"luotettava" English translation

FI

"luotettava" in English

FI

luotettava {adjective}

volume_up
luotettava
Ennen direktiivin voimaantuloa tarvittaisiin todellakin luotettava analyysimenetelmä.
A reliable analytical method would be necessary before the directive came into force.
Kansainvälisissä suhteissa Tunisia on EU:n läheinen ja luotettava kumppani.
In international relations, Tunisia is close and a reliable partner for the EU.
Komission IV pääosaston tulee todistaa olevansa kuin luotettava valtiovalta.
The Commission's Directorate-General IV needs to prove itself a reliable authority.
luotettava (also: uskottava)
Uskon kuitenkin, että tutkimus, joka suoritetaan, on tehokas ja luotettava.
However, I believe there is an effective and credible investigation taking place.
Oleellista kuitenkin on, että perustettava tarkastusjärjestelmä on tehokas ja luotettava.
It is crucial, however, for an inspection regime that is effective and credible to be established.
Kansalaisten etuja palvellaan vain, jos viranomainen on uskottava ja luotettava.
The interests of the citizens are only served by a credible and reliable government.
luotettava
Yleissopimukset ovat tietenkin hyvin tärkeitä, mutta yhtä tärkeätä on niiden aito, luotettava ja täysimääräinen täytäntöönpano.
Conventions are of course very important, but equally important is genuine, dependable and full implementation.
Suhde Turkkiin on meille ensiarvoisen tärkeä, ja Turkki on meidän luotettava ja tärkeä kumppanimme.
We see the relationship with Turkey as being of fundamental significance, and Turkey as a dependable and important partner.
Euroopan unionin on tarjottava jäsenvaltioille luotettava, pitkän aikavälin rahoitusstrategia, jotta Natura-alueiden verkoston suojelu voidaan varmistaa.
Member States need the European Union to provide a dependable and long-term financing strategy in order to ensure the protection of the network of Natura areas.
luotettava
Salattu yhteys ei takaa, että sivusto on luotettava.
An encrypted connection doesn't guarantee that the website is trustworthy.
Euroopan unionin on oltava Moldovalle luotettava kumppani.
Moldova needs the European Union to be a trustworthy partner.
EU:n on oltava luotettava ja uskottava kumppani.
The EU must be a reliable and trustworthy partner.
luotettava (also: sopiva, terve)
luotettava
luotettava (also: uskollinen)

Context sentences for "luotettava" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMeidän on luotettava häneen, työskenneltävä hänen kanssaan ja tuettava häntä.
Therefore, we now have to give him credit and work with him and support him.
FinnishParlamentin on luotettava asiantuntijoihin ja viranomaisten lausuntoihin.
Parliament has to put its trust in experts and the opinions of official bodies.
FinnishEU:n on luotettava enemmän kykyynsä hallita muutosta ja säilyä kilpailukykyisenä.
The EU needs more confidence about its ability to manage change and remain competitive.
FinnishArvoisa puhemies, tämä päätöslauselma ei ole luotettava, sitä ei voi näyttää toteen.
Madam President, this resolution lacks credibility and supporting evidence.
FinnishOn tärkeää, että järjestelmä on luotettava, koska toiminnan on oltava keskeytymätöntä.
The reliability of the system is important, as operation must be continuous.
FinnishEtsi luotettava varmenteen myöntäjä (CA), kuten VeriSign, Comodo tai GoDaddy.
Locate a recognized certification authority (CA), such as VeriSign, Comodo, or GoDaddy.
FinnishMeidän on luotettava Venäjään ja autettava sitä tässä vaikeassa tilanteessa.
We must put our trust in Russia and help it in this difficult situation.
FinnishMeidän on luotettava demokraattisiin toimielimiimme, mutta ei liikaa.
We must build on our democratic institutions but not, it would seem, too much.
FinnishMeidän on luotettava asioihin, mutta en haluaisi luottaa ihan kaikkeen.
We have to take some things on trust, but I would be reluctant to take all on trust.
FinnishTähän meidän on myös luotettava ajatellen Yhdysvaltojen mukaantuloa.
We must also have confidence in this and include the United States in the process.
FinnishOnko se luotettava elin ja kumppani, jonka kanssa voi keskustella rauhasta?
Is it a body that can be trusted and a partner for peaceful discussion?
FinnishMeidän on luotettava omiin voimiimme, ja siihen tarvitsemme Eurooppaa.
We must count on our own strength and, to do so, we need the European level.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa esittelijä, hyvät parlamentin jäsenet, kuinka luotettava euro on?
Mr President, Mrs Cederschiöld, ladies and gentlemen, how safe is the euro?
FinnishMeidän on aluepolitiikassamme luotettava paikallisviranomaisiimme ja osavaltioihin.
We need to rely on our local authorities and federal states when it comes to regional policy.
FinnishKuluttajan täytyy olla varma siitä, että elektroninen toimintaympäristö on luotettava.
The consumer must be certain that the electronic environment is safe.
FinnishMielestämme tässä kysymyksessä meidän on luotettava jäsenvaltioiden viranomaisiin.
We believe that, on this particular issue, we must rely on the authorities in the Member States.
FinnishNeljä vuotta sitten asetettujen sääntöjen mukaisesti meidän on luotettava näihin selvityksiin.
According to the rules that were established four years ago, we rely on these reports.
FinnishSiksi meidän on sekä luotettava kykyymme selvitä tulevaisuudesta että oltava valppaita.
Confidence in our capacity to tackle the future therefore needs to be coupled with vigilance.
FinnishKyseisellä mallilla kuitenkin taataan korkealaatuisten elintarvikkeiden luotettava saanti.
However, this model guarantees a secure supply of high quality food.
FinnishMyös heidän on luotettava vain siihen, että rehut ovat moitteettomia.
They must also be able to have the confidence that the animal feed is completely untainted.