"luonnonlaki" English translation

FI

"luonnonlaki" in English

See the example sentences for the use of "luonnonlaki" in context.

Context sentences for "luonnonlaki" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Finnish(EN) Arvoisa puhemies, tämä kriisi olisi voitu välttää, sen puhkeaminen ei ollut vääjäämätön luonnonlaki.
Mr President, this crisis could have been avoided: it is not an unavoidable law of nature.
FinnishNaisten köyhyys ei ole mikään luonnonlaki, eikä sen pitäisikään olla.
Female poverty is not a law of nature. Nor should it be.
FinnishKyseessähän ei ole mikään luonnonlaki.
We are not concerned here with a law of nature.
FinnishTämä on Jumalan laki ja luonnonlaki.
This is a divine law and a law of nature.
FinnishKyseessä ei ole mikään itsestään selvä luonnonlaki. Kyseessä on historiallinen mahdollisuus, johon tulee tarttua ja joka tulee muotoilla.
This is not just some law of nature taking its course, it is an historic opportunity to be grasped and shaped.
FinnishEikö elämän siirtäminen eteenpäin ole evoluution perusmerkitys, ainoa moraalinen luonnonlaki, joka ei sitä paitsi välitä moraalisista käsitteistämme?
To pass on life to another, surely that is the profound meaning of evolution, the only moral law, moreover, which is indifferent to our concepts of morality?
FinnishLopuksi on vielä moraalinen tai teologinen ongelma, jonka esittivät jo Tuomas Akvinolainen, Antigone ja Kreon: onko ihmisten laki tärkeämpi kuin luonnonlaki?
There is also a moral or theological problem, as previously identified by Saint Thomas Aquinas, Antigone and Creon. Should human law come before natural law?

Other dictionary words

Finnish
  • luonnonlaki

Have a look at the English-Greek dictionary by bab.la.