"muutettu" English translation

FI

"muutettu" in English

EN
FI

muutettu {adjective}

volume_up
muutettu (also: parannettu, korjattu)
Perustamissopimusta on muutettu seuraavilla sopimuksilla:
The ECSC Treaty was also amended by the following Treaties of Accession:
Yhtenäisasiakirjaa on muutettu myös seuraavilla liittymissopimuksilla:
This Treaty has also been amended by the following treaties of accession:
Tilanne on ollut pääpiirteissään sama aina kun perustamissopimuksia on muutettu.
Essentially, this has been the case every time the Treaties have been amended.

Context sentences for "muutettu" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Finnish   Arvoisa puhemies, käsittelemissämme tarkistuksissa määriä ei ole muutettu.
   Mr President, in the amendments before us there is no change in the amounts.
FinnishAiempi sopimus ei ehkä miellytä teitä, mutta sitä ei ole muutettu eikä heikennetty.
The earlier one may not please you, but it has not been changed nor made worse.
FinnishNiitä aloja, joihin syrjinnän yhteydessä viitataan, ei ole muutettu mitenkään.
There has been no change to the sectors to which the area of discrimination refers.
FinnishTampereella ei kuitenkaan muutettu Europolin toiminnan perusmallia eikä luonnetta.
However, Europol' s basic operational model and nature were not altered at Tampere.
FinnishTällä ei kuitenkaan muutettu menojen enimmäismäärää, josta päätettiin Berliinissä.
But it did not change the upper limit for expenditure decided on in Berlin.
FinnishJos ohjelmatiedostoa on muutettu, digitaalinen allekirjoitus on virheellinen.
If the program file has been changed, the digital signature will be invalid.
FinnishPerheiden oikeuksia on muutettu tällä alalla hyvin mielenkiintoisella tavalla.
As regards the rights of family, there are some very interesting changes in this area.
FinnishRyhmä käyttäytyy edelleen ikään kuin YMP:tä ei olisi muutettu kymmeneen vuoteen.
This group still insists on talking as if the CAP had not changed in the last ten years.
FinnishPerustuslakia on muutettu, ja tosiasiassa maahan on palautettu presidenttihallinto.
The Constitution has been changed, and a de facto presidential regime is back in place.
FinnishSosialistiryhmä on hyvin kiitollinen siitä, että oikeudellista perustaa on muutettu.
The Socialist Group is very grateful that the legal base has been changed.
FinnishNäette tämänpäiväisestä mietinnöstä, että tarkistus 3 on muutettu tarkistukseksi 4.
You will see from today's report that what was Amendment No 3 has been penned over as 4.
FinnishTuhoisa uusliberaali käsite on muutettu sosiaalisesti vastuulliseksi lainsäädännöksi.
A destructive neoliberal concept has been turned into socially responsible legislation.
FinnishKyselytuntia koskevia määräyksiä on noudatettu, eikä kysymysten järjestystä ole muutettu.
It was conducted perfectly correctly, and the order of questions was not disrupted.
FinnishJotkin ohjelmat voivat kuitenkin herättää tietokoneen, jos niitä asetuksia on muutettu.
However, some programs might awaken the computer if these settings have been changed.
FinnishNäitä kahta perustavaa lainsäädännöllistä tekstiä ei ole merkittävästi muutettu 30 vuoteen.
These two basic legal texts have not been significantly modified for 30 years.
FinnishJos muutettu ohjelma täyttää yleiset edellytykset, hyväksyn sen varmasti.
If it complies with the general conditions, we will certainly approve it.
FinnishMuutettu Berliinin päätös luo myös kaikki edellytykset sen tekemiselle.
The corrected Berlin decision means that all the prerequisites for this are in place.
FinnishHatzidakisin, Favan ja Andrian mietintöjen osalta perussääntöjä on muutettu.
With regard to the Hatzidakis, Fava and Andria reports, the ground rules have been changed.
FinnishSitä ei muutettu WHO: n tarkistuksessa, joka tehtiin huhtikuussa 1997 Genevessä.
This value was not changed in the WHO's ongoing review that took place in Geneva in April 1997.
FinnishTämä on kuitenkin mahdollista vasta, kun varainhoitoasetusta on muutettu.
But we can only do this when we have the financial regulation changed.