"maa" English translation

FI

"maa" in English

EN
FI

maa {noun}

volume_up
(PL) Arvoisa puhemies, Nigeria on tärkeä maa, hyvin tärkeä maa.
(PL) Mr President, Nigeria is an important country - a very important country.
Syyria ei ole suoraviivainen maa, vaan ongelmallinen maa ongelmallisella alueella.
Syria is not a straightforward country, but a problematic one in a problematic region.
Muistaakseni Ceauşescun Romania oli velaton maa ja Pohjois-Korea on velaton maa.
As I recall, Ceaucşescu's Romania was a country without debt, as is North Korea.
maa (also: maa-alue)
Olemme vuorten ja laaksojen maa, kuten kansallislaulussammekin mainitaan.
To quote our national anthem, we are 'a land of mountains, a land of valleys'.
   Arvoisa puhemies, Zimbabwe on tragedian ja tyrannian maa.
   Mr President, Zimbabwe is a land of tragedy and a land of tyranny.
Melkein kolmannes maapallon maa-alasta on vaarassa aavikoitua.
Almost a third of the land area of the globe is at risk of desertification.
Maailman runsasväkisin maa loukkaa järjestelmällisesti kansalaistensa oikeuksia.
The world' s most populous country is systematically violating its citizens' rights.
Mikään EU-maa ei ole tarpeeksi vahva toimimaan yksin maailmankaupassa.
No individual EU country is strong enough to go it alone in world trade.
Globalisoituneessa maailmassa yksikään maa ei voi ratkoa kaikkia ongelmiaan yksin.
In a globalised world, no country can solve all its problems on its own.
   Arvoisa puhemies, maa järisi, hyökyaallot iskivät ja maailmamme muuttui.
   Mr President, the earth moved, tragedy struck and our world changed.
Jos epäilee merten tärkeyttä, on kuviteltava meretön Maa.
If you think the ocean isn't important, imagine Earth without it.
Ulkoavaruudestakin näkee, että planeetta Maa lämpenee.
From outer space you can see that Planet Earth is warming up.
Galileo muodostuu 30 satelliitin verkostosta ja maa-asemainfrastruktuurista.
Galileo is to comprise a network of 30 satellites and a ground-control infrastructure.
Tämä järjestelmä on hiukkasen parempi, koska se käsittelee maa-asemia.
Our system is slightly better because it uses ground stations.
Maa kirjaimellisesti tärisi jalkojemme alla.
The ground was literally shaking under our feet.
maa (also: maaperä, multa)
Jalkojemme alla oleva maa on meidän kaikkien yhteistä maatamme, se on osa planeettaamme.
The soil beneath us is soil that we all share, it is part of our planet.
Se on ainut maa, jota meillä on, ja meidän on pidettävä siitä huolta.
It is the only soil we have and we must look after it.
Mikä maa antaa maaperänsä kulua pois ja huonontua?
What nation is going to let its soil erode away and degrade?
Kun muutama kierros on mennyt, on pelaajilta saattanut jokin maa jo loppua, jolloin he käyttävät sitten valttikortteja.
Once a few rounds have gone by, players are more likely to be out of that suit, and can then play trump.
Jos kumppaniltasi loppuu jokin maa, aloita sillä maalla, jotta kumppanisi pääsee eroon muiden maiden suurista korteista.
If your partner runs out of a particular suit, lead with that suit to give your partner a chance to ditch high cards from other suits.
Nimetkää -- kuka vain, nimetkää jokin maa.
Name -- anyone, name, please, any suit.

Context sentences for "maa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

FinnishMoldovan tasavalta on historiallisesti ja maantieteellisesti eurooppalainen maa.
The Republic of Moldova is a European country through its history and geography.
FinnishMuistaakseni Ceauşescun Romania oli velaton maa ja Pohjois-Korea on velaton maa.
As I recall, Ceaucşescu's Romania was a country without debt, as is North Korea.
FinnishTulevaisuuden Euroopasta on tultava vaihtojen, kohtaamisten ja sekoittumisen maa.
The Europe of the future must become a land of exchange, of meetings and mixing.
FinnishAinoa Euroopan maa, joka jatkaa kuolemanrangaistuksen käyttöä, on Valko-Venäjä.
The only country in Europe that continues to apply the death penalty is Belarus.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kollegat, Azerbaidžan on potentiaalisen rikas maa.
Mr President, ladies and gentlemen, Azerbaijan is a potentially wealthy country.
FinnishÄänestys perustuu etuihin – tuottaako maa esimerkiksi viiniä ja niin edelleen.
Voting is based on interests – whether countries produce wine or not, and so on.
FinnishVasta nyt maa on löytämässä oikean paikkansa alueen ja maailman shakkilaudalla.
Only now is it finding its proper role on the regional and international stage.
FinnishJos muutama iso maa näyttää huonoa esimerkkiä, tilanne ei kovin hyvältä näytä.
If a few big countries set a bad example, the situation does not look very good.
FinnishEcuadorissa, joka on alueen köyhin maa, vastaava osuus on jopa yli 50 prosenttia.
In Ecuador, the region's poorest country, this percentage is even higher than 50%.
FinnishTämä maa on todellakin kaukana Euroopan mantereelta ja Euroopan lainsäädännöstä!
This country is certainly far from the European continent and European legislation!
FinnishEtiopia on valitettavasti maa, jossa köyhyydellä ja nälänhädällä on pitkä historia.
Ethiopia is, unfortunately, a country with a long history of poverty and famine.
FinnishArvoisa puhemies, Indonesia on valtava maa sekä väestöltään että pinta-alaltaan.
Mr President, Indonesia is a massive country, both in terms of population and area.
FinnishSe on suuri maa, joka lähti demokratian tielle oranssin vallankumouksen myötä.
It is a large country whose Orange Revolution has put it on the road to democracy.
FinnishMaailman runsasväkisin maa loukkaa järjestelmällisesti kansalaistensa oikeuksia.
The world' s most populous country is systematically violating its citizens' rights.
FinnishKukin euroalueen maa voi kerran vuodessa laskea liikkeeseen 2 euron erikoisrahan.
Once a year, each country in the euro area may issue a €2 commemorative coin.
FinnishVietnam on hieno maa ja se saa ASEAN-valtioiden puheenjohtajuuden vuonna 2010.
Vietnam is a great country and will take over the presidency of ASEAN in 2010.
FinnishHyvät kollegat, tämä on vastentahtoinen myönnytys, mutta Bulgaria on uusi maa.
Ladies and gentlemen, this is a reluctant admission but Bulgaria is a new country.
FinnishKumpikin maa on täyttänyt kaikki Euroopan unionin asettamat tekniset vaatimukset.
Both countries have met all the technical criteria laid down by the European Union.
FinnishPakistan on suuri maa, jolla on ylpeä kansa ja aivan liian levoton historia.
Pakistan is a large country with a proud people and a far too troubled history.
FinnishSiksi maa näyttää vähemmän valmiilta investoimaan muihin Mercosurin maihin.
The country therefore seems less prepared to invest in other Mercosur countries.