"luonteensa" English translation

FI

"luonteensa" in English

See the example sentences for the use of "luonteensa" in context.

Context sentences for "luonteensa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKommunistiset järjestelmät eivät luonteensa vuoksi voi olla muuta kuin diktatuureja.
By their very nature, Communist regimes can be nothing other than dictatorships.
FinnishMuussa tapauksessa Euroopan markkinat säilyttävät protektionistisen luonteensa.
Otherwise, the European market will retain its protectionist character.
FinnishKullakin saarella ja kullakin alueella on omat erityispiirteensä, luonteensa ja ongelmansa.
Each island, each territory has its own specific character, identity and problems.
FinnishTämä toimi kuuluu luonteensa vuoksi täysin komission toimivaltaan.
By its nature, this initiative falls solely within the remit of the Commission.
FinnishTarvitaan järkevää politiikkaa, jotta unioni voi säilyttää teollisen luonteensa.
What is needed is a judicious policy which will allow Europe to retain its industrial character.
Finnish20:48 Jopa luonteensa vastaisesti Darwin ärsyyntyi Edward Avelingiin.
20:48 He even became uncharacteristically tetchy with Edward Aveling.
FinnishHe kaikki astuivat parrasvaloihin, vaikka heidän luonteensa pani vastaan.
And they all took the spotlight, even though every bone in their bodies was telling them not to.
FinnishVain näin demokratia voi säilyttää itseään korjaavan luonteensa.
Only in this way can democracy preserve its self-remedying nature.
FinnishAikaosuustuotteet ovat luonteensa takia palveluja, joita tarjotaan kansallisten rajojen yli.
Timeshare products are, by their very nature, services that are offered across national boundaries.
FinnishTämä on selvästi oikeudellinen ongelma, ja asia on ongelmallinen myös perustavan luonteensa vuoksi.
This is quite clearly a legal problem, and it is also a problem in terms of a fundamental issue.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, tällä direktiivillä ja tällä ehdotuksella on todellakin oma luonteensa.
Mr President, Commissioner, this directive and this proposal have their own personality.
FinnishLuonteensa vuoksi ne eivät ole kehitysapua.
By their nature, such activities do not qualify as development assistance.
FinnishNe vaikuttavat rajat ylittävän luonteensa takia usein kaukana sieltä, mistä ne ovat peräisin.
And, owing to their cross-border nature, they affect places which are often far from their source of production.
FinnishMatkailu on ala, joka luonteensa ja olemuksensa vuoksi kuuluu Euroopan unionin toimivallan piiriin.
Tourism is an activity that falls decidedly and fundamentally within the competence of the European Union.
FinnishLastinkäsittelypalvelut ovat luonteensa mukaisesti sidoksissa maatoimintoihin eivätkä kuulu tähän direktiiviin.
Cargo handling services are by their very nature land-based and do not belong in this directive.
FinnishJuuri tämän luonteensa vuoksi ne eivät kuluta merenpohjaa.
By their very nature, they do not erode the sea bottom.
FinnishUnioni tuo avoimesti julki imperialistisen luonteensa.
The imperialist nature of this is plain to see.
FinnishValiokunta puoltaa nopean ruoka-avun antamista ja sen rahoittamista luonteensa mukaisesti otsakkeesta 4.
The Committee recommends providing some prompt food aid and for it to be financed under Heading 4, depending on its nature.
FinnishSivilisaatio, ihmiskunta, osoittaa luonteensa parhaiten siinä, miten käsittelemme puolustuskyvytöntä elämää.
Civilisation and humanity show their character most clearly in the way in which they treat life when it is defenceless.
FinnishTämä eroaa palvelun tarjoamisesta melko tavalla, ja näin tehdessään järjestö tulee paljastaneeksi todellisen luonteensa.
That is quite different from providing a service, and in doing so, this organisation is showing its true colours.

Other dictionary words

Finnish
  • luonteensa

Translations into more languages in the bab.la German-English dictionary.