"luonnosta" English translation

FI

"luonnosta" in English

See the example sentences for the use of "luonnosta" in context.

Context sentences for "luonnosta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKomissio valmistelee parhaillaan tätä tarkoitusta varten luonnosta neuvotteluohjeiksi.
The Commission is currently preparing draft negotiating directives to that effect.
FinnishMeillä on kuitenkin merkittävä tilaisuus parantaa luonnosta tarkistuksilla.
We do, however, have a good opportunity to improve the draft by means of amendments.
Finnish- (SK) Arvoisa puhemies, äänestin direktiivin hyväksyttyä luonnosta vastaan.
- (SK) Mr President, I voted against the approved draft of the directive.
FinnishKannatimme myös sitä edeltävää komission jäsenen Bolkesteinin esittämää luonnosta.
We welcomed the even earlier draft tabled by Commissioner Bolkenstein.
FinnishEuroopan parlamentille myönnetään oikeus tarkastella luonnosta täytäntöönpanosäädökseksi.
The European Parliament is granted the right to control a draft implementing measure.
FinnishEuroopan parlamentilla on kuitenkin mahdollisuus parantaa luonnosta.
Nevertheless, there is room for the European Parliament to make improvements.
FinnishTiedämme, että HVK ei hyväksy luonnosta aivan sellaisena kuin se tällä hetkellä nyt on.
We know that the IGC will not adopt the draft text exactly as it stands.
FinnishOlemme käsitelleet kolmea eri luonnosta jatkotoimista raideliikenteen markkinoiden avaamiseksi.
We have discussed three proposals for moving towards a liberalised rail system.
FinnishNeuvostossa on käsitelty tätä luonnosta jo heinäkuusta 2001 alkaen.
The Council has been attempting to digest this draft since as long ago as July 2001.
FinnishTänä iltana me käsittelemme siis luonnosta komission asetukseksi.
What we are doing this evening is commenting on a draft Commission regulation.
FinnishOdotimme parempaa luonnosta entiseltä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajalta.
We expected a better drafted document from the former Chair of the Committee on Foreign Affairs.
FinnishEhkäpä he siinä vaiheessa tajuavat joitakin perustotuuksia Brysselin todellisesta luonnosta.
And then they might learn a few truths about the true nature of Brussels.
FinnishArvoisa puhemiesvetoomusvaliokunta kannatti palveludirektiivin alkuperäistä luonnosta.
Mr Presidentthe Committee on Petitions supported the initial draft of the Services Directive.
FinnishKuten jäsen tietää, parlamentti antoi tätä luonnosta koskevan lausuntonsa 3. toukokuuta 2001.
As the honourable Member knows, Parliament gave its opinion on the draft on 3 May 2001.
FinnishTarvitaan siis ehdoton enemmistö, muutoin luonnosta ei hyväksytä.
So an absolute majority is required, otherwise the draft Statute will not be adopted.
FinnishKomissio laatii parhaillaan luonnosta toimintasuunnitelmaksi, joka koskee EU:n rikostilastoja.
The Commission is working on a draft action plan on EU crime statistics.
FinnishLuonnosta löytyvät tulevien sukupolvien kehityksen avaimet.
This rich biodiversity holds the assets for the development of future generations.
FinnishJäsen Hautala ja jäsen Beysen saisivat minun puolestani muuttaa mielellään tätäkin luonnosta.
And I would invite Mrs Hautala and Mr Beysen to change this topic too.
Finnish(Parlamentti hyväksyi perättäisissä äänestyksissä kaksi luonnosta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi.)
(During successive votes, Parliament adopted both legislative resolutions)
FinnishAinoa luonnollinen asia on numero, pilven rosoisuus, joka on otettu luonnosta.
And the only part which is natural is a number, the roughness of the cloud, which is taken from nature.

Other dictionary words

Finnish
  • luonnosta

Even more translations in the German-English dictionary by bab.la.