"lopullinen ratkaisu" English translation

FI

"lopullinen ratkaisu" in English

FI lopullinen ratkaisu
volume_up
{noun}

lopullinen ratkaisu
Se voisi olla oikea valinta, vaikkakaan ei lopullinen ratkaisu.
Although not the final solution, it could be an appropriate path to take.
Ihmettelen, mikä on lopullinen ratkaisu.
I wonder what the final solution will be.
Sopimuksen ansiosta Ranskan hallituksella ja komissiolla on aikaa neuvotella virallisesti asialle lopullinen ratkaisu.
It will give the French Government and the Commission time to negotiate formally a final solution.

Similar translations for "lopullinen ratkaisu" in English

lopullinen adjective
ratkaisu noun

Context sentences for "lopullinen ratkaisu" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishEn kuitenkaan haluaisi, että tästä hätäratkaisusta tulisi lopullinen ratkaisu.
However, I would not want this makeshift solution to become a definitive one.
FinnishKestää kauan, ennen kuin moniin näistä kysymyksistä löydetään lopullinen ratkaisu.
It will take time to find lasting solutions to many of these issues.
FinnishMe kaikki tiedämme, millaisilla aineksilla lopullinen ratkaisu voidaan saada aikaan.
We all know what the ingredients for a final settlement will be.
FinnishJos näin ei tapahdu, pelkään, että lopullinen rauhanomainen ratkaisu ei ole mahdollinen.
I fear that without a formula of this kind no definite peaceful settlement will be possible.
FinnishLopullinen ratkaisu Kiinan haasteeseen kun ei ole Kiinassa. Se on Afrikassa itsessään.
The eventual solution to the Chinese challenge is to be found not in China, but in Africa itself.
FinnishPyydän hartaasti, että saataisiin aikaan lopullinen ratkaisu, jotta näiltä häiriöiltä vältyttäisiin.
I am most anxious for a permanent solution to be found to prevent further disruption.
FinnishTuomitsemme väkivallan ja katsomme, että lopullinen ratkaisu on löydettävä rauhanomaisin keinoin.
We condemn violence and believe that a definite solution must be found by peaceful means.
FinnishOn olemassa kuitenkin halu edistyä ja löytää lopullinen ratkaisu Jerusalemin-kysymykseen.
However, there is still a desire to make progress and to reach a definitive solution on Jerusalem.
FinnishTarkoituksena on vain velkojan vaatimuksen väliaikainen turvaaminen, ei sen lopullinen ratkaisu.
It is simply a case of provisionally securing a creditor's claim, not of finally settling it.
FinnishMeidän on kyettävä löytämään tasapuolinen ja lopullinen ratkaisu.
We must be able to find a fair and definitive solution.
FinnishKomission ja Yhdysvaltojen välinen sopimus ei ole lopullinen ratkaisu vaan ensimmäinen askel.
The understanding between the Commission and the United States is not a final settlement but a preliminary step.
FinnishSosiaalinen alv ei ole tässä yhteydessä lopullinen ratkaisu.
'Social' VAT is certainly not the complete answer.
FinnishTässä tapauksessa lopullinen ratkaisu saattaisi vaarantaa sekä Boeingin ja Airbusin toiminnan jatkuvuuden.
Indeed, in this instance the final settlement could threaten the very survival of both Boeing and Airbus.
FinnishMielestäni Euroopan parlamentin on jatkettava asian käsittelyä, kunnes siihen on saatu lopullinen ratkaisu.
I think that we in this House must keep this matter on the agenda until it has been resolved once and for all.
FinnishKomission ehdotus ei ole lopullinen ratkaisu.
The Commission proposal is not a definitive solution.
FinnishPäätimme tukea perustuslakia, joskin tämä "kyllä"-ääni on lähtökohta eikä lopullinen ratkaisu.
Our own decision will be one in favour, even though our ‘yes’ vote will be designed to ring up the curtain, not to ring it down.
FinnishVuosi 2000 oli toivon vuosi: sen alkaessa ajateltiin, että olisi kenties mahdollista saada aikaan lopullinen ratkaisu.
The year 2000 was a year of hope. It began with the idea that a definitive solution could perhaps be reached.
FinnishMinusta on valitettavaa, ettei neuvosto hyväksynyt Espanjan ja Ranskan ehdotuksia ja että lopullinen ratkaisu oli riittämätön.
I regret that the Spanish/French proposals were not adopted by the Council, as what was ultimately agreed was insufficient.
FinnishLopullinen ratkaisu sisältää kaksi keskeistä tekijää: erityyppisten palvelujen uudenlaisen määritelmän ja pitkät siirtymäajat.
In the end, the solution contained two key elements: a new distinction between types of service, and lengthy transition periods.
FinnishKyseiset sopimukset voivat varmasti edistää huomattavasti ongelman määrittelyä ja ratkaisua, mutta ne eivät ole lopullinen ratkaisu.
Such agreements can certainly make a valid contribution to defining and solving problems, but they are not the final answer.