"loputtomassa" English translation

FI

"loputtomassa" in English

See the example sentences for the use of "loputtomassa" in context.

Context sentences for "loputtomassa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishLähi-idän asukkaat ovat nimettömiä panttivankeja tässä loputtomassa konfliktissa.
The people of the Middle East are the nameless hostages of this never-ending conflict.
FinnishOlen kuitenkin varma, että loputtomassa viisaudessanne löydätte oikean artiklan.
But I am sure that in your infinite wisdom you will find the right one.
FinnishParlamentti loputtomassa viisaudessaan on määritellyt Eurooppaan uuden rajan.
Parliament in its infinite wisdom has defined a new border in Europe.
FinnishUnioni ei ole tässä lähes loputtomassa väittelyssä suinkaan saanut yksinomaan mainetta ja kunniaa.
The EU has not exactly covered itself in glory in this almost endless debate.
FinnishSe on osallisena loputtomassa tukikohtien verkostossa ja se on osallistunut kolmeen sotaan, ja lisäksi...
It participates in an endless network of bases, has participated in three wars and, moreover ...
FinnishMeidän on varmistettava, että asianosaiset kansalaiset hyötyvät Euroopan tarjoamista eduista, ja olen kiitollinen parlamentin tuesta tässä vaikeassa, loputtomassa tehtävässä.
We have to make sure that the citizens affected enjoy the benefits that Europe provides, and I am grateful for Parliament's support in this difficult, unending task.

Other dictionary words

Finnish
  • loputtomassa

In the English-Romanian dictionary you will find more translations.