"mukauttaa" English translation

FI

"mukauttaa" in English

FI mukauttaa
volume_up
[mukautan|mukauttanut] {verb}

Portugali on voinut mukauttaa kansallista lainsäädäntöään siirtymäkauden aikana.
Portugal has had a transitional period in which to adapt national legislation.
On välttämätöntä mukauttaa sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä nykypäivän haasteisiin.
It is essential to adapt the social security and pensions system to today's challenges.
Siksi on myös välttämätöntä mukauttaa ja kehittää vastaavasti tukipuitteita.
It will therefore also be necessary to adapt and develop the framework of support accordingly.
Voi kuitenkin olla tarpeen mukauttaa näitä ylärajoja todellisiin tarpeisiin.
However, it may be necessary to adjust these ceilings in accordance with actual requirements.
Kolmas kysymys koskee sitä, onko meidän lainkaan tarpeen mukauttaa kauppapolitiikkaamme.
Lastly, the third debate is whether we need to adjust our trade policy in any way.
Jos kukaan ei vastusta, ehdotankin, että voitte mukauttaa summan yhdessä koordinaattoreiden kanssa.
If nobody objects, therefore, you may adjust the sum together with the coordinators.
EU:n toimintasuunnitelmassa esittämää tarjousta voidaan mukauttaa ilmentämään kumppanimme saavuttamaa edistystä.
The offer the EU makes in the action plan can be modulated to reflect the progress made by the partner.
Ainoastaan tällä tavoin, mukauttamalla kalavarojen elpymisvauhtia, voimme mukauttaa ja minimoida kalastuksesta riippuvaiseen väestöön kohdistuvat vaikutukset.
Only in this way, by adapting the speed of recovery of fish stocks, can we modulate and minimise the impact on the populations dependent on fishing.

Context sentences for "mukauttaa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKäyttäjät voivat mukauttaa joitain Windows XP:n ilmoitustoiminnon ominaisuuksia.
Users may customize some aspects of the Notifications component on Windows XP.
FinnishSen vuoksi aikaisempaa Eurovignetteä koskevaa päätöstä on tarpeen mukauttaa.
That is why the previous decision on the Eurovignette needs to be adjusted.
FinnishJos haluat mukauttaa diaesitystä, katso Videon toistaminen ja kuvien katseleminen.
If you want to customize a slide show, see Play video and watch pictures.
FinnishAloitusnäyttö on PC:si ydin, ja voit mukauttaa sen aivan sellaiseksi kuin haluat.
Start is the heart of your PC, and you can customize it so it’s just the way you want it.
FinnishVoit mukauttaa roskakorin ulkoasun vaihtamalla toisen tai molemmat kuvakkeista.
You can customize the appearance of the Recycle Bin by changing one or both of these icons.
FinnishSujuvaa, miellyttävää ja kätevää käyttöliittymää on helppo mukauttaa.
Fluid, intuitive, and easy-to-use interface design that you can easily customize.
FinnishEhdotuksemme on tarpeeksi joustava, jotta sitä voidaan vastedes mukauttaa.
Our proposal is sufficiently flexible to allow it to be adapted over time.
FinnishVoit mukauttaa jokaiselle verkkosijaintityypille neljä asetusta Windowsin palomuurissa.
You can customize four settings for each type of network location in Windows Firewall.
FinnishWindows 8 ja Windows RT antavat sinun mukauttaa tietokonettasi aivan uudella tavalla.
Windows 8 and Windows RT let you personalise your PC like never before.
FinnishWindows 8 ja Windows RT antavat sinun mukauttaa tietokonettasi aivan uudella tavalla.
Windows 8 and Windows RT let you personalize your PC like never before.
FinnishVoit myös siirtyä parhaaseen Windowsiin ja mukauttaa PC:tä uusilla tavoilla.
Or move up to the best of Windows and personalize your PC in new ways.
FinnishVoit mukauttaa tapaa, jolla TV-ohjelmia tallennetaan Windows Media Centerissä.
You can customize how TV shows are recorded in Windows Media Center.
FinnishVoit mukauttaa kopiointia tarpeitasi vastaavaksi mukauttamalla useita eri asetuksia.
There are a number of settings that you can customize to make ripping work better for you.
FinnishWindows 7 Starter sisältää yhden työpöydän taustan, jota ei voi muuttaa eikä mukauttaa.
Windows 7 Starter comes with one desktop background, which can't be changed or customized.
FinnishSen yhteydessä lienee mahdollista mukauttaa eri otsakkeiden enimmäismääriä.
This should allow an adjustment of the different headings' ceilings.
FinnishVoit jopa mukauttaa sitä, miltä upotetut Excel-työkirjat näyttävät.
You can even customize how embedded Excel workbooks appear to other people.
FinnishUseinhan käy niin, että meidän on pakko mukauttaa talousarvio neuvoston päätösten mukaiseksi.
We are often forced to incorporate the Council’s decisions into the Budget.
FinnishTyöpöydän pienoisohjelmia voi mukauttaa, ja ne näyttävät tietoja suoraan työpöydällä.
Desktop gadgets are customizable mini programs that display information right on the desktop.
FinnishSuunnitelmamme on joustava ja sitä voidaan tarpeen vaatiessa mukauttaa tilanteen mukaan.
Our planning is flexible and will be adapted to developments in the situation if necessary.
FinnishVoit mukauttaa jokaiselle verkkotyypille (julkinen, yksityinen tai toimialue) neljä asetusta.
You can customize four settings for each type of network (Public, Private, or Domain).