"luonne" English translation

FI

"luonne" in English

FI luonne
volume_up
{noun}

Näin varmistetaan ammattitaito, tehokkuus ja ainutlaatuinen luonne.
This will ensure its professionalism, effectiveness and unique character.
Huumausaineita koskevilla ohjelmilla on siinä yhteydessä puhtaasti välineellinen luonne.
Drug programmes therefore have a purely instrumental character.
EU:lla on uudet naapurit, mutta myös naapuruuden luonne on muuttumassa.
Not only are there new neighbours, but the character of the neighbourhood is also changing.
luonne (also: ympäristö, luonto)
volume_up
nature {noun}
Tämän todistavat makrotalouden indikaattorit ja poliittisen keskustelun luonne.
The macroeconomic indicators and nature of the political debate prove this.
Tämä on järkevä ehdotus, koska siinä otetaan huomioon tiedotusvälineiden luonne.
These are reasonable proposals, since they take into account the nature of the medium.
Tässä on kuitenkin ymmärretty väärin otsonista aiheutuvan saastumisen luonne.
But this misunderstands the nature of ozone pollution.
luonne (also: leima, tuntu)
volume_up
color {noun} [Amer.] [fig.]
luonne (also: maali, väri, väriaine, leima)
volume_up
colour {noun}
luonne (also: luonteenlujuus)
volume_up
fibre {noun} [fig.]
Ilman näitä määräyksiä vapaakauppasopimuksen sosiaalinen luonne vaarantuu.
Without such provisions, the social fibre of FTAs is jeopardised.
luonne (also: persoonallisuus)
Kantaihminen" synnyttää kaksi ihmistä, joilla molemmilla on erilainen luonne, mutta sama geneettinen aines.
It is a human 'strain' , which then gives rise to two human beings, each with a different personality though with the same genetic material.
luonne (also: temperamentti)

Context sentences for "luonne" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMuuten ne ovat epätasapainossa keskenään, jolloin työllisyyspolitiikan luonne muuttuu.
These four parts, which are each of independent importance, must be coordinated.
FinnishOn nähtävä niiden todellinen luonne: ne ovat poliittisia ja yhteiskunnallisia asioita.
It needs to be recognised for what it is, namely a political and social issue.
FinnishOn kuitenkin tärkeää huomata, että tällä välin keskustelun luonne on muuttunut.
However, what is very important is that in the meantime it has become a different debate.
FinnishMeksikon kanssa toteutettavalla sopimuksella on sen vuoksi koetehtävän luonne.
Implementing the Mexico agreement therefore serves a pilot function.
FinnishEuroopan unionin omilla varoilla on kansallinen osuuden luonne.
The European Union' s own resources have the feel of national contributions.
FinnishTerrorismin maailmanlaajuinen luonne edellyttää maailmanlaajuista ratkaisua.
The global dimension of terrorism calls for a global response.
FinnishMutta onko maailmanlaajuisten rahoitusmarkkinoiden luonne jumalalta saatu?
But is the complexion of global financial markets God-given?
FinnishAihe: EU: n luonne vapaiden ja itsenäisten valtioiden yhteenliittymänä
Subject: The EU as an association of free and independent States
FinnishJalkapallon maailmanmestaruuskisojen kansoja yhdistävä luonne on erityisen arvokas asia.
The way that a football world championship binds peoples together has a quite special significance.
FinnishYhteistyöllä oli kehitysyhteistyön luonteinen yksipuolinen luonne.
Cooperation was one-sided in the form of development cooperation.
FinnishOn tarpeen ryhtyä välittömiin toimiin, joilla on ennalta torjuva, ehkäisevä ja rajoittava luonne.
We need to take direct, proactive, deterrent and suppressive action.
FinnishYlilyönnit vältetään ja joidenkin toimien automaattinen luonne poistetaan.
Certain measures which were automatic are now no longer so, while care has been taken not to over-react.
FinnishSamanaikaisesti audiovisuaalisten tuotteiden markkinoille on ominaista rajat ylittävä luonne.
At the same time, the market for audiovisual products is characteristically an international one.
FinnishTässä vaiheessa ei ole sopivaa antaa säännöksiä asiasta, jonka luonne selkenee vasta käytännössä.
It is not appropriate to make provision at this stage for what will only become clear in practice.
FinnishKoska viestintävälineillä on rajat ylittävä luonne, on tarpeellista ottaa tämä keskustelu esiin EU-tasolla.
Because the media operate across borders, it is necessary to take up this issue at EU level.
FinnishPikemminkin tämä moniarvoisuus lienee Euroopan todellinen luonne.
Perhaps this pluralism will be the real face of Europe.
FinnishNeuvotteluprosessin luonne on muuttumassa, mikä on mielestäni vaarallista.
The way in which those negotiations are being conducted is changing, and I regard that as a dangerous development.
FinnishAmsterdamin jälkeen keskeisiä ovat olleet kolme käsitettä: täydentävä luonne, koordinointi ja koheesio.
Since Amsterdam, three terms have taken centre stage: complementarity, coordination and cohesion.
FinnishKun tarkastellaan mietinnön 17 kohdan loppuosaa ja 18 kohtaa, mitä tämä kaksijakoinen luonne tarkoittaa?
If we look at the report, at the second part of item 17, and at item 18, then what is this dual use?
FinnishSyy on se, että poliisin ja oikeuslaitoksen kansallisvaltioon perustuva luonne on yhä edelleen etualalla.
The reason is that the police and the judiciary are still mainly the province of the nation states.