"luonto" English translation

FI

"luonto" in English

FI luonto
volume_up
{noun}

luonto (also: luonne, ympäristö)
volume_up
nature {noun}
Luonto itse asettaa rajat mahdottomille ja luonnonvastaisille risteytyksille.
It is nature itself which puts up barriers to impossible or monstrous crossing.
Luonto ja biologinen monimuotoisuus kuuluvat toiminnan tärkeimpiin painopistealueisiin.
Nature and biodiversity are included in the main priorities for action.
Keskustelu on nykyään aina polarisoitunutta: on vain luonto tai työpaikat.
Currently, the discussion is always polarised: either nature or jobs.
Luonto on yhteistä perintöä, ja luonnonsuojelu on yhteinen tehtävä.
The environment is a common legacy; environmental protection a common task.
Luonto ja ympäristö ovat tässä tekstissä suurimpia häviäjiä.
Nature and the environment are the biggest losers in the current text.
Ympäristön osalta sallikaa minun sanoa: mielellään ihminen ja luonto, ei pelkkä luonto ilman ihmistä!
As regards the environment, allow me to say that we need both people and nature, and not nature without people!
luonto (also: ulkoilmaelämä)

Context sentences for "luonto" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Finnish(SL) Näemme, miten arktisella alueella sekä luonto että ihmiset ovat kriisissä.
(SL) We are witnessing both natural and human crises taking place in the Arctic.
FinnishTalouden ja maaseudun kehitys hyötyvät siitä ja terveellinen luonto- ja kulttuurimaisema taataan.
Economic and rural development benefit from it, and a healthy natural and cultural landscape is guaranteed.
FinnishLuonto on itsenäinen osa ympäristöämme.
The natural world is an independent part of our surroundings.
FinnishJos se haluaa, luonto on kuin katedraali, ja meidän on tarjottava varat luonnon ja Natura 2000 -verkoston hoitoa ja ylläpitoa varten.
If so, it is like a cathedral, we need to provide the resources to manage the Natura 2000 network.
FinnishYmpäristöyhteistyötä tulee jatkaa ydinturvallisuuden parantamiseksi, ja myös arktinen luonto vaatii erityishuomiota.
Environmental cooperation must be continued in order to improve nuclear safety, and wildlife in the Arctic also calls for special attention.
FinnishTämä luonto on saanut liian usein kärsiä ihmisen toiminnasta, ja tältä olisi voitu välttyä, jos viranomaiset olisivat olleet ripeämpiä ja harjoittaneet parempaa valvontaa.
These events could be prevented with more care and control by the public authorities.
FinnishIlmastotutkijat ovat ottaneet siitä ilon irti, mutta luonto noudattaa fysiikan ja kemian lakeja, joita opetin 39 vuotta.
The environmental scientist has had a field day, but the natural world obeys the laws of physics and chemistry, subjects which I taught for 39 years.
FinnishPohjoismaiden luonto on erityisen herkkä happamoitumiselle, koska sillä ei ole juurikaan puskuroivaa kykyä.
The countryside in the Nordic countries is particularly vulnerable to acidification because these countries are largely lacking in means to protect themselves against it.
Finnish   Arvoisa puhemies, Kirgisia on pieni keskiaasialainen islamilainen tasavalta, jonka luonto on uskomattoman upea ja joka on ylpeä paimentolaisperinteistään.
   Mr President, Kyrgyzstan is a small, central Asian Muslim republic of incredible natural beauty and proud nomadic traditions.
FinnishJoskus luonto vartioi salaisuuksiaan fysiikan lakien rautaisella otteella.
FinnishBurmassa on kuitenkin verrattoman kaunis luonto, ainutlaatuisen hedelmällinen maaperä ja rikkaat mineraalivarat sekä merkittäviä öljy- ja kaasuesiintymiä.
Yet Burma is a country gifted with unparallel natural beauty, a uniquely fertile land and rich mineral resources, as well as significant oil and gas deposits.
FinnishArvoisa komission jäsen, toivon heidän kertoneen teille, että Galician rannikon luonto on uskomattoman monimuotoinen ei vain Galician vaan koko Euroopan näkökulmasta.
I hope they have told you that our coastline is incredibly rich in biodiversity and that this biodiversity is not Galician, Commissioner, but European.
FinnishVaikka koko Euroopalle luonto ja kulttuuriperintö on tärkeää, niin saarille se on ainoa keino kehittyä, kohentaa ja hoitaa maisemaansa.
And although the natural and cultural heritage is important for the whole of Europe, for the islands it is the sole asset for their development, for recovering and maintaining their countryside.
FinnishMuussa tapauksessa Espanjan kuivuus on vain ensimmäinen monista katastrofeista, joissa ihmiset, eläimet ja luonto joutuvat kärsimään ilmastonmuutoksen seurauksena.
Otherwise, what has happened in Spain will just be the first in a long list of disasters in which people, animals and natural features suffer as a result of climate change.
FinnishAarniometsät ja koskematon luonto eivät ole ominaisia Euroopalle, vaan se tunnetaan maailmalla ennemminkin viljellyistä maisemista, jotka ovat muokkautuneet vuosisatojen saatossa.
Europe is not characterised by primeval forest and unspoilt landscapes, but rather is known worldwide for its cultivated landscapes, developed over centuries.
FinnishLuonto pitää sisällään rikkauksia, jotka ihmiset ovat vasta alkaneet nähdä, ja on tärkeää säilyttää tämä tulevaisuuden mahdollisuuksia täynnä oleva aarre tuleville sukupolville.
The natural world offers riches which humans have only begun to discover and it is necessary that this treasury of future opportunities remains for generations to come.
FinnishPidämme myönteisenä "Luonto ja luonnon monimuotoisuus" -osion sisällyttämistä Life+-ohjelmaan, mikä vastaa parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä heinäkuussa 2005 omaksumaa kantaa.
The inclusion of this component in the Life+ Programme tallies with the position adopted by Parliament at first reading in July 2005, and this is something we welcome.
Finnish(SV) Arvoisa puhemies, Etelä-Kaukasia, toisin sanoen Armenia, Azerbaidžan ja Georgia on aluetta, johon ihastuu pian ja jossa asuu upeita ihmisiä ja jonka luonto on upea.
Mr President, the South Caucasus, that is to say Armenia, Azerbaijan and Georgia, is a region with which one quickly falls in love, with fantastic people and amazing countryside.