competition, industry, energy and transport.
FinnishKomission olisi käynnistettävä täytäntöönpanon esikuva-analyysien tarkastelu jäsenvaltioissa tavoitteenaan hyväksytyn EU:n rahoitusarkkitehtuurin loppuunsaattaminen.
The Commission should start a benchmarking review of implementation in the Member States with the aim of completing the EU financial architecture as agreed.