"muuntaa" English translation

FI

"muuntaa" in English

FI muuntaa
volume_up
[muunnan|muuntanut] {verb}

1. general

Digitaalinen videokamera muuntaa analogisen lähteen videon digitaaliseksi.
The DV camera will convert the video from the analog source into digital video.
(Jos laite on kytkettynä, Media Player muuntaa ja synkronoi tiedostot.)
(If the device is connected, the Player will convert and sync the files.)
Journal ei voi muuntaa korostuskynä-työkalulla kirjoitettua käsinkirjoitusta.
Journal can't convert ink that was written with the highlighter tool.
Voit muuntaa pikaviestikeskustelun verkkokokoukseksi helposti muutamalla napsautuksella.
Transform IM conversations into rich online meetings with a few clicks.
Näin ollen on tärkeää muuntaa kaikki epävakaat työt vakaiksi töiksi, joihin liittyy oikeuksia ja kohtuullinen palkka.
It is therefore essential to transform all unstable jobs into stable ones with rights and decent wages.
Muunna ASUS VivoTab kannettavaksi silmänräpäyksessä.
Transform the ASUS VivoTab into a desktop in no time flat.
muuntaa (also: muunnella)

2. mathematics

Digitaalinen videokamera muuntaa analogisen lähteen videon digitaaliseksi.
The DV camera will convert the video from the analog source into digital video.
(Jos laite on kytkettynä, Media Player muuntaa ja synkronoi tiedostot.)
(If the device is connected, the Player will convert and sync the files.)
Journal ei voi muuntaa korostuskynä-työkalulla kirjoitettua käsinkirjoitusta.
Journal can't convert ink that was written with the highlighter tool.

Context sentences for "muuntaa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishOn ymmärrettävää, että uusimmat tietokonejärjestelmät voidaan muuntaa helpommin.
It is understandable that more modern computer systems are easier to switch over.
FinnishToivon, että komissio muuntaa ne tehokkaiksi lainsäädäntötoimenpiteiksi.
I hope to see this translated into effective legislative measures by the Commission.
FinnishAnaloginen TV-viritin (sovitin muuntaa digitaalisen signaalin analogiseksi)
Analog TV tuner (the set-top box converts any digital signals to analog)
FinnishKun osoitat pikkukuvaa, vilkaisutoiminto muuntaa kuvan täysikokoiseksi näkymäksi.
Point to the thumbnail, and Peek morphs it to a full-sized view.
FinnishTätä ei voida automaattisesti muuntaa laaja-alaisemmaksi politiikaksi.
You cannot automatically translate that into a more wide-ranging policy.
FinnishMatkapuhelin lukee kuvion, muuntaa sen takaisin URL-osoitteeksi ja tallentaa sitten kirjanmerkiksi.
Your phone reads it, converts it back into the URL and stores it as a bookmark.
FinnishKestävän kehityksen käsite pitää muuntaa konkreettisiksi ehdotuksiksi ja päätöksiksi.
The concept of sustainable development must be translated into concrete proposals and decisions.
FinnishViisivuotissuunnitelman tarkoituksena on muuntaa komission hyvät aikomukset teoiksi.
The five-year action plan is there to implement the good intentions which the Commission formulates.
FinnishPoliitikkojen tehtävänä on nyt muuntaa tämä keskustelu yhteisymmärrykseksi ja kompromissiksi.
It is now up to the politicians to translate this debate into a consensus and a compromise.
FinnishOlen yrittänyt muuntaa epäilykseni tarkistuksiksi niin nyt kuin ensimmäisenkin käsittelyn yhteydessä.
I have endeavoured to translate these into amendments, both now and at first reading.
FinnishMiten naisten peruskirjan sisältö voidaan muuntaa mitattaviksi ja selkeiksi tavoitteiksi?
How can the content of the Women's Charter be translated into measurable goals and clear targets?
FinnishPäätettiin kuitenkin, että tarvitsemme osakkaiden luvan muuntaa varannot pääomaksi.
However, it was decided that we needed our shareholders' authorisation to turn our reserves into capital.
FinnishNäin on avautunut myös mahdollisuus muuntaa ihmissoluja ja käydä kauppaa ihmiskehoilla.
The possibility has also been opened up for the modification of human cells and trading in human bodies.
FinnishYksikön muuntaminen muuntaa Celsius-asteet Fahrenheit-asteiksi, unssit grammoiksi sekä joulet BTU-yksiköiksi.
Unit conversion translates Celsius to Fahrenheit, ounces to grams, and joules to BTUs.
FinnishAnaloginen viritin (sovitin muuntaa digitaalisen HDTV-signaalin tavalliseksi analogiseksi signaaliksi)
Analog tuner (the set-top box converts the digital HDTV signal to an analog standard-definition signal)
FinnishInnovointi on erittäin tärkeää, ja tutkimus ja kehitys voidaan muuntaa hankkeiksi, yrityksiksi ja työpaikoiksi.
Innovation is vital and we can turn research and development into projects, businesses and jobs.
FinnishEtenkin maataloudessa tuotetaan paljon jätettä, joka voitaisiin erittäin tehokkaasti muuntaa biokaasuksi.
In agriculture in particular a lot of waste is produced that could be made very effectively into biogas.
FinnishTutkimustulokset pitää muuntaa uusiksi tuotteiksi.
Research results must be translated into new products.
FinnishDNS-palvelin muuntaa URL-osoitteen IP-osoitteeksi, jonka avulla tietokoneesi löytää Microsoftin WWW-palvelimen.
The DNS server translates the URL into an IP address so that your computer can find the Microsoft web server.
FinnishSe voidaan myös muuntaa bromatuiksi dioksiineiksi.
It can also be converted into brominated dioxins.