"loputtomat" English translation

FI

"loputtomat" in English

See the example sentences for the use of "loputtomat" in context.

Context sentences for "loputtomat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKuten jäsen Stevenson mainitsi, näitä ihmisiä uhkaavat loputtomat vastoinkäymiset.
It is looming on the horizon. As Mr Stevenson has said, they are going to suffer endless hardship.
FinnishToimivaltuuksien laajentamispyrkimykset ovat näin ollen loputtomat.
In such circumstances, the attempts to extend powers are never-ending.
FinnishMutta päätimme aikoinamme olla ryhtymättä tällaiseen estääksemme loputtomat uudelleen tarkastelut.
But we previously decided not to do that, to prevent eternal discussion.
FinnishOlemme asettaneet realistiset määräajat valitusprosessille ja lopettaneet siten lyhyeen loputtomat väittelyt.
We have set realistic deadlines for this process, thus cutting short endless debates.
FinnishTässä mielessä loputtomat kehotukset sosiaaliseen vuoropuheluun tuntuvat melko surrealistiselta kielikuvalta.
In this context, the endless calls for social dialogue are a rather surreal figure of speech.
FinnishElokuusta lähtien loputtomat autojonot ovat seisseet Narvan rajanylityspaikalla kotimaassani Virossa.
Since August endless columns of cars have been standing at Narva border crossing in my homeland, Estonia.
FinnishLoputtomat tuet eivät ole mielestäni mikään ratkaisu.
I do not think indefinite subsidy is a solution.
FinnishKomission ehdottamat terveiden kuljettajien loputtomat lääkärintarkastukset eivät mielestämme ole hyvä ajatus.
We do not think that endless doctors’ examinations of healthy drivers, as proposed by the Commission, are a good idea.
FinnishLisäsyynä olivat loputtomat puheenvuorot liikenne- ja matkailuvaliokunnassa käydyssä keskustelussa.
An additional factor was the endless series of interventions in the course of the debate in the Committee on Transport and Tourism.
FinnishLopulta käteen jäi aikomus säännellä rahoitusta ja Euroopan unionissa käytävät loputtomat keskustelut.
Finally, finance was going to be regulated and Europe had its endless discussions, but the vultures have not gone away.
FinnishPeriaatteella on se etu, että se on selkeä ja varma, ja sillä vältetään meille ehdotetun vaihtoehdon loputtomat toimielimiin liittyvät monimutkaisuudet.
It has the advantage of clarity and certainty and avoids the endless institutional complications of the alternative proposed to us.
FinnishMielestäni ratifiointien kokoamisella vältettäisiin loputtomat kansalliset keskustelut ja saataisiin aikaan vahvempi yleiseurooppalainen mielipide.
I think that bringing all the ratifications together would prevent an endless stream of national debates and would allow European public opinion to emerge more strongly.
Finnish(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, katson, että parlamentin on aika lopettaa Lissabonin sopimusta koskevat loputtomat keskustelut, joita olemme tänäänkin kuulleet.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I believe that the time has come for this House to stop the endless debate on the Treaty of Lisbon, which we have still heard going on today.
FinnishMiten kalastajamme voivat uskoa, että heidän loputtomat vastoinkäymisensä ovat uhrautumista suojelun hyväksi, kun he näkevät tehtävän tällaisia terveen järjen vastaisia päätöksiä?
How can our fishermen believe that their endless hardship is in the name of conservation, when they see decisions like this being taken which fly in the face of common sense?

Other dictionary words

Finnish
  • loputtomat

Moreover, bab.la provides the English-Turkish dictionary for more translations.