"luonti" English translation

FI

"luonti" in English

FI luonti
volume_up
{noun}

Context sentences for "luonti" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKotiryhmän luonti (voit liittyä jo luotuun kotiryhmään, mutta et voi luoda uutta)
HomeGroup creation (you can join an existing HomeGroup but you can't create a new one)
FinnishMolemmat mietinnöt osoittavat, missä oikeuden luonti on välttämättömän kiireellistä.
Both reports show where legislation is urgently required.
FinnishTänä aamuna haluan esittää sen huomautuksen, että keskeisenä tavoitteena tulisi olla työpaikkojen luonti.
The point I wish to make this morning is that job creation should be the central priority.
FinnishRyhmäkäytäntöobjektien ylläpito: Ryhmäkäytäntöobjektien luonti, poisto, varmuuskopiointi ja tuonti.
Maintaining GPOs: GPO creation, removal, backup, and import.
FinnishProjektin luonti- ja muokkausalue näkyy kahdessa näkymässä eli kuvakäsikirjoituksessa ja aikajanassa.
The area where you create and edit your project is displayed in two views, the storyboard and the timeline.
FinnishRyhmäkäytäntöobjektien liittäminen Active Directory® -säilöihin: Ryhmäkäytäntölinkkien luonti, päivitys ja poisto.
Associating GPOs with Active Directory® containers: Group Policy link creation, update, and removal.
FinnishWindows Vistassa Windowsin DVD-levyjen luonti on mukana Windows Vista Home Premium- ja Windows Vista Ultimate -versioissa.
In Windows Vista, Windows DVD Maker is included in Windows Vista Home Premium and Windows Vista Ultimate editions.
FinnishEU:n toimielimet ovat velvollisia noudattamaan sitä erityisesti lainsäädäntöehdotusten luonti- ja hyväksymisprosessin aikana.
European institutions are obliged to comply with it, not least during the process of drawing up and adopting draft legislation.
FinnishEnsinnäkin olemme aina katsoneet, että työpaikkojen luonti tietoyhteiskunnassa tapahtuu palvelujen tarjoajien välityksellä.
First of all, we have always identified the area for creating jobs in the information society as being through the service providers.
FinnishJos haluat käyttää tätä asetusta ja tallentaa elokuvan suoraan DVD-levylle, Windowsin DVD-levyjen luonti -ohjelman on oltava asennettuna tietokoneeseen.
To use this option and burn the video directly to a DVD, Windows DVD Maker must be installed on your computer.
FinnishInnovaatiounionilla voi olla oma roolinsa Euroopan kriisiherkän talouden muuttamisessa, sillä tuon unionin johtoajatuksena on kestävien työpaikkojen luonti.
The Innovation Union is able to play a role in transforming the crisis-laden economy of Europe, which will be guided by sustainable job creation.
FinnishWindows 7:ssä Windowsin DVD-levyjen luonti on mukana Windows 7 Home Premium-, Windows 7 Professional-, Windows 7 Enterprise- ja Windows 7 Ultimate -versioissa.
In Windows 7, Windows DVD Maker is included in Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, and Windows 7 Ultimate editions.
FinnishJos haluat tallentaa videonauhan DVD-levylle, tarvitset Windowsin DVD-levyjen luonti -ominaisuuden, joka on Windows Vista Ultimate- ja Windows Vista Home Premium -järjestelmissä.
To burn a videotape to a DVD, you must have Windows DVD Maker, which is available with Windows Vista Ultimate and Windows Vista Home Premium.
FinnishWindowsin DVD-levyjen luonti, Windows Movie Makerin HD-tuki, Chess Titans ja Mahjong Titans ovat käytettävissä Windows Vista Home Premium- ja Windows Vista Ultimate -versioissa.
Windows DVD Maker, HD support for Windows Movie Maker, Chess Titans, and Mahjong Titans are available in Windows Vista Home Premium and Windows Vista Ultimate.