"luonteeltaan" English translation

FI

"luonteeltaan" in English

See the example sentences for the use of "luonteeltaan" in context.

Context sentences for "luonteeltaan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTämä on Euroopan unionin keskeinen, luonteeltaan maailmanlaajuinen tehtävä.
This is an essential task for the European Union, and one of a global character.
FinnishMielestäni ne ovat viimeksi mainittua, koska lentoasemat ovat luonteeltaan julkisia.
I take the view that the latter is the case, given the public nature of airports.
FinnishEsitän kaksi muuta huomautusta, jotka ovat ehkä luonteeltaan hieman poliittisempia.
There are two further, perhaps rather more political points that I would make.
FinnishRahoitusohjelmat ovat hyödyllisiä, mutta ne ovat myös luonteeltaan lyhytkestoisia.
While funding programmes are beneficial, they are also short-term in nature.
FinnishSiksi valiokunnan ehdottamat ja tukemat tarkistukset ovat luonteeltaan teknisiä.
That is why the amendments proposed and supported by the committee are technical ones.
FinnishLiettuan lakia ei voida hyväksyä, sillä se on järjetön ja luonteeltaan homofobinen.
The Lithuanian law is inadmissible, as it is absurd and homophobic in nature.
FinnishKenian kriisi on erittäin vakava eikä mielestäni luonteeltaan pelkästään poliittinen.
The crisis in Kenya is fundamental and in my view not merely political in nature.
FinnishOn totta, että aihe on luonteeltaan tekninen, mutta se koskee monia arkoja asioita.
It is true that this is a technical subject, but it touches upon many sensitivities.
FinnishInternet on luonteeltaan vapaa ja rajaton ja sellaisena sen pitää säilyäkin.
By its nature, the Internet is free and unrestricted, and it must be kept so.
FinnishVirastot ovat EU:n hallinnollisia yksiköitä, vaikka ne ovat luonteeltaan ainutlaatuisia.
Agencies are European administrative units, although they have a unique nature.
FinnishTämä menettely ja työ, jota olemme tekemässä, on luonteeltaan nimenomaan asteittaista.
The type of procedure, the type of work which we are building is progressive.
FinnishItse asiassa yleishyödylliset palvelut ovat entistä useammin luonteeltaan taloudellisia.
In fact, services of general interest have an increasingly economic dimension.
FinnishMinun näkemykseni mukaan se ei ole luonteeltaan sopimus, joka heikentää monenvälisyyttä.
It is not, in my opinion, of such a nature that it undermines multilateralism.
FinnishLuonteeltaan hoitavaa, hoivaavaa ja opettavaa työtä olisi arvostettava asianmukaisesti.
Work of a nursing, caring, educating and teaching nature should be properly valued.
FinnishJotkin ongelmista, joista Poltrein on kärsinyt, ovat olleet luonteeltaan kaupallisia.
Some of the problems which Poltrein has experienced have been of a commercial nature.
FinnishKomission suorittamasta seurannan koordinoinnista tulee luonteeltaan entistä pakollisempaa.
Coordination of monitoring by the Commission will have a more obligatory nature.
FinnishTämä teksti on luonteeltaan ylimielinen ja kopea, eikä sitä voida hyväksyä.
This text, which is of an arrogant and imperial nature, is not acceptable.
FinnishKoska terrorismi on luonteeltaan arvaamatonta, sitä on torjuttava ennaltaehkäisemällä.
Due to its unpredictable nature, combating terrorism must take the form of prevention.
FinnishPäätös on luonteeltaan hyvin poliittinen, joten se herättää väistämättä epäilyjä.
This is a highly political decision, and so there cannot fail to be some doubts about this.
FinnishKahdeksas epäjohdonmukaisuus on luonteeltaan poliittinen ja käytännönläheinen.
The eighth area of incoherence is of a political and practical nature.

Other dictionary words

Finnish
  • luonteeltaan

Moreover, bab.la provides the English-French dictionary for more translations.