"loppuvuoden" English translation

FI

"loppuvuoden" in English

See the example sentences for the use of "loppuvuoden" in context.

Context sentences for "loppuvuoden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMeidän pitää tarkastella tätä todennäköistä tilannetta koko loppuvuoden ajan.
We need to look at the likely situation for the rest of this year.
FinnishLoppuvuoden tahdista voin sanoa varmasti, että ainakin tämä tahti jatkuu.
In the course of the rest of the year I can say with certainty that velocity will at least be maintained.
FinnishHeidän palkkausmenonsa ovat 758 000 euroa loppuvuoden osalta.
Their pay will amount to EUR 758 000 by the end of the year.
FinnishKevään Eurooppa-neuvoston jälkeen näemme selvästi, mitkä ovat tehtävämme loppuvuoden aikana ja sen jälkeen.
After the Spring European Council, we can see clearly the tasks before us, for the rest of the year and beyond.
FinnishTalouskehitys on indikaattorien perusteella heikkoa ja epävarmuus suurta loppuvuoden 2012.
Economic indicators point to continued weak economic activity in the remainder of 2012, in an environment of heightened uncertainty.
FinnishKomission nykyisessä ehdotuksessa, johon mietintöni perustuu, ongelma voitetaan mutta ainoastaan loppuvuoden 1998 ajaksi.
The present proposal from the Commission, on which my report is based, overcomes this but only for the remainder of 1998.
FinnishYmpäristö- ja energiapaketti on ilman muuta eräs seuraavien kuuden kuukauden ja loppuvuoden tärkeimmistä haasteista.
Certainly, the environment and energy package will be one of the key challenges in the next six months and up to the end of this year.
FinnishRahoituslaitosten uudistamista koskevat keskustelut jatkuvat huomenna ja Pittsburghissa mutta myös loppuvuoden aikana.
Discussions concerning reform of financial institutions will continue tomorrow and in Pittsburgh, but also during the rest of the year.
FinnishKaikki EMIlle uskotut valmistelut saatiin ajoissa päätökseen, ja EKP käytti loppuvuoden 1998 järjestelmien ja menettelyjen lopulliseen testaamiseen.
concluded in good time and the rest of 1998 was devoted by the ECB to the final testing of systems and procedures.
FinnishNykytilanteessa komissio ennakoi loppuvuoden toteutusprosentin 100 prosentiksi sitoumusten osalta ja 97 prosentiksi maksujen osalta.
As things stand, for the end of the year, the Commission is forecasting an implementation rate of 100% for commitments and 97% for payments.
FinnishRiipaisevat kuvat hävityksestä, kuolleista ja loukkaantuneista luovat suunnattoman varjon loppuvuoden 2004 ja alkuvuoden 2005 päälle.
The deeply distressing pictures of the dead, the injured and the devastation cast a giant shadow over the end of 2004 and the beginning of 2005.
FinnishInflaatiovauhti pysyy todennäköisesti yli 2 prosentin koko loppuvuoden pääasiassa energian hintakehityksen ja välillisten verojen muutosten vuoksi.
Inflation is likely to stay above 2% for the remainder of the year, mainly owing to developments in energy prices and indirect taxes.
FinnishJos Euroopan unionin pitäisi antaa loppuvuoden todistus Lissabonin prosessista, epäilen, että todistuksessa sanottaisiin: "On yritettävä enemmän."
If the European Union were drawing up an end-of-year report card on the Lisbon process, I suspect that the report would say "must try harder".
FinnishToivottavasti tammikuu ei ennakoi loppuvuoden kehityssuuntaa. Toivon silti, että ulkopoliittiselle asialistalle lisätään joka kuukausi uusia seikkoja.
I hope that this will not set a trend for the rest of the year and hope that, each month, we will see new elements constantly being added to the foreign agenda.
FinnishDimitrakopoulosin ja Leinenin mietintö kattaa suuren määrän kysymyksiä, joita voitaisiin tarkastella loppuvuoden 2000 aikana pidettävän HVK:n yhteydessä.
The Dimitrakopoulos/Leinen report covers a wide range of issues which could be considered in the framework of the IGC which is taking place over the remainder of 2000.
FinnishUskooko komissio, että Kroatian kanssa käytävät liittymisneuvottelut voidaan saada päätökseen vuoden loppuun mennessä, ja millainen on loppuvuoden tarkka aikataulu?
Does the Commission think that the accession negotiations with Croatia can be completed by the end of the year? What is the exact timetable for the rest of the year?
FinnishTämä hanke on teknisesti hyvin haastava, koska talousarvio tulee koskemaan ensimmäiset neljä kuukautta 15 jäsenvaltiota ja loppuvuoden 25 jäsenvaltiota.
This is a very challenging undertaking technically speaking, as the budget will apply to 15 Member States for the first four months and 25 Member States for the rest of the year.
FinnishMitä muuten tapahtuu, jos loppuvuoden lähestyessä paine kasvaa ja ministerit haluavat sittenkin muuttaa mieltään ja ryhtyä omassa maassaan ennakkotoimituksiin?
Moreover, what happens if, by the end of the year, the pressure mounts and Ministers perhaps decide to change their minds and want to frontload in their own countries after all?
FinnishVoisiko komissio selvittää, mitä avustuksia on annettu loppuvuoden Euroopan yhteisön varoista loppuvuoden 1997 rajuilmoista kärsineille alueille Azoreilla, Algarvessa ja Alentejossa?
Can the Commission say what aid was granted via the Community funds to the regions in the Azores, the Algarve and Alentejo which were affected by storms at the end of 1997?
FinnishYksi loppuvuoden suurimmista kysymyksistä on EU:n valmius työskennellä määrätietoisesti sen puolesta, että Kööpenhaminassa tehtävä sopimus on ilmastohaasteen mittainen.
One of the biggest issues at the end of this year is the EU's readiness to work with determination to ensure that the agreement reached at Copenhagen measures up to the climate challenge.

Other dictionary words

Finnish
  • loppuvuoden

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Japanese dictionary.