"luontoa" English translation

FI

"luontoa" in English

See the example sentences for the use of "luontoa" in context.

Context sentences for "luontoa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishAsetusluonnokseen sisältyy nyt luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskeva osio.
The draft regulation now includes a section relating to nature and biodiversity.
FinnishNiin kuin tiedämme, rikki laskeutuu maahan, happamoittaa maaperää ja haittaa luontoa.
As we know, sulphur falls to the earth, acidifies the soil and does harm to nature.
FinnishNäiden direktiivien pitäminen erillään ei hyödytä luontoa millään tavalla, päinvastoin.
Keeping these directives separate will be of no benefit at all to the environment.
FinnishLuontoa ja ympäristöä kuormitetaan ja vahingoitetaan ennennäkemättömällä tavalla.
Nature and the environment are being polluted and damaged to an extent never seen before.
FinnishNe uhkaavat maatalouden ja elintarviketeollisuuden lisäksi myös luontoa itseään.
They pose risks not only for agriculture and the food industry, but also for nature itself.
FinnishSe käsittelee ihmisiä, luontoa ja tekniikkaa.
The theme of the Expo is highly relevant: 'Humankind - Nature - Technology'.
FinnishMielestäni luontoa on suojeltava, mutta suojelun on tapahduttava ihmisen toimien kautta.
In my view, nature needs to be protected, but through human action.
FinnishPidän kyseenalaisena sitä, voidaanko määrittely tehdä yksinomaan luontoa koskevien perusteiden avulla.
I question whether we will be able to manage with these natural criteria alone.
FinnishNe muistuttavat meitä ihmishengen arvosta sekä siitä, ettemme pysty hallitsemaan luontoa.
They remind us of the value of any human life, and also the fact that we cannot control nature.
FinnishMoniin olemusta ja luontoa koskeviin ja biotieteiden peruskysymyksiin ei ole vieläkään vastattu.
Many fundamental questions in the fields of natural and life sciences remain unanswered.
FinnishHaluatko nähdä koskematonta luontoa ja tutustua toisenlaiseen kulttuuriin?
Do you want to see untouched nature and a different culture?
FinnishMarkkinoita voidaan säädellä, mutta luontoa, säätä ja satoa ei.
You can regulate the market, but you cannot regulate nature, the weather and the harvest.
FinnishKuulitte miten biofoniat auttavat meitä ymmärtämään luontoa.
But you have heard how biophonies help clarify our understanding of the natural world.
FinnishOsa Life+-ohjelman talousarviosta on varattu "luontoa ja biologista monimuotoisuutta" koskeviin hankkeisiin.
Part of the LIFE+ budget is earmarked for 'nature and biodiversity' projects.
FinnishJos tällaisia toimia ei sovelleta, tuhoamme tärkeän osan korvaamatonta luontoa.
If such rationality does not prevail, we will destroy an important element of the irreplaceable natural world.
FinnishMe äänestimme mietinnön puolesta, sillä mielestämme luontoa on suojeltava - käyttämällä sitä oikein.
We voted in favour of this report because we need to protect nature, but through human use.
FinnishMeidän on siksi suojeltava luontoa, mutta ihmisen toteuttamilla toimilla.
Thus we must protect nature, but by means of human use.
FinnishKaikki ovat joka tapauksessa tietoisia siitä, että meidän on kohdeltava luontoa yhä varovaisemmin.
In any case, everyone is now aware that we need to be more careful in our dealings with nature.
FinnishTällaiset suuret vesivoimalat tuhoavat valtavat määrät luontoa ja pakottavat ihmiset lähtemään kodeistaan.
Such large hydroplants destroy vast amounts of nature and drive people from their homes.
FinnishMeidän on aika ymmärtää, että emme voi voittaa luontoa, sillä voittomme eivät koskaan ole kestäviä.
It is time we realised that we cannot fight nature, because we can never have a lasting victory.

Other dictionary words

Finnish
  • luontoa

In the English-Dutch dictionary you will find more translations.