"lunastaa" English translation

FI

"lunastaa" in English

FI lunastaa
volume_up
[lunastan|lunastanut] {verb}

Nyt meidän pitää lunastaa lupauksemme.
It is now that we must deliver on our promises.
Now is the time to deliver.
Se on erinomainen saavutus, mutta pystymmekö tästä lähtien lunastamaan lupaukset 500 miljoonalle ihmiselle?
An excellent result, but will we now be able to deliver the goods for some 500 million people?
Materiaalitehokkuuteen tarvitaan uutta teknologiaa, ja tällä tavoin voimme myös lunastaa lupauksemme paremmasta kilpailukyvystä.
We need new technology for material efficiency, and in this way we will also be able to redeem our promise of improved competitiveness.
Mietinnössä ehdotetut toimenpiteet ovat muiden seikkojen ohella yritys lunastaa joukkomurha ja tuhot Euroopan työntekijöiden varoilla.
Among other things, the measures proposed in the report are an attempt to redeem slaughter and destruction by using money from the workers of Europe.
EU:lla on vielä mahdollisuus lunastaa lupauksensa, jos jatkamme siitä, mihin jäimme, ja ryhdymme jälleen siihen työhön, joka on viime aikoina keskeytynyt.
Europe still has a chance to redeem itself, if we start again from where we left off and pick up the thread that has recently been broken.
lunastaa
Näillä mailla on oikeus lunastaa hiilidioksidikiintiönsä.
These countries are entitled to cash in on their carbon dioxide quotas.
Šekin lunastaminen toisessa EU-maassa saattaa joskus olla erittäin kallista.
There are sometimes very high transaction fees for cashing a cheque from another EU country.

Context sentences for "lunastaa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTeillä kaikilla on jossakin hallituksille pantattuja arvopapereita, joita me emme voi lunastaa.
You all have a stake in some government somewhere, on which we are not getting a return.
FinnishMitä nopeammin nämä sopimukset astuvat voimaan, sitä aikaisemmin tämä lupaus voidaan lunastaa.
The sooner we can bring these agreements into force, the sooner they can keep their promise.
FinnishSiksi Turkin on nopeutettava uudistusprosessia, jotta se voi lunastaa antamansa sitoumukset.
This is why Turkey must step up the reform process in order to meet the commitments it has assumed.
FinnishNiin ollen meillä oli toki suurempia toiveita; niitä kaikkia ei kuitenkaan voida lunastaa konkreettisin ehdotuksin.
Our hopes were higher, but they could not all be converted into concrete proposals.
FinnishSe on vekseli, josta emme totta puhuaksemme tiedä, ette te emmekä me, kuinka voimme lunastaa sen.
It is a cheque made out to the future and, to be frank, neither you nor we know how we can honour it.
FinnishTodistus kuuluu saada maksutta tai samaan hintaan, jolla maan omat kansalaiset voivat lunastaa henkilökortin.
The certificate must be issued free of charge (or at the same charge as identity cards for nationals).
FinnishNeuvosto lupaa kaikkea sunnuntaiaamuisin, ja maanantaina meillä ei ole rahaa lunastaa näitä lupauksia.
The Council promises all that in its Sunday speeches, and then on Monday we do not have the money to pay for it.
FinnishOleskelukortin saa yleensä maksutta tai samaan hintaan, jolla maan omat kansalaiset voivat lunastaa henkilökortin.
Residence cards are often issued free of charge (or for the same price as identity cards for nationals).
FinnishOleskelukortin saa yleensä maksutta tai samaan hintaan, jolla maan omat kansalaiset voivat lunastaa henkilökortin.
Residence cards are often issued free of charge (or at the same charge as identity cards for nationals).
FinnishMilloin nämä lupaukset on tarkoitus lunastaa, ei ole tiedossa.
When they will be honoured is not known.
FinnishTe voitte lunastaa kyseisen tuotannon, eikä se maksa paljon.
You can buy it out - it costs peanuts.
FinnishNo, nyt on tilaisuutemme lunastaa tuo kerskailu.
Well, here is our chance to vindicate that boast.
FinnishLearning-ohjelma on hyvä esimerkki siitä, että pilottihankkeet voivat lunastaa paikkansa Euroopan unionin politiikassa.
The e-Learning programme is a good example of how pilot projects can claim a place in European Union policy.
FinnishNyt on tullut aika lunastaa tämä lupaus.
The time has now come to make good on this promise.
FinnishLuotan siihen, että se myös lunastaa tämän lupauksen!
I hope they are as good as their word.
FinnishOlemme nyt siinä tilanteessa, että olemme soveltaneet etupainotusta, joka antaa meille mahdollisuuden lunastaa lupauksemme.
We now stand here having implemented frontloading which gives us the opportunity to comply with what we promised.
FinnishToivon, että se lunastaa nimensä mukaiset odotukset.
FinnishParlamentin mielestä nämä lupaukset pitäisi lunastaa antamalla konkreettista ja välitöntä rahoitustukea mahdollisimman pian.
This Parliament would like to see those pledges turned into real and immediate financial assistance as quickly as possible.
FinnishVain itään laajentumalla Euroopan unioni lunastaa oikeutensa puhua kulttuurialueena ja arvoyhteisönä koko Euroopan puolesta.
And only by opening up towards the east can the EU claim to speak as a cultural area and community of values for the whole of Europe.
FinnishOdotamme innokkaasti, voidaanko maatalousasioista vastaavan komission jäsenen lupaukset lunastaa lyhyellä aikavälillä.
We look forward to seeing whether the promises made by the Commissioner responsible for agriculture in this field can be fulfilled in the short term.