"metsä" English translation

FI

"metsä" in English

FI metsä
volume_up
{noun}

metsä
volume_up
forest {noun}
Kun palo levittäytyy metsään, se pysähtyy vasta sitten, kun koko metsä on palanut.
When fire enters a forest, it stops only when the entire forest has burned down.
Metsä on tietenkin metsä, olipa se sitten yksityisten ihmisten, valtion tai paikallisviranomaisten omistuksessa.
Surely a forest is a forest, whether owned by private individuals, the state or local authorities.
Sanalla " metsä" on eri sisältö eri puolilla Euroopan unionia.
The word 'forest' carries with it different images in different parts of the European Union.
metsä (also: metsikkö, kanki, puu, puut)
volume_up
wood {noun}
Meidän on erotettava metsä puilta, eli siis meriturvallisuus Prestigestä.
To see the wood, which is safety at sea, not the tree, which is the Prestige.
Suo kasvaa turvetta vuosittain saman verran kuin metsä puuta.
Peat bogs grow peat at the same rate annually as forests grow wood.
Suo kasvaa turvetta vuodessa suunnilleen saman verran kuin metsä puumassaa pinta-alayksikköä kohti.
A marsh will produce roughly the same amount of peat in a year as a forest does wood pulp per unit area.
metsä (also: metsämaa)
Tarkoitan erityisesti niitä perheitä, joille metsä merkitsi pääasiallista tai joissakin tapauksissa ainoaa tulonlähdettä.
I am thinking in particular of those families for whom woodlands constitute the main - or, in some cases, the only - means of subsistence.
metsä

Context sentences for "metsä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSanon tämän itse alppiseudulta kotoisin olevana, missä metsä on hyvin tärkeä.
I say this as someone who comes from the Alps, where forests are very important.
FinnishKaikesta tästä huolimatta metsä on ollut eräänlainen yhteisön politiikkojen "äpärälapsi".
Despite all of this, the forests have been a kind of 'poor relation' amongst Community policies.
FinnishMaa-, metsä- ja elintarviketalouden kilpailukyvyn parantaminen on joka tapauksessa keskeinen tavoite.
However, improving the competitiveness of agriculture, forestry and food is a priority.
FinnishVälimeren maissa metsä on luonnon- ja maisemansuojelun kannalta keskeinen tekijä.
The forests of the Mediterranean region are a key factor in protecting the landscape and nature in general.
FinnishEkologiset tuhot laajenevat, eikä yksin metsä kärsi.
Ecological destruction is spreading, and it is not only the forests which are wasting away.
FinnishHe työskentelevät enimmäkseen kaivos-, rakennus-, valmistus-, metsä- ja kuljetusteollisuudessa.
These are mainly those working in the mining, building, manufacturing, forestry and transport industries.
FinnishHaluan sanoa, että tämä yhteisön metsä- ja metsänhoitopolitiikka on pannut metsien tuhopoltot alkuun.
In my view this Community policy on forests and forestry is responsible for the destruction of our forests.
FinnishEnergiankäytön piirissä oleva pinta-ala on hyvin pieni verrattuna metsä- ja maatalouskäytössä olevaan suoalaan.
The area devoted to energy use is very small compared to the areas of marshland used in forestry and agriculture.
FinnishMetsä suojelee maaperää eroosiolta, tasaa sateita ja niiden vaikutuksia sekä parantaa ilmastoa.
Forests help prevent soil erosion, they make for more evenly occurring precipitation and regulate its effect, and they improve the climate.
FinnishSen vuoksi ei ole sopivaa kehottaa ehdokasmaita luopumaan siitä, mitä pidämme tavallisena metsä-ja maataloutena.
It is therefore inappropriate to urge the applicant countries to abstain from the kind of farming and forestry practices that we view as normal.
FinnishTarkoitan erityisesti niitä perheitä, joille metsä merkitsi pääasiallista tai joissakin tapauksissa ainoaa tulonlähdettä.
I am thinking in particular of those families for whom woodlands constitute the main - or, in some cases, the only - means of subsistence.
FinnishMetsä merkitsee stressaantuneelle kaupunkilaiselle, ainakin jos tämä on syntynyt pohjoisen ulottuvuuden alueella, levollisuutta, hiljaisuutta ja rauhaa.
It represents peace and quiet, silence and tranquillity for stressed-out urban men and women, especially if they were born in the northern dimension.
FinnishOn kuitenkin nähtävä metsä puilta, toisin sanoen on tunnustettava myös euroalueen julkisten taseiden yleinen heikentyminen, joka vuonna 2002 oli keskimäärin 2,4 prosenttia BKT:sta.
This particular tree must not obscure our vision. The real problem is the general decline in public balances in the eurozone.
FinnishUseilla Euroopan unionin alueilla metsä tarjoaa usein ainoan taloudellisen vaihtoehdon maaperän köyhyyden tai muiden luonnonvarojen niukkuuden vuoksi.
In several areas of the European Union, the forests are often the only viable economic option, because of poor soil or the lack of other natural resources.
FinnishMaaseudun kehittämistä koskevassa pilarissa jäsenvaltiot voivat myös toteuttaa erityistoimia metsä- tai maataloustuotantoon liittyvien mahdollisuuksien palauttamiseksi.
Under the rural development pillar, Member States can also implement specific measures to restore the potential of forestry or agricultural production.