"luonteessa" English translation

FI

"luonteessa" in English

See the example sentences for the use of "luonteessa" in context.

Context sentences for "luonteessa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishHän tuo aivan oikein esiin oikeusasiamiehen keskeisen roolin EU:n demokraattisessa luonteessa.
She correctly brings out the Ombudsman's key role in the EU's democratic character.
FinnishKiinalaisessa luonteessa on tärkeää, että ei menetä kasvojaan.
A big part of the Chinese make-up is that they cannot lose face.
FinnishHaluaisin korostaa, että näiden rakenneuudistusohjelmien luonteessa on nykyään suuri ero.
What I would like to highlight is the difference that there is now in the nature of those restructuring processes.
FinnishTämä merkitsee selvää muutosta konfliktin luonteessa.
This suggests a radical change in the nature of the conflict.
FinnishKokouksen luonteessa tapahtui laadullista edistystä.
The nature of the summit took a qualitative leap forwards.
FinnishKun luonteessa vallitsee kauneus,
When there is beauty in the character,
FinnishLuonteessa vallitsee kauneus.
Finnish(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, toimielintemme, EU:n toimielinten luonteessa on tapahtumassa todellinen muutos.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, a true change in the nature of our institutions, of the European institutions, is certainly taking place.
FinnishItse teollisuudesta sanoisin, että puolustusteollisuuden luonteessa on tapahtunut valtava muutos etenkin Eurospacen ja elektroniikan alalla.
As regards the industry itself, there has been a huge transformation of the defence industrial landscape, particularly in the Eurospace and electronic sectors.
FinnishUskon, että sen jälkeen tapahtuu keskeisiä muutoksia, sekä YMP: n että itse rakennerahastojen ja koheesiorahaston luonteessa ja hoidossa.
From this date onwards I think everything will change substantially, both the CAP and the conception and management of the Structural Funds and the Cohesion Fund.
FinnishHaluan myös olla selkeä, sillä Dehaenelle, von Weizsäckerille ja Lord Simonille tehtäväksi antamani kertomuksen luonteessa ei pidä olla väärinymmärryksiä.
I also want to be sure that there are no misunderstandings on the nature of the report I have commissioned from Mr De Haene, Mr von Weiszäcker and Lord Simon.
FinnishEn usko, että tämä ajatus on hullu, koska se on meidän perimässämme, poliittisen hankkeemme luonteessa: poliittisen hankkeemme luonteessa, koska siihen kuuluu yhteisvastuu.
I do not think that this idea is crazy because it is in our DNA, in the nature of our political project: in the nature of our political project because it embraces solidarity.

Other dictionary words

Finnish
  • luonteessa

Translations into more languages in the bab.la Polish-English dictionary.