"luonnotonta" English translation

FI

"luonnotonta" in English

See the example sentences for the use of "luonnotonta" in context.

Context sentences for "luonnotonta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSuperpuolueiden" luominen rahan avulla ylhäältä käsin on demokratian kannalta luonnotonta.
To create 'super parties' by allocating money from above is democratically unnatural.
FinnishTämä ei ole luonnotonta, sillä sitä on tapahtunut vuosisatojen ajan ja seuraava vuorovesi siivoaa nopeasti jäljet.
This is not unnatural, it has happened for centuries, and the next tide will quickly clean things up.
FinnishTämä on luonnotonta nykyjärjestelmässä, joka suojelee ylikansallisia yrityksiä mutta jota on tulevaisuudessa paranneltava.
This is a perversion of the current system, which protects supranational enterprises but must be improved in the future.
FinnishSe olisi ollut luonnotonta.
FinnishSe on luonnotonta.
FinnishOlisi sitä paitsi luonnotonta keskittää kaikki toimielimet Brysseliin, joka esiintyisi silloin liian helposti Euroopan federatiivisena alueena.
Also, it would be unhealthy to concentrate all the institutions in Brussels, which would then be too inclined to put itself forward as a European federal district.
FinnishRajojen sulkeminen Venäjän, Puolen ja Liettuan välillä on näiden maiden asukkaiden kannalta aivan yhtä luonnotonta kuin Berliinin muuri oli berliiniläisille.
The closure of the borders between Russia and Poland and Lithuania is just as unnatural to the citizens of these countries as the Berlin Wall was to Berliners.
FinnishLisäksi on pöyristyttävää ja luonnotonta, että parlamentin jäsenet menettävät koskemattomuutensa ja heitä haastetaan oikeuteen mielipiteidensä ilmaisemisesta.
It is, moreover, outrageous and not in keeping with the nature that members of parliament should lose their immunity and be taken to court for expressing their opinions.
FinnishMinusta on siten luonnotonta, että Euroopan parlamentin jäsenet voivat rekisteröidä kanteluja, joita sitten käsitellään parlamentin vetoomusvaliokunnassa.
It therefore seems to me to be anomalous that Members of this Parliament can register complaints that are then dealt with in the European Parliament’s Committee on Petitions.
FinnishTämän periaatteen nojalla on luonnotonta kohdella äskettäin Euroopan unioniin liittyneiden jäsenvaltioiden työntekijöitä ankarammin kuin kolmansien maiden työntekijöitä.
In virtue of this principle, it is abnormal to treat workers from the recently acceded European Union Member States more strictly than those of third countries.
FinnishEU:n ja Venäjän, Puolan ja Latvian välisten rajojen sulkeminen on yhtä luonnotonta näiden valtioiden kansalaisten kannalta kuin Berliinin muuri oli Berliinin asukkaille..
The closing of the borders between Russia and Poland and Lithuania is just as unnatural for the people of these countries as the Berlin Wall was for Berliners.
FinnishOn totta, että havaitsemme hyvin selvää, nopeaa ja luonnotonta ilmastonmuutosta, joka johtuu monista tekijöistä mutta erityisesti uusliberaalin politiikan ahneesta luonteesta.
in writing. - (PT) It is true that we are noticing very marked, rapid, and unnatural climate changes that result from many factors, but particularly from the predatory nature of neoliberal policies.
Finnish   Arvoisa puhemies, mietinnössä puolletaan typerää ja luonnotonta EU:n kansalaisuutta ja annetaan ehdotuksia siitä, miten tätä naurettavaa ja epäonnistunutta käsitettä voidaan edistää.
   Mr President, this report promotes the stupidity and falsity that is EU citizenship and proceeds to come up with suggestions as to how this ridiculous and failing notion can be promoted.

Other dictionary words

Finnish
  • luonnotonta

More translations in the English-Romanian dictionary.