"lopuksi" English translation

FI

"lopuksi" in English

FI lopuksi
volume_up
{adverb}

lopuksi
Lopuksi, tämä tiedonanto muodostaa kunnianhimoisen ja edistyksellisen esityslistan.
In conclusion, this communication sets out an ambitious and progressive agenda.
Lopuksi totean, että Irlannissa on monia esimerkkejä johtoasemissa olevista naisista.
In conclusion, in Ireland there are many examples of women in leadership roles.
Lopuksi huomauttaisin mahdollisuudesta turvautua kantelumenettelyyn.
In conclusion, a remark on access to the complaints procedure.
lopuksi (also: viimeiseksi)
volume_up
lastly {adv.}
Lopuksi viittaan suoraan ongelman ratkaisun avaimeen – ennaltaehkäisyyn.
Lastly, an explicit reference to the key concept in this area – prevention.
Lopuksi mainittakoon yhteisyritysten perustamisen edistäminen.
Lastly, there is the question of encouraging the establishment of joint ventures.
Lopuksi haluan muistuttaa mahdollisuudesta tukea taloudellisesti merialueita.
Lastly, I would recall the possibility of financially supporting marine sites.
Kuka loppujen lopuksi määrittää painopisteet ja minkä perusteiden mukaan?
Who will ultimately define the priorities, and on the basis of which criteria?
Mutta lopputuotteen laadun on toki loppujen lopuksi oltava arvioinnin perustana.
But ultimately the quality of the end product must be our guide.
Lopuksi, merkitystä on potilaiden tarpeilla, ei kuluttajien valinnalla.
Ultimately, it is the medical needs of patients that matter, not consumer choice.

Context sentences for "lopuksi" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishLopuksi totean, että meidän on varmistettava alkuperämaaperiaatteen vahva asema.
Finally, we need to make sure that we have a strong country-of-origin principle.
FinnishLopuksi haluan vielä kerran esittää vilpittömät kiitokset Kyösti Virrankoskelle.
Finally, I would like once again to express my sincere thanks to Mr Virrankoski.
FinnishLopuksi esitän ensisijaiset tavoitteet huippukokoukselle ja lähitulevaisuudelle.
Finally, I shall outline the priorities for the Summit and the immediate future.
FinnishLopuksi on tärkeää soveltaa vertailukelpoisia sääntöjä kaikissa jäsenvaltioissa.
Finally, it is vital to have comparable rules implemented in all Member States.
FinnishHaluaisin lopuksi korostaa, että veren ja veriplasman luovuttaminen on ilmaista.
Finally, I would like to insist upon blood and plasma donations remaining free.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin lopuksi kiinnittää huomiota maaseudun kehittämiseen.
To conclude, Madam President, I would like draw attention to rural development.
FinnishLopuksi sen oli ymmärrettävä, että Euroopan parlamentti ei ole lain yläpuolella.
Finally, it too has understood that the European Parliament is not above the law.
FinnishLopuksi tietysti keskeinen seikka, joka johti meidät sovitteluun: tarkistus 138.
Finally, of course, the salient point that led us to conciliation: Amendment 138.
FinnishLopuksi totean lyhyesti, että EIP:llä on ongelmia myös kehitysyhteistyön alalla.
To conclude briefly - the EIB is also having problems in the area of development.
FinnishLopuksi toteaisin, ettei Euroopan valppauden pidä herpaantua myöskään tältä osin.
Europe - and I am finishing here - must not lower its guard on this front either.
FinnishLopuksi katson, että komissio on toiminut oikein esittäessään tämän ehdotuksen.
Finally, I believe that the Commission has done well in presenting this proposal.
FinnishLopuksi muutama sana EU:n valtuuskunnan osallistumisesta Bonnin konferenssiin.
Finally a word on the participation of the EU delegation in the Bonn conference.
FinnishLopuksi totean, että nyt käsiteltävänä olevalla hankkeella on valtava merkitys.
Let me conclude by saying that the project on the table before us is a great one.
FinnishLoppujen lopuksi eri asiat ovat arkaluonteisia eri puolueissa ja jäsenvaltioissa.
Sensitivities in the parties and in the Member States are different, after all.
FinnishLopuksi, älkäämme unohtako alueen poliittiseen tasapainoon liittyvää ongelmaa.
Finally, let us not forget the problem of the political stability of the region.
FinnishLopuksi teidän olisi myös pitänyt päättää ottaa käyttöön pankkitalletusten takuut.
Finally, you should have also decided to introduce guarantees for bank deposits.
FinnishLopuksi, tämän avulla voimme toteuttaa pyrkimyksemme ja tavoitteemme maailmassa.
Finally, this enables us to fulfil our aspirations and ambitions in the world.
FinnishLopuksi, toisessa puolivuotiskertomuksessa sanottiin ja tehtiin melkein kaikki.
Finally, the second bi-annual report states that almost everything has been done.
FinnishLopuksi haluan kiittää jäsen Tabajdia hänen erinomaisesta työstään tällä alalla.
Finally, I would like to thank Mr Tabajdi for his excellent work in this area.
FinnishLopuksi vielä yhteiskunnallisen osallistumisen edistäminen torjumalla köyhyyttä.
Finally, there is also the promotion of social inclusion by combating poverty.