"luonteeseen" English translation

FI

"luonteeseen" in English

See the example sentences for the use of "luonteeseen" in context.

Context sentences for "luonteeseen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishHaluaisin tehdä lisäasiakirjan oikeudelliseen luonteeseen liittyvän huomautuksen.
Allow me to make a comment on the legal nature of the supplementary document.
FinnishNämä seuraamukset ovat mielestäni oikeassa suhteessa rikkomuksen luonteeseen.
These sanctions, I believe, are proportionate to the nature of the offence.
FinnishMeidän on vaadittava muutosta monikansallisten joukkojen luonteeseen.
We must therefore call for a change in the nature of the multinational forces.
FinnishHaluan aloittaa kiinnittämällä huomiota tämäniltaisen kokouksemme omituiseen luonteeseen.
I must begin by highlighting the entirely surreal nature of our meeting this evening.
FinnishMenestyksen luonteeseen kuluu, että meidän kaikkien pitäisi juhlia sitä.
It is in the nature of success that we should all wish to celebrate it.
FinnishUlkomaalaisten opiskelijoiden rahastaminen ei kuulu vaihto-ohjelmien luonteeseen.
Funding foreign students has no part in the exchange programmes.
FinnishToinen huomioni on yleinen ja liittyy neuvottelujen luonteeseen.
My second point is a general one and relates to the actual nature of the talks.
FinnishTulkinnallinen ongelma liittyy Napolitanon mietinnön luonteeseen.
The problem of interpretation is focused on the nature of Mr Napolitano' s report.
FinnishLeikkiminenhän kuuluu ihmisen luonteeseen. Terveys ja hyvinvointi kulkevat siinä hyvin mukana.
After all, playing is in our make-up and benefits our health and sense of well-being.
FinnishJälleenkäsittelyn luonteeseen kuuluu, että siinä syntyy suuria määriä nestemäistä jätettä.
Reprocessing by its nature produces large quantities of liquid waste.
FinnishOn todellakin hyvä, että rakennuksemme vertauskuvalliseen luonteeseen yhdistetään myös toimivuus.
And to the symbolic nature of our building, we should add its functionality.
FinnishTämä liittyy kyseisen tiedonannon kaltaisten ohjelma-asiakirjojen luonteeseen.
That is inherent in the very nature of a general policy statement like the communication in question.
FinnishTämä merkitsee perustavanlaatuista muutosta tietokannan luonteeseen.
This amounts to a fundamental change in the database’s character.
FinnishEhtojen pitäisi liittyä erityisesti tulevan sopimuksen pakolliseen oikeudelliseen luonteeseen.
The conditions ought to relate, in particular, to the mandatory legal nature of the future agreement.
FinnishViestinnän luonteeseen kuuluu, että se on yksityistä, ja viestien luottamuksellisuus pitää taata.
Communications are, by definition, private in nature, and their confidentiality must be guaranteed.
FinnishSe ei oikein kuulu rakastavasta, huolehtivasta ja epäpoliittisesta perheestä tulevan luonteeseen.
This is very much out of character for someone who came from a loving, caring and apolitical family.
FinnishOn kuitenkin sääli, ettei tekstissä keskitytä uusliberalismin epätasa-arvoiseen luonteeseen.
It is a shame, however, that the text does not focus on the intrinsically unequal nature of neoliberalism.
FinnishPerusteltujen syiden on liityttävä kohteen luonteeseen.
There must be objective grounds based on the nature of the object.
FinnishMeidän on suhtauduttava uhan luonteeseen paljon vakavammin.
We should take the nature of this threat much more seriously.
FinnishToinen esittämänne perustelu liittyy myöhäiseen luonteeseen.
The second argument you deployed was the lateness argument.

Other dictionary words

Finnish
  • luonteeseen

More translations in the English-French dictionary.