"luonteesta" English translation

FI

"luonteesta" in English

See the example sentences for the use of "luonteesta" in context.

Context sentences for "luonteesta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishNeuvosto on antanut pelkän lupauksen joustavuuden luonteesta ja kattavuudesta.
The Council has given no promises about the nature and scale of the flexibility.
FinnishTämä on itse asiassa innovatiivinen olettamus, mutta kyse on minusta luonteesta.
That is, indeed, an innovative assumption, but I think it is a matter of character.
FinnishEri mieltä ollaan kuitenkin tarvittavan muutoksen luonteesta ja laajuudesta.
Opinions differ, however, on the nature and extent of the change that is needed.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, tämä on keskeinen keskustelu Euroopan unionin luonteesta.
(DE) Mr President, this is a central debate about the character of the European Union.
FinnishSe on yksinkertaisesti hyväksyttyjen toimien luonteesta johtuva looginen seuraus.
It is simply a logical consequence of the nature of the measures adopted.
FinnishMietintö on oireellinen osoitus Euroopan unionin sotilaallisesta luonteesta.
This report is symptomatic of the militaristic nature of the European Union.
FinnishKeskustelu Euroopan luonteesta voisi tuoda selvyyttä ja antaa tarvittavaa tietoa.
A debate on what constitutes Europe could provide both direction and clarity in this area.
FinnishEnsinnäkin tiedealan epävarmuus riskien luonteesta ja laajuudesta lisääntyy.
Firstly, scientific uncertainty about the nature and extent of the risks is increasing.
FinnishYksi teidän esittämänne asia on maininta avun poikkeuksellisesta luonteesta.
One point which you have raised is the reference to its exceptional assistance character.
FinnishHaluaisin esittää pari kommenttia kärsimiemme vitsausten luonteesta.
I should like to make one or two points on the nature of the scourges we face.
FinnishTämä kertoo jo paljon "laajentumisen" todellisesta sosiaalisesta sisällöstä ja luonteesta.
That alone speaks volumes about the true social content and nature of 'enlargement'.
FinnishSelitystä voidaan hakea parlamentin ja sen työjärjestyksen luonteesta.
The explanation can be found in the nature of Parliament and its Rules of Procedure.
FinnishMeidän on kuitenkin oltava selvillä käsittelemämme uhan luonteesta.
But we also need to be aware of the nature of the threat that we are dealing with.
FinnishPuhummeko niiden korjaustöiden luonteesta, jotka ovat verkoston toiminnan kannalta tarpeellisia?
Are we talking about the nature of the works required to provide water services?
FinnishOlemme mielestäni yksimielisiä ratkaistavanamme olevan ongelman luonteesta.
As far as I can see, we agree on the essence of the problem that we are attempting to solve.
FinnishArvoisa jäsen on varmasti tietoinen näiden rajoitusten luonteesta.
I am certain that the honourable Member recognises the nature of those limitations.
FinnishEnsimmäinen johtuu tarkistettuja alkuperänimityksiä koskevan toimen luonteesta.
The first problem concerns the nature of the settlement on the registered designation of origin.
FinnishOn vastattava laajempiin kysymyksiin koko olympialaisten luonteesta.
There are wider questions to be answered about the nature of the Olympics themselves.
FinnishHaluaisin saada hänet kertomaan yksityiskohtia kampanjan luonteesta.
I would like to push him to give details about the nature of the campaign.
FinnishEuroopassa on vihdoin tehtävä päätös perussopimustemme todellisesta luonteesta.
In the final analysis, we must have a decision, within Europe, on the real nature of our Treaties.

Other dictionary words

Finnish
  • luonteesta

More translations in the Chinese-English dictionary.