"lopulta" English translation

FI

"lopulta" in English

FI lopulta
volume_up
{adverb}

lopulta (also: viimeinkin)
Tämänkaltainen horisontaalinen lähestymistapa ratkaisee lopulta ongelman.
It is this sort of horizontal approach that will eventually provide the answer.
Kompromissitarkistukset, jotka lopulta hyväksyttiin, ovat hyvin tärkeitä.
The compromise amendments that were eventually approved are very important.
Kolmanneksi ne helpottaisivat lopulta sudanilaisten pakolaisten paluuta.
Thirdly, it would eventually facilitate the return of Sudanese refugees.
lopulta (also: viimein)
Koska se lopulta hyväksyttiin, päätimme tukea mietintöä lopullisessa äänestyksessä.
As it was finally adopted, we decided to support the report in the final vote.
Komissio on tyytyväinen, ettei tätä vaihtoehtoa lopulta säilytetty tekstissä.
The Commission is pleased that this option has finally not been retained.
Lopullinen komission virallinen ehdotus oli lopulta valmis sitten helmikuussa 1998.
The definitive, official Commission proposal was finally ready in February 1998.
lopulta (also: vihdoin)
volume_up
at last [idiom]
Lopulta, viimeinen haaste on saada kaikki hyväksymään valuutta.
Finally, the last challenge is that of ensuring acceptance of the currency by all.
Lopulta puheenjohtajavaltio Espanja onnistui saamaan aikaan työlään sopimuksen tässä toimielimessä.
At last the Spanish Presidency has achieved a laborious agreement within the Council.
Islanti ja vadelmaryhmittymäänne nyt jumissa olevat kansallisvaltiot tulevat lopulta vapautumaan.
Iceland, and the nations now stuck in your raspberry Reich, will be free at last.
Toivon esittelijän huomaavan, että kun aiheesta on ensin tehty kunnollinen ja riittävän pitkäkestoinen tutkimus – itse kannatan 12:ta kuukautta – päädymme lopulta sille kannalle.
I hope the rapporteur will see that after a proper study and a reasonable length of time – and to me that means 12 months – we will arrive at that position.

Context sentences for "lopulta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishLopulta ryhmämme päätti kuitenkin olla kannattamatta kompromissipäätöslauselmaa.
Ultimately, however, our group decided not to endorse the compromise resolution.
FinnishSe ei ole oikein matkustajien kannalta, sillä he joutuvat lopulta maksumiehiksi.
Passengers do not deserve that - as it is they that will ultimately foot the bill.
FinnishHyvät kollegat, kuinkahan monta sitoutumatonta jäsentä parlamentissa lopulta on?
Yet, how many independent Members are there in this Chamber, ladies and gentlemen?
FinnishKeskustelemmehan me lopulta vuoden 1995 tapahtumista ja nyt on vuoden 1997 alku.
We are after all discussing the events of 1995 and it is now the beginning of 1997.
FinnishVaalit olivat todellakin vaikeat, mutta lopulta kaikki osapuolet hyväksyivät ne.
The elections were indeed difficult, but in the end they were accepted by everyone.
FinnishMielestämme nimenomaan lääkärin on lopulta päätettävä laadusta ja turvallisuudesta.
In our view it must be the doctor who ultimately decides on quality and safety.
FinnishSilti äänestin lopulta Tillichin mietintöä vastaan. Tein niin seuraavista syistä.
In the end, I voted against the Tillich report, however, for the following reasons.
FinnishVoimme lopulta äänestää yhdellä tavalla tässä kuussa ja eri lailla ensi kuussa.
We can end up voting for one thing this month and something else next month.
FinnishKaikkiin lopulta tapahtuviin muutoksiin täytyy liittyä realistiset siirtymäkaudet.
Any changes that do take place must be accompanied by realistic transition periods.
FinnishUnionin kehityspolitiikalla pyritään vähentämään köyhyyttä ja lopulta poistamaan se.
The Union's development policy aims to reduce and ultimately eradicate poverty.
FinnishJos asiat sujuvat vielä huonommin, lopulta syytetään Hans-Gert Pötteringiä.
If things go from bad to worse, it will be Mr Pöttering who ends up being blamed.
FinnishTiedon puutteesta seuraa epävarmuutta, epäluottamusta ja lopulta vain pelkoa.
Lack of information results in uncertainty, mistrust and, in the end, only anxiety.
FinnishVähimmäisoikeuksien myöntäminen lisää lopulta rautateiden houkuttelevuutta.
In the end, granting passengers minimum rights makes the railways more attractive.
FinnishTanskalaiset maksoivat lopulta suuren osan hoidosta, ja kaikki päättyi hyvin.
The Danes did in the end pay for much of the treatment, and all was well in the end.
FinnishOnneksi kuitenkin ponnistelimme löytääksemme lopulta yhteisen kannan asiaan.
Fortunately, however, we made an effort to present a united front at the end.
FinnishOnneksi useat ehdotukset ennakoivat niiden saattamista lopulta pakollisiksi.
Fortunately, several proposals plan to make them compulsory in the long term.
FinnishSe päätyi lopulta päästöoikeuskauppaan, ja kannatan tätä johtopäätöstä täysin.
It settled on the trade in emission rights, and that is a conclusion I fully endorse.
FinnishEnemmistö kallistui lopulta kuitenkin vähäisemmän yhdenmukaistamisen kannalle.
In the end, a majority was in favour of the minimum harmonisation approach.
FinnishLopulta keskustelemme arkipäivän rasismista, joka on päällimmäisenä mielissämme.
Lastly, we will discuss everyday racism which was uppermost in your mind.
FinnishJos yritätte tehdä kaikkea, ette ehkä onnistu lopulta saamaan aikaan kovinkaan paljon.
If you try to do everything, you may end up not succeeding in doing very much.