"lopultakin" English translation

FI

"lopultakin" in English

See the example sentences for the use of "lopultakin" in context.

Context sentences for "lopultakin" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSe ei ollut taulukon tarkoitus, ja toivon, että se on käynyt lopultakin selväksi.
That was not the intention of the table, and I hope that is now finally clear.
FinnishOlen iloinen, että parlamentti lopultakin aloitti asian perusteellisen tarkastelun.
I am glad Parliament has finally initiated an in-depth examination of this issue.
FinnishHaluan pyytää erityisesti yhdysvaltalaisia ystäviämme tekemään lopultakin niin.
More specifically, I would ask our American friends to abolish it once and for all.
FinnishSiten neuvosto vastaa lopultakin parlamentin toiveeseen, mutta vain osittain.
In doing this, the Council is at last partly heeding the wishes of Parliament.
FinnishEikö olisi tarpeen lopultakin estää kokonaan kiinalaisten tuotteiden maahantuonti?
Will it not be necessary, in the end, to block imports of Chinese goods altogether?
FinnishMutta liikkumisella on lopultakin merkitystä vain, jos on koti, johon palata.
But movement, ultimately, only has a meaning if you have a home to go back to.
FinnishTurkki voisi nyt lopultakin puuttua maan kurdikansalaisten perusteltuihin huoliin.
Turkey could now move to address the legitimate grievances of its Kurdish citizens.
FinnishOn kuitenkin ratkaisevan tärkeää, että uusi komissio voi lopultakin aloittaa työnsä.
It is crucial, however, that a new Commission finally be able to get down to work.
FinnishMilloin Euroopan unionissa otetaan lopultakin käyttöön yhteinen investointipolitiikka?
When will we in the European Union at last introduce a common investment policy?
FinnishHyödyntäkää tämä tilaisuus, ja hyödyntäkää tilaisuus toteuttaa lopultakin Eurodac!
Let us seize this opportunity and use this chance to at last make Eurodac a reality.
FinnishMinusta olisi hyvä, jos nämä voitaisiin lopultakin poistaa direktiivistä.
I think it would be good if these could be deleted from the directive after all.
FinnishSaanko kehottaa 14 muuta hallitusta seuraamaan lopultakin tätä Belgian esimerkkiä?
Could I invite the other fourteen governments finally to follow this Belgian example?
FinnishMeillä on sisämarkkinoiden käsite; tehkäämme siitä lopultakin todellisuutta.
We have the concept of the internal market; let us at last make it a reality.
FinnishNämä järkiperäistämistyöt on saatu lähes neljän vuoden kuluttua lopultakin päätökseen.
After nearly four years, these rationalisation attempts have finally borne fruit.
FinnishEtte saa enää penniäkään ennen kuin lopultakin teette sen, mistä jo kerran sovimme.
You will get no more money until you finally do what we originally agreed' .
FinnishParlamentti on lainsäädännössä lopultakin ilmestynyt Euroopan unionin näyttämölle.
Parliament has finally appeared on the European stage where legislation is concerned.
FinnishNeuvoston on oltava tästä tietoinen ja ratkaistava lopultakin tämä ongelma.
The Council should be aware of that and solve this question once and for all.
FinnishMinun mielestäni lehdistön pitäisi lopultakin korjata tapojaan tässä asiassa.
It is my view that when it comes down to it the press has to reform itself.
FinnishLopultakin valtion painolaitos ei enää voi estää lehtiemme ilmestymistä.
At long last, the state printing office can no longer prevent our publications.
FinnishPyydän neuvostoa ja työmarkkinaosapuolia antamaan myös tästä lopultakin vastauksen.
I would call on the Council and both sides of industry finally to resolve this matter.

Other dictionary words

Finnish
  • lopultakin

Translations into more languages in the bab.la English-Romanian dictionary.