"lopuista" English translation

FI

"lopuista" in English

See the example sentences for the use of "lopuista" in context.

Context sentences for "lopuista" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSuurin osa lopuista on venäläistämisen suorana seurauksena "venäjänkielisiä maahanmuuttajia".
The majority of the rest, as a direct result of Russification, are the 'Russian-speaking immigrants'.
FinnishLopuista työpaikoista monet ovat osa- tai määräaikaisia.
Many of the remaining jobs are part-time jobs or fixed-term jobs.
FinnishUskon, että lopuista vallitsee yksimielisyys.
For the rest, I believe that there is a consensus.
FinnishLopuista 63 tarkistuksesta, joita komissio ei eri syistä voi hyväksyä, suurin osa on luonteeltaan jokseenkin teknisiä.
Of the remaining 63 amendments, which the Commission cannot accept for different reasons, most are of a fairly technical nature.
FinnishLopuista ei ole vielä sovittu.
Agreement has yet to be reached on the rest.
FinnishLopuista 12 tarkistuksesta näen tosin selkeästi, mikä teillä on tarkoituksena, muta komissio ei voi hyväksyä näitä tarkistuksia.
In another 12 proposed amendments I can see what your concerns are but the Commission is unable to accept these amendments.
FinnishHaluaisin vielä lisätä, että " ihastuksen ja kunnioituksen vallassa" , koska naiset muodostavat 50 % maailman väestöstä ja ovat vastuussa lopuista 50 %: sta.
I should like to add 'with admiration and dignity', as women represent 50 % of the world's population and are responsible for the remaining 50 %.
FinnishKomissio hyväksyy suurimman osan lopuista ehdotetuista tarkistuksista, joista monesta on jo keskusteltu samansuuntaisesti neuvostossa.
Most of the remaining proposed amendments are acceptable to the Commission, and many have indeed already been brought forward on similar lines during the Council discussions.
FinnishPuheenjohtajavaltio Saksa on erittäin tyytyväinen, että olemme pystyneet sopimaan Euroopan parlamentin kanssa etukäteen lopuista avoimista kysymyksistä.
We in the German Presidency are delighted that we have been able to reach a prior agreement with the European Parliament on the remaining outstanding issues.
FinnishÄlkää siis sanoko, että kun päätettiin valita liite 1, sen järjestys hyväksyttiin sellaisena kuin se on nyt, emmekä äänestä lopuista tarkistuksista.
Please do not take the line that because we have already said we are in favour of Annex 1, it is accepted as it stands and we will not be able to vote on the amendments.
Finnish.-10. joulukuuta 2009 Bat Nhan luostarissa ja Phuoc Huen temppelissä, jonne lähes 200 Plum Village -yhteisön lopuista jäsenistä on paennut.
On 8-10 December 2009, an EU delegation visited the Bat Nha monastery and the Phuoc Hue temple, to which nearly 200 remaining members of Plum Village have fled.
FinnishSiten nykyisessä 15 jäsenvaltion unionissa komissiossa on 20 jäsentä: yksi kansalainen kymmenestä jäsenvaltiosta ja kaksi kansalaista lopuista viidestä jäsenvaltiosta.
The current Commission, in a Union of 15 Member States, consists of twenty Members, including one national each from ten Member States and two nationals each from the five remaining Member States.

Other dictionary words

Finnish
  • lopuista

Search for more words in the English-Thai dictionary.