"loputon" English translation

FI

"loputon" in English

FI loputon
volume_up
{adjective}

1. general

loputon (also: päättymätön, loppumaton)
Tämä loputon kriisi tuhoaa federatiivisen hankkeen, veroyhteistöineen kaikkineen.
This endless crisis will destroy the federal project - tax cooperation and all.
Ihmisoikeusloukkausten lista on loputon eikä tilanne näytä korjaantuvan.
The list of human rights violations is endless and the situation does not appear to be improving.
Se on ainoa tapa päättää tämä kuoleman ja tuhon loputon ketju.
It is the only way to end this endless sequence of death and destruction.
HI-viruksen/aidsin loputon leviäminen on meille kaikille vakava hälytysmerkki.
The interminable spread of HIV/AIDS is a cause of major alarm to all of us.
On tullut aika päättää loputon retoriikka ja ryhtyä toimimaan.
The time has come to end the interminable rhetoric and to take action.
Jotta kriisin loputon syventyminen voidaan lopettaa, EU:n on havahduttava toimettomuudestaan ja ryhdyttävä vihdoin työskentelemään aktiivisesti pysyvän rauhan saavuttamiseksi nopeasti.
In order to put a stop to this interminable escalation, Europe must rouse itself from its inertia and finally take strong initiatives to bring about a sustainable peace quickly.
loputon
Loputon harkintamenetelmä, harkintasuoritus.
An unending process of consideration and reconsideration!
Niille, joiden mielestä mitään ei ole enää tehtävissä ja on liian myöhäistä sanoa "ei", totean, että mieluummin kauhea loppu kuin loputon kauheus.
To those who say that there is no more to be done and that it is too late, I say, ‘better a terrible end than unending terror.’
Arvoisa puhemies, jalkarautojen kieltoa koskeva keskustelu on loputon tarina eläinten kärsimyksistä, kitumisesta, ihmisen raakuudesta ja poliittisesta epäonnistumisesta.
Mr President, the debate on the prohibition of leghold traps is the unending story of animal suffering, animal misery, human cruelty and political incompetence.
loputon
Näiden syiden vuoksi meidän pitäisi saada tämä loputon tarina päätökseen.
Against this background, we should now bring this never-ending story to a conclusion.
Pysäyttäkää loputon direktiivien ja asetusten virta, josta on vain haittaa liike-elämälle.
Call a halt to the never-ending stream of directives and regulations which only hinder business.
This, too, is a never-ending story.

2. "jankutus ym.", colloquial

loputon (also: alituinen)
volume_up
eternal {adj.} [coll.]

Context sentences for "loputon" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTehkäämme vihdoinkin jotakin konkreettista ja lopettakaamme loputon puhuminen!
Let us take some practical action at last! Enough of words, words, words!
FinnishOn lopetettava sellaisten tukien loputon myöntäminen, joiden perustamistavoitteet on jo saavutettu.
There must be an end to the everlasting aid which has already fulfilled its purpose.
FinnishLopettakaa loputon valitus nimestä, lipusta ja muista vastaavista seikoista.
Stop going on endlessly about that name, that flag, etc.
FinnishYritämme sitä kansainvälisissä yhteyksissä, mutta kärsivällisyytemme ei ole loputon.
We will try to exert this pressure at international level but we will run out of patience at some stage.
FinnishOn kuitenkin loputon määrä yksittäistapauksia, joista voisimme keskustella.
Yet there are innumerable cases that could be discussed.
FinnishNiiden loputon laajentaminen uhkaa muuttaa Euroopan pelkäksi laajaksi vapaakauppa-alueeksi.
Pushing back their limits indefinitely risks turning Europe into nothing more than a vast free-trade area.
FinnishEmme aloita keskustelua energiamuotojen yhdistelmästä jäsenvaltioissa - se voisi olla loputon keskustelu.
We will not enter into the energy mix of the Member States - that could be a discussion without end.
FinnishVoitonjaolla voi olla loputon määrä muunnelmia.
Profit sharing can appear in an infinite number of variations.
FinnishRahat menevät keinottelijoille sekä ostajille ja kauppiaille, joiden voitonhimo on usein loputon.
The money goes to the speculators, and to the purchasers and traders whose hunger for profits often knows no bounds.
FinnishArvoisa komission jäsen, luettelo on loputon.
And to cloned animals, and so the list goes on, Commissioner.
FinnishKun he istuivat, toimitus alkoi kuin rummutus loputon, joka kumisi, kumisi, kunnes oli mieleni tunnoton.
And when they all were seated, a service, like a drum, kept beating, beating, till I felt my mind was going numb.
FinnishRyhmämme muutosnälkä on kuitenkin loputon.
However, our group will always have an appetite for change.
FinnishTämä luettelo on loputon: viestintävälineet, seuraavan sukupolven ohjukset, kauko-ohjattavat ajoneuvot ja niin edelleen.
And the list goes on: communications equipment, next generation missiles, remotely piloted vehicles, etc.
FinnishVuonna 1992 alkanut pakolaisvirta on loputon, lapset varttuvat poikkeusoloissa - teltoissa ja vaunuissa.
Since 1992 there have been countless refugees, and their children, who have only ever known a state of emergency, have been growing up in tents and covered wagons.
FinnishJälleen kerran esitetään ehdotuksien loputon litania: on yhdistettävä veroetuudet työpaikkojen luomiseen, on kevennettävä verorasitusta ja niin edelleen.
Once again, out comes the everlasting list of proposals: link tax benefits to job creation, cut the tax burden and so forth.
FinnishLista on loputon.
FinnishMikä häpeä, ettei komissio ymmärtänyt vuonna 1993, että ilman rajatarkastuksia yhteisön sisäinen arvonlisävero oli laajamittaisten petosten loputon lähde.
What a shame it did not realise in 1993 that with no border controls intra-Community VAT was an inexhaustible source of large-scale fraud.
FinnishVaikka se on tuonut monia hyötyjä, se perustuu hullulle ajatukselle -- hullu ajatus on se, että meillä voi olla loputon määrä kasvua äärellisellä planeetalla.
Even though it has delivered many benefits, it is based on a crazy idea -- the crazy idea being that we can have infinite growth on a finite planet.
FinnishIhottumat, autismi, CP-oireyhtymä, diabetes, epilepsia ja niveltulehdus yleistyvät, samoin hengenvaarallinen leukemia ja kasvaimet – luettelo on loputon.
Eczema, disabling autism, cerebral palsy, diabetes, epilepsy and arthritis are all increasing, as well as life-threatening leukaemia and tumours – the list goes on and on.
FinnishPresidentti Mbeki tietää, että eteläafrikkalaisten kärsivällisyys ei ole loputon, ja hän tietää myös, että musta, köyhtynyt Etelä-Afrikan alue odottaa kärsimättömänä muutosta.
President Mbeki knows that the patience of the people of South Africa is not infinite and he also knows that black impoverished South Africa is desperate to see change.