"luonnonvarojen" English translation

FI

"luonnonvarojen" in English

See the example sentences for the use of "luonnonvarojen" in context.

Context sentences for "luonnonvarojen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMateriaalien uudelleenkäyttö ja varovaisuus luonnonvarojen kanssa on elintärkeää.
The reuse of materials and carefulness with natural resources are vitally important.
FinnishOlemme vuosien ajan kuunnelleet tarinoita häpeällisestä luonnonvarojen ryöväämisestä.
For years, we have been listening to tales of the shameful pillaging of resources.
FinnishNiillä pitäisi myös edistää kaikkien merten luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä.
They should also serve to promote the sustainable exploitation of maritime resources.
FinnishMarkkinataloudessa verotus on asianmukainen keino säännellä luonnonvarojen käyttöä.
In a market economy, taxation is the proper tool for regulating the use of resources.
FinnishTe mainitsitte esimerkkinä luonnonvarojen oikean ja asianmukaisen käytön.
You mentioned, for example, the correct and appropriate use of natural resources.
FinnishMielestäni on tärkeämpää keskittää huomiomme luonnonvarojen säästämiseen.
I believe that it is more important to focus our attention on saving resources.
FinnishSen on johdettava meren luonnonvarojen kestävään ja tehokkaampaan hoitoon.
This must result in sustainable and more efficient management of marine resources.
FinnishToinen yhteisön kalastuspolitiikan osa-alue on veden luonnonvarojen suojelu.
Another aspect of the common fisheries policy is the protection of aquatic resources.
FinnishEnsinnäkin hankkeen yhteydessä on korostettu voimakkaasti luonnonvarojen hallintaa.
Firstly, this project has placed great emphasis on the management of natural resources.
FinnishMinulla on omat epäilyni, jos kyseessä on vain luonnonvarojen riistäminen.
I have my doubts there as far as the exploitation of natural resources is concerned.
FinnishKolmanneksi: luonnonvarojen tuhlaus ja vähentynyt biologinen monimuotoisuus.
Thirdly, the waste of natural resources and reduced biological diversity.
FinnishEhdotan, että EU pyrkisi yleisesti puolittamaan luonnonvarojen käytön vuoteen 2030 mennessä.
I suggest that the EU, in general, seeks to halve the use of resources by 2030.
FinnishOlemme kaikki yhtä mieltä siitä, ettei nykyinen luonnonvarojen käyttö ole kestävää.
We all agree that today's use of natural resources is not sustainable.
FinnishLuonnonvarojen laiton hyödyntäminen Kongon demokraattisessa tasavallassa
Illegal exploitation of natural resources in Democratic Republic of Congo
FinnishKolmas aihe liittyy luonnonvarojen kestävään hoitoon ja suojeluun.
The third is the sustainable management and conservation of natural resources.
FinnishLuonnonvarojen saatavuutta ei pitäisi käyttää poliittisiin tarkoituksiin.
The supply of natural resources should not be used as a political tool.
FinnishEuroopan luonnonvarojen tarve on kasvanut lähes 70 prosenttia 1960-luvun alkupuolelta lähtien.
Europe's demand on natural resources has risen by almost 70% since the early 1960s.
FinnishSe laittaa luonnonvarojen käytön ja ympäristön suojelun solidaarisuuden otsakkeen alle.
It puts the use of resources and environmental protection under the heading of solidarity.
FinnishTalouskasvun on edettävä luonnonvarojen vastuullisen käytön mukaisesti.
Economic growth will need to go hand in hand with a responsible use of natural resources.
FinnishOn erittäin tärkeää edistää paljon aktiivisemmin luonnonvarojen tehokasta käyttöä.
It is absolutely vital to be far more active in promoting the efficient use of natural resources.

Other dictionary words

Finnish
  • luonnonvarojen

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Hindi dictionary.