"luontaisia" English translation

FI

"luontaisia" in English

See the example sentences for the use of "luontaisia" in context.

Context sentences for "luontaisia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSe loukkaa vapautta, demokratiaa, vastuuvelvollisuutta ja luontaisia ihmisoikeuksia.
It is an affront to liberty, democracy, accountability and natural human rights.
FinnishMinun nähdäkseni ei mitään muuta kuin luontaisia mineraaleja ja liuenneita aineita.
Nothing, in my view, apart from naturally occurring minerals and dissolved substances.
FinnishVuonna 1990 muodostettu tulliliitto vahvisti näitä jo valmiiksi vahvoja ja luontaisia siteitä.
The customs union concluded in 1990 increased these already strong and natural ties.
FinnishLisäksi työhön liittyviä luontaisia taukoja ei voida käyttää hyväksi.
Furthermore, natural breaks at work cannot be taken advantage of.
FinnishElintarviketeollisuudessa käytetään monia luontaisia ja keinotekoisia aromeja: jopa 2 600 on listattu.
The food industry uses many natural and artificial flavourings: no fewer than 2 600 are listed.
FinnishNämä ovat demokratialle luontaisia poliittisia konflikteja.
These are the political conflicts inherent in democracy.
FinnishNäin ollen vältämme viivästyksiä, jotka ovat luontaisia kaikenlaisten virallisten pöytäkirjojen julkaisemiselle.
We therefore avoid the delays that are inherent in the publication of all forms of official minutes.
FinnishEpäusko, skeptisismi ja tieteellisyys eivät ole luontaisia.
We believe all sorts of things. Belief is natural; disbelief, skepticism, science, is not natural.
FinnishToinen tärkeä huomio, joka täällä on otettu esille, on se, että luontaisia asioita täytyy käyttää hyväksi.
The other important observation, something which has been raised here, is that we have to exploit natural phenomena.
FinnishOsa niistä on järjestelmälle luontaisia, ja pääsemme niistä eroon vasta, kun aloitamme uudelleen alusta puhtaalta pöydältä.
Some are pretty much built-in, until there is a complete wipe-clean of the slate and we start all over.
FinnishMelko hyvin tiedetään, ettei kyseisillä tuotteilla ole ravinnollista merkitystä ja että luontaisia aromeja on myös saatavilla.
It is quite well known that these products have no dietary value, and there are natural flavourings available.
FinnishEllei näin tehdä, näitä suotuisia ja luontaisia edellytyksiä vailla olevilla alueilla elävät ihmiset yksinkertaisesti joutuvat epäedulliseen asemaan.
If not, the simple fact is that people who live in places without these favourable and natural conditions are put at a disadvantage.
FinnishMitä tulee sotilasoperaatioon ja siihen luontaisesti liittyviin vaaroihin, jokaisessa sotilasoperaatiossa on luontaisia vaaroja, joita ei voida välttää.
As regards the military operation and any dangers inherent in it, naturally unavoidable dangers are inherent in any military operation.
FinnishOlemme nähneet sisämarkkinoilla tapahtuvan useita fuusioita, joiden seurauksena tärkeiden tavaroiden ja palvelujen aloille on syntynyt useita luontaisia monopoleja.
We have witnessed a series of mergers in the internal market that have led to natural monopolies in essential goods and services.
FinnishTyynenmerenosteri on löytänyt suotuisan elinympäristön Pohjanmereltä, jossa sillä ei ole luontaisia vihollisia, mutta se menestyy itse asiassa liiankin hyvin.
The Japanese oyster has found a pleasant living climate in the North Sea without natural enemies, but this oyster is actually thriving too well.
FinnishIlmastomuutosten vuoksi eurooppalaiset altistuvat sairauksille, jotka eivät ole tälle maanosalle luontaisia vaan tyypillisempiä eteläisemmille maantieteellisille alueille.
As a result of climatic changes, Europe will be exposed to diseases that are not indigenous to this continent, being more typical of geographical zones lying further to the south.
FinnishMeidän olisi tarkasteltava asiaa avoimesti ja suoraan, tietenkään sivuuttamatta tarvetta ottaa huomioon jäsenvaltioiden välillä olevia luontaisia eroja.
Without, of course, disregarding the need to take account of the differences that do of course exist between the Member States, this is an issue that we should address very honestly and very frankly.
FinnishHistoriansa ja taloudellisen rakenteensa ansiosta Jemenillä on luontaisia edellytyksiä solmia erityissuhteet Euroopan unioniin, ja näiden edellytysten hyödyntämistä on kannustettava.
Because of its history and its economic structure, Yemen has a natural inclination towards a priority relationship with the European Union, an inclination which must be frustrated.
FinnishNyt haluan kuitenkin huomauttaa, että Euroopan parlamentti ei voi hyväksyä perustuslakisopimusta, jolla pyritään vähentämään parlamentin luontaisia oikeuksia, erityisesti budjettioikeuksia.
However, I say to you now that a Constitution tending to reduce the intrinsic right of any Parliament, namely the right to set the budget, cannot be acceptable to us in the European Parliament.

Other dictionary words

Finnish
  • luontaisia

Translations into more languages in the bab.la English-Korean dictionary.