"mukautua" English translation

FI

"mukautua" in English

FI mukautua
volume_up
[mukaudun|mukautunut] {verb}

1. general

Yritämme kuitenkin mukautua päätöslauselmassa määrättyyn kuukauden määräaikaan, vaikka kuukausi onkin hyvin lyhyt aika.
But we will try to comply with the one-month period laid down in the resolution, although even one month is very short.
Tätä taustaa vasten "mukaudu tai selitä" -periaate on oikea lähtökohta.
Against this background, the principle of 'comply or explain' is the right point to start from.
En epäile myöskään Slovakian kansan halua mukautua Kööpenhaminan huippukokouksessa liittymiskriteereiksi määritettyihin vaatimuksiin.
I have no doubt of the Slovak people's desire to comply with the accession criteria defined at the Copenhagen summit.
Euroopan unionin tehtävänä ei ole mukautua laajentumiseen.
It is not the European Union which has to adapt to enlargement.
Kaikilla kulttuureilla pitää olla ja on kyky mukautua demokratiaan ja yksilönvapauksiin.
All cultures should and do have the ability to adapt to democracy and individual freedoms.
Lisäksi se on tärkeä, jotta voisimme mukautua maailmankauppaa koskevien sääntöjen muutokseen.
It is also necessary in order to adapt to the changing rules of world trade.
Meillä on Tanskassa ja Itävallassa tehokkaita jääkaappeja, ja kuitenkin nyt on päätetty mukautua fluorattujen kaasujen valmistajien tarpeisiin eikä ympäristöön liittyviin tarpeisiin.
We have efficient refrigerators in Denmark and Austria, yet the choice has been made to defer to the fluorinated gases industry instead of to the environment.

Context sentences for "mukautua" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishEhdoton pyrkimyksemme tulee kuitenkin olla Turkin mahdollisuus mukautua niihin.
And the prospect of adaptation must be an absolute effort as far as we are concerned.
FinnishMyös tämä on eurooppalainen käytäntö: esittää näkemyksensä ja mukautua muutoksiin.
This is also European practice: delivering a vision, adapting to change.
FinnishRuotsin malli antaa selvästi mahdollisuudet mukautua maailmanlaajuiseen yhteiskuntaan.
The Swedish system is clearly a model which provides adaptability in a globalised society.
FinnishTarkoituksena ei ole mukautua ilmastonmuutokseen vaan toteuttaa ennalta ehkäiseviä toimia.
It is not a matter of adapting to climate change, but of proactive action.
FinnishVoimme olla välittämättä siitä, voimme mukautua siihen passiivisesti tai voimme valmistautua siihen.
We could ignore it, we could passively submit to it, or we could prepare for it.
FinnishKomission ilmiselvä halu mukautua tähän hämmästyttää ja häkellyttää minua.
The Commission's evident willingness to play along with this leaves me astonished and baffled.
FinnishEU:n toimielimillä on ollut vaikeuksia mukautua jäsenvaltioiden kasvaneeseen määrään.
The European institutions have had difficulties in adjusting to the increase in the number of Member States.
FinnishSe antaa niille tarpeeksi aikaa mukautua uusiin säännöksiin.
That will give them enough time to conform to these new provisions.
FinnishMaataloutta ei voi verrata polkupyöräkauppaan, jossa markkinoiden kysyntään voidaan noin vain mukautua.
Agriculture is not like a bicycle shop where demand from the market can simply be accommodated.
FinnishEurooppalaisten maanviljelijöiden, elintarvikevalmistajien ja tavaratalojen tulisi mukautua tämän kysynnän tyydyttämiseksi.
Europe's farmers, food manufacturers and supermarkets should be adapting to meet that demand.
FinnishVapauttamisen jälkeen on tavallista, että yritykset alkavat mukautua vapautetuille markkinoille.
Normally speaking, after a liberalisation process, companies tend to operate in tune with the market which has been liberalised.
FinnishVoimmeko mukautua kansallisiin toimenpiteisiin?
Can we accommodate nationalist measures?
FinnishMutta punnan kyky mukautua suhteessa muihin valuuttoihin on etu, jota Euroopan yhtenäisvaluutan jäsenillä ei ole.
But the ability of the pound to adjust itself against other currencies is a benefit not enjoyed by members of the European single currency.
Finnish- (DA) Olemme päättäneet mukautua ryhmämme päätökseen ja äänestää Cerdeira Mortereron mietinnön päätöslauselmaesityksen puolesta.
- (DA) We have chosen to fall in with our group and vote in favour of the draft resolution in Mrs Cerdeira Morterero's report.
FinnishNeuvoston suositus, että muutokset toteutetaan neljän vuoden kuluessa, antaa tuottajillemme mahdollisuuden mukautua uusiin realiteetteihin.
The four-year implementation that the Council also recommends gives our producers a chance to adjust to the new realities.
FinnishMeillä kaikilla on taipumus olla kiinnostuneita ainoastaan omasta alueestamme ja antaa muiden mukautua niihin päätöksiin, joita tältä osin tehdään.
We all tend to be interested only in our own patch, and others have to respect the decisions that are made about it.
FinnishIlmasto- ja energiapakettia on tarkistettava, jotta voidaan varmistaa, että jäsenvaltiot voivat mukautua paremmin päästöjen vähentämiseen.
The climate and energy package needs to be revised in order to ensure that the Member States are better adapted to reducing emissions.
FinnishSaanen muistuttaa, että yhteisymmärryspöytäkirja antaa Euroopan teollisuudelle hengähdystauon, sillä se saa lisää aikaa mukautua tilanteeseen.
Let me recall that this memorandum of understanding gives a breathing space to the European industry, giving it extra time to adjust.
FinnishSe on pitkä aika, mutta sen ansiosta voimme olla täysin varmoja siitä, että myös nämä elinkeinoelämän alat ehtivät todella mukautua uusiin määräyksiin.
That is a long time, but it means that we shall be quite certain that these businesses too are able to adjust to the new provisions.
FinnishVoimme ehkäistä ennalta talouden ja julkisen talouden epätasapainoa ja mukautua siihen, mikä on yksi parhaista talouskasvun ja työllisyyden takeista.
We will be able to prevent and adjust fiscal and economic imbalances, which is one of the best guarantees of economic growth and jobs.