"miettiä" English translation

FI

"miettiä" in English

FI miettiä
volume_up
[mietin|miettinyt] {verb}

Sen jälkeen meillä on aikaa miettiä, miten päätöstä sovelletaan tulevaisuudessa.
We will then have time to consider how it will be applied in the future.
Antakaa meille vähintään viikko aikaa neuvotella ja miettiä, miten äänestämme.
Give us at least one week to consult and consider how we will vote.
Meidän pitäisi myös miettiä sitä, mitä on tehtävä, jos päästöt eivät vähene.
We should also consider what to do if they do not reduce the emissions to that level.
Sillä välin hallitus voi miettiä muita tapoja ja keinoja alueen auttamiseksi.
In the meantime the government can reflect on other ways and means to help the region.
Jos näin tapahtuu, parlamentin pitäisi palata asiaan ja miettiä uudelleen näitä toimenpiteitä.
If that happens this Parliament should come back and reflect again on those measures.
On siis tärkeää miettiä perusnormeja.
This shows how important it is to reflect on core standards.
Meidän pitää tarkkaan miettiä, mitä päätöksiä me Euroopan parlamentissa teemme.
We should think carefully about the decisions we take as a European Parliament.
Tarvitsee vain miettiä Turkin EU-pyrkimysten mahdollista toteutumista.
Suffice to think of the possible fulfilment of Turkey's European aspirations.
Mielestäni filosofien sopii miettiä filosofiaansa hetken aikaa uudelleen.
And I think philosophers need to rethink their philosophy for awhile.

Context sentences for "miettiä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMeidän pitäisi miettiä, eikö toimissamme pitäisi todella keskittyä kansalaisiin.
We should give thought to whether policies ought not to be truly citizen-centred.
FinnishItseään sosiaalidemokraateiksi nimittävien olisi syytä hieman miettiä tilannetta.
Just take a look at it, those of you here who call yourselves social democrats.
FinnishMeidän pitäisi miettiä, olisiko mahdollista, että lähetämme paikalle poliisivoimia.
Nonetheless, I am in complete agreement with the actions of the contact group.
FinnishEnsimmäisenä on tarve miettiä uudelleen paljon käytettyä käsitettä oikeusvaltio.
The first is the need to reconsider the much-used concept of rule of law.
FinnishYhteisen maatalouspolitiikan arvostelijoiden olisi syytä miettiä tätä asiaa.
This should give critics of the common agricultural policy pause for thought.
FinnishYritän miettiä tapoja, joilla voimme tehdä nämä menettelyt helpommaksi.
I am trying to determine ways in which we can also make these procedures easier.
FinnishOlisi kenties asianmukaisempaa miettiä ensin tarkkaan, mihin EU:n rahoitus päätyy.
It might be more appropriate first to have a long hard look at where EU money is going.
FinnishTätä kannattaa miettiä ja on muistettava, että kauppa ei ole yhdensuuntainen asia.
It is worth reflecting upon this and bearing in mind that trade is not a one-way affair.
FinnishIhmiset voisivat hieman miettiä eri syitä, mistä pakolaisten suuri määrä johtuu.
People could go back and search for different reasons why there are numbers of people there.
FinnishJuuri nyt ei pitäisi miettiä syyllisiä vaan sitä, kuka lopettaa kärsimyksen.
Just now it should not be about who is to blame, but who is going to stop the suffering.
FinnishEhkä meidän pitäisi miettiä tätä, kun puhumme eurooppalaisesta energiastrategiasta.
Perhaps we should give some thought to that when we talk about a European energy strategy.
FinnishTeidän pitää muuten miettiä vielä tätä: tämä kaikkihan on aivan liian monimutkaista.
There is another aspect that really must be considered: this is all much too complicated.
FinnishTämä voisi olla mielenkiintoinen näkökohta, jota pitäisi miettiä.
That might be an interesting angle, and one to which we might give some thought.
FinnishMuuten saamme muutaman vuoden kuluttua miettiä, kuinka paljon virheitä olemmekaan tehneet.
Otherwise we shall come back in a few years' time to count up our mistakes.
FinnishNyt voimme siis miettiä, miten alamme sovittaa painopisteitä käytettävissä oleviin resursseihin.
So now we can see how we begin to fit the priorities to the resources available.
FinnishArvoisa neuvoston puheenjohtaja Vanhanen, aloin miettiä, ketä oikeastaan edustatte.
I started to ask myself, Mr Vanhanen, who do you really represent?
FinnishDirektiivin vastustajien tulisi miettiä, mitä he yrittävät estää.
The opponents of the directive should ponder what they are trying to prevent.
FinnishEsitän tämän ehdotuksena, jotta voimme yhdessä miettiä sitä.
I say this as a suggestion, so that we can, together, give some thought to that.
FinnishMeidän pitäisi puhua diplomaattisista saavutuksista eikä miettiä sotilaallisia vaihtoehtoja.
Let us talk about diplomatic successes instead of philosophising about military options.
FinnishVoisimme miettiä uudestaan tätä ehdotusta, jotta kansalaiset kuuntelisivat meitä.
I believe that we could take up this proposal again, in order to attract the attention of the citizens.