"lopullinen" English translation

FI

"lopullinen" in English

FI lopullinen
volume_up
{adjective}

lopullinen (also: ratkaiseva, ylivertainen)
Lopullinen komission virallinen ehdotus oli lopulta valmis sitten helmikuussa 1998.
The definitive, official Commission proposal was finally ready in February 1998.
Sillä meidän varsinainen tavoitteemme on Barcelonan prosessin lopullinen vakauttaminen.
Because our main objective is the definitive consolidation of the Barcelona process.
En kuitenkaan haluaisi, että tästä hätäratkaisusta tulisi lopullinen ratkaisu.
However, I would not want this makeshift solution to become a definitive one.
lopullinen (also: viimeinen, loppu-)
volume_up
final {adj.}
Päätös ei ole lopullinen eikä sellaista päätöstä tehdä, joka ei ole lopullinen.
The decision is not final and therefore cannot be accepted.
Lopullinen neuvoston päätös on siis odotettavissa vasta ensi vuoden puolivälissä.
A final decision by the Council cannot now be expected before the middle of next year.
Lopullinen englanninkielinen standardi "Oversight standards for euro retail
The final English version of the Eurosystem’s "Oversight standards for euro
lopullinen (also: paras)
Lopullinen päätösvalta kuuluu kuitenkin tietysti budjettivallan käyttäjälle.
But obviously here the ultimate decision rests with the budgetary authority.
Lopullinen tulos riippuu tietysti ensisijaisesti vaalien tuloksesta.
Of course, the ultimate outcome will depend primarily on the election results.
Lopullinen tavoite on täydellinen teoria maailmankaikkeudesta, ja edistymme hyvin.
The ultimate goal is a complete theory of the universe, and we are making good progress.
lopullinen (also: päättäväinen, ratkaiseva)
Toivon, että se on lopullinen, ratkaiseva ja oikea.
I hope it will be final, decisive and correct.
Toivotaan, että tämä liberalismin puolestapuhujien kokema tappio on lopullinen eikä pelkästään tilapäinen hengähdystauko.
Let us hope that this defeat for the advocates of liberalism will be decisive and not merely a temporary respite.
Essenin Eurooppa-neuvoston kokouksessa joulukuussa 1994 tehtiin lopullinen aihetta koskeva poliittinen aloite hyväksymällä 14:n ensisijaisen hankkeen luettelo.
The December 1994 European Council in Essen in gave a decisive political incentive to the TENs by adopting a list of fourteen priority projects.
lopullinen
Lopullinen ratkaisu Kiinan haasteeseen kun ei ole Kiinassa. Se on Afrikassa itsessään.
The eventual solution to the Chinese challenge is to be found not in China, but in Africa itself.
Se on lopullinen päämäärä, jota tuen.
That is an eventual aim that I support.
Monet ovat vihjanneet, että euron lopullinen menestys mitataan pitkällä aikavälillä sillä, päättävätkö Yhdistynyt kuningaskunta, Ruotsi ja Tanska liittyä siihen.
Many have suggested that the eventual success of the euro will be measured in the long run by whether Britain, Sweden and Denmark decide to join.
lopullinen (also: loppu-, puhdas, netto-)
volume_up
net {adj.}
Tanskan maatalouden saama lopullinen nettotulo oli vain osa EU:n suorasta tuesta.
The total net income received by Danish agriculture was only a fraction of the direct EC subsidy.
Ne ovat sanoneet, että toimenpiteiden lopullinen vaikutus hyödyttäisi Euroopan taloutta kokonaisuutena.
Indeed, it has said that the net effect of the measures would be beneficial to the European economy as a whole.
lopullinen (also: ehdoton)

Context sentences for "lopullinen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKöyhyyden lopullinen poistaminen edellyttää ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja.
Lasting elimination of poverty requires environmentally sustainable solutions.
FinnishSe on lopullinen tavoitteemme, ja sitä varten teemme kliinisiä tutkimuksia.
That is what we want at the end. That will be the outcome of these clinical trials.
FinnishLopullinen ohjelma on saatu vahvistettua siihen mennessä, joten voimme esitellä sen.
The programme will also have been finalised by then, and we shall be able to present it.
FinnishUuteen Lomén sopimukseen täytyy ottaa mukaan myös lopullinen MMAjärjestely.
Together with the new Lomé Convention a clear agreement should be drawn up for the OCAT.
FinnishKestää kauan, ennen kuin moniin näistä kysymyksistä löydetään lopullinen ratkaisu.
It will take time to find lasting solutions to many of these issues.
FinnishTämä vaatimus on lopullinen, jos haluaa osallistua Euroopan yhteisöön.
This requirement is irrevocable for membership of the European Community.
Finnish   – Jos tämä on lopullinen ehdotus, myös me olemme täysin yksimielisiä ratkaisusta.
   If this is how the proposal now stands, we are also fully in agreement with this solution.
FinnishKoska se on kuitenkin ihmisten aikaansaannos, se ei ole täydellinen eikä lopullinen.
As the work of human hands, however, it is not perfect or polished.
FinnishTämän mietinnön hyväksyminen on siis enemmänkin lähtökohta kuin lopullinen tulos.
Approving this report will consequently be less a point of arrival and more a point of departure.
FinnishLopullinen raivaus aiheuttaa peruuttamattomasti taloudellisten mahdollisuuksien menetyksen.
Permanent abandonment entails an irreversible loss of economic potential.
FinnishVaikka ongelma onkin monimutkainen, lopullinen tavoite on pidettävä aina mielessä.
Despite the complexity of the problem let us keep in mind the whole time what we want at the end.
FinnishTässä kompromississa esitetty ratkaisu ei missään tapauksessa ole lopullinen.
After all, what has now been adopted in this compromise does not by any means present a solution.
FinnishJos näin ei tapahdu, pelkään, että lopullinen rauhanomainen ratkaisu ei ole mahdollinen.
I fear that without a formula of this kind no definite peaceful settlement will be possible.
FinnishMinä en myönnä vastuuvapautta, mutta se ei tarkoita sitä, että kieltäytymiseni on lopullinen.
I will vote not to grant discharge but that does not mean that I refuse it definitively.
FinnishKuten monet kollegoistani, myös minä totean, ettei kilpailukyky ole lopullinen päämäärä.
And like many of my colleagues here, I would say that competitiveness is not an end in itself.
FinnishToimija A ei maksa arvonlisäveroa, koska hän ei ole lopullinen myyjä.
Meanwhile, subject A does not pay VAT, as he is not the end-seller.
FinnishPyydän hartaasti, että saataisiin aikaan lopullinen ratkaisu, jotta näiltä häiriöiltä vältyttäisiin.
I am most anxious for a permanent solution to be found to prevent further disruption.
FinnishTuomitsemme väkivallan ja katsomme, että lopullinen ratkaisu on löydettävä rauhanomaisin keinoin.
We condemn violence and believe that a definite solution must be found by peaceful means.
FinnishNiiden kohtalona on aina ollut murtuminen ja lopullinen tuhoutuminen.
They are always destined to be breached and ultimately destroyed.
FinnishTarkoituksena on vain velkojan vaatimuksen väliaikainen turvaaminen, ei sen lopullinen ratkaisu.
It is simply a case of provisionally securing a creditor's claim, not of finally settling it.